Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Varde Kommune har brug for at indsamle, anvende og opbevare persondata i forbindelse med din ansættelse. På denne side beskriver vi, hvordan vi håndterer, opbevarer og beskytter din oplysninger.

Vi registrerer følgende persondata om dig:

 • Fornavn(e) og efternavn, cpr.nr., adresse, arbejds e-mail og arbejds telefonnr. samt evt. privat telefonnr. på dig eller din nærmeste pårørende, såfremt du har opgivet dette.
 • Oplysninger givet ved ansøgning til jobbet fx ansøgning, CV, uddannelsesbevis, skriftlige referencer
 • Lønindplacering, herunder dokumentation for tidligere ansættelse.
 • Om ansættelse sker efter serviceloven eller socialt kapitel (særlige ansættelser)
 • Om der er indhentet børne- eller straffeattest
 • Oplysninger til brug for lønudbetaling fx skatteoplysninger, nem-konto, pensionsoplysninger.
 • Oplysninger om fravær, herunder oplysninger om sygdomsperioder, oplysninger om børn ifm. fx barselsorlov og omsorgsdage, oplysninger om ferie.
 • Referater fra MUS/LUS/TUS
 • Referater fra sygefraværssamtaler
 • Uddannelses- og kursusbeviser
 • Kompetenceudviklingsplaner
 • Ansættelsesmæssige forhold, herunder skriftlige advarsler og referater fra tjenstlige samtaler
 • Oplysninger ifm. ansættelsesretslige sager fx fagforeningsforhold og helbredsoplysninger

Hvor indhenter vi persondata fra?

 • Direkte fra dig selv, eksempelvis i ansættelsesprocessen eller senere hen i forbindelse med din fortsatte ansættelse.
 • Gennem dine aktiviteter som ansat hos os, eksempelvis gennem din adfærd, interaktion med andre ansatte, borgere, bopælskommune eller andre offentlige myndigheder.
 • Fra andre offentlige myndigheder
 • Fra tredje part, som fx referencer fra tidligere arbejdsgivere.

Hvem ser dine persondata?

Adgang til dine persondata gives kun til ansatte, der har en arbejdsmæssig begrundelse for at beskæftige sig med dem. Det vil være dine overordnede leder, personale som har fået uddelegeret kompetencen til at behandle dine data på vegne af ledelsen samt ansatte i Personaleafdelingen.

Hvordan anvender og beskytter vi dine persondata?

Dine persondata bruges alene ifm. den nødvendige administrative varetagelse af dit ansættelsesforhold.

Personoplysninger videregives til visse andre offentlige myndigheder, pensionskasser, fonde mv. og til eksterne systemleverandører der, for at kunne levere den funktionalitet Varde Kommune efterspørger, har behov for at tilgå/overføre disse data mellem systemer som Varde Kommune benytter. I sidstnævnte tilfælde sikres dine data med en databehandleraftale fra systemleverandøren, som sikrer fuld fortrolighed og at gældende lovgivning overholdes.

l Personaleafdelingens fortegnelse over behandlingsaktiviteter ang. løn- og personaleadministration kan du se oversigt over hvilke modtagere som persondata kan blive videregivet til, samt liste over hvilke systemer vi benytter ifm. løn- og personaleadministration.

Vi overfører ikke persondata til tredjelande.

Hvordan opbevarer vi dine persondata?

Dine data opbevares sikkert og fortroligt.

Din elektroniske personalemappe findes i Rollebaseret Indgang. Du kan altid anmode om indsigt i, hvad der opbevares i den.

Vi gemmer dine data i det tidsrum der er fastsat i lovgivningen, dog gemmer vi oplysningerne længere i forhold til at vi som arbejdsgiver kan forfølge en legitim interesse i at vurdere et ansættelsesforhold eller dokumentere en sag overfor andre offentlige myndigheder.

Som udgangspunkt bliver dine data gemt i 5 år efter din fratrædelse. Hvorefter alle data slettes. Ved anerkendte arbejdsskader eller erhvervssygdomme skal vi dog opbevare dine data i op til 30 år.

Visse data slettes dog hurtigere. I Personaleafdelingens fortegnelse over behandlingsaktiviteter ang. løn- og personaleadministration kan du få det fulde overblik over hvornår vi sletter hvilke data.

Hvilke rettigheder har jeg ift. mine persondata:

 • Retten til at blive oplyst om, at der indsamles og behandles personoplysninger
 • Retten til løbende at få indsigt i, hvordan dine oplysninger behandles
 • Retten til at få berigtiget urigtige data og begrænset behandlingen.
 • Retten til at få slettet data, såfremt de ikke er relevante for dit ansættelsesforhold.
 • Retten til at gøre indsigelse over, at dine oplysninger behandles og videregives
 • Retten til at få udleveret dine data, så de kan overflyttes til andre
 • Retten til at tilbagekalde samtykke
 • Retten til at klage til Datatilsynet

Lovgrundlaget

Vi behandler dine personlige data på følgende juridiske grundlag; EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR):

 • Artikel 6. 1a (samtykke)
 • Artikel 6 1b (databehandling nødvendig for at udforme en kontrakt som du er part i eller for at udføre de nødvendige handlinger før kontraktindgåelse)
 • Artikel 9, stk. 2a og 2f (helbredsmæssige forhold, fagforeningsmæssige tilhørsforhold)
 • Artikel 10 (straffedomme og lovovertrædelser)
 • Danske databeskyttelsesforordningsregler (DBL), Art 87, § 11 (cpr.nr.)

Databeskyttelsesrådgiver:

Varde Kommune har ansat en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som skal bidrage med rådgivning om behandling og beskyttelses af dine persondata. Databeskyttelsesrådgiveren er: David Ulrik Kristiansen, Politik, Analyse og Digitalisering, Bytoften 2, 6800 Varde. Mailadresse: dakr@varde.dk, Telefonnr.: 79947869