Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Referat

Referat

Mødedato: onsdag den 24. januar 2018 kl. 08:00
Mødested: Flexrum ved Direktionen, Bytoften
Udvalg: Direktionen
Medlemmer: Mogens Pedersen, Britta Boel, Thomas Jaap, Claus Fjeldgaard
Fraværende: Side 33. pkt. 16.
Referent:Charlotte Kirk Larsen
Punkt Titel Udskriv hele dagsordenen
16
Talentskabende kultur
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 17/12932, Sagsinitialer: suwe

Sagsfremstilling

Der bliver kamp om arbejdskraften og den dygtige medarbejder i fremtiden. Vi vil i stigende grad komme til at mangle kvalificerede medarbejdere. Det er derfor vigtigt, at Varde Kommune er attraktiv at være ansat i og at søge job hos.

 

Varde Kommune vil gerne blive dygtigere til at udvikle og fastholde medarbejdere og tiltrække/rekruttere nye, dygtige medarbejdere. Vi tror på, at hvis vi som organisation tilbyder reelle udviklingsmuligheder og arbejder med at forløse flere medarbejderes potentiale, vil vi stå stærkere i konkurrencen om de dygtige, motiverede og engagerede medarbejdere.

 

Dette behov udmøntes i et projekt om talentskabelse. Det skal afklares, om projektet skal omfatte enhver medarbejder eller udvalgte medarbejdere mhp at udvikle flere værdiskabende fyrtårne både centralt og decentralt.

Forvaltningens vurdering

For at kunne arbejde med emnet har vi behov for større viden om, hvordan talentskabelse/udvikling sker i dag, og hvilke udfordringer, muligheder og barrierer medarbejdere og ledere oplever, så vi bliver i stand til at retningssætte det samlede projekt.

 

Projektet opdeles derfor i etaper, således at første etape bliver en interviewundersøgelse af, hvorvidt og hvordan kulturen i dag understøtter talentskabelse - oplevet af udvalgte medarbejdere og ledere. Første udkast til leverance ses i bilag 1: Oplæg til undersøgelse af en talentskabende kultur i Varde Kommune.

 

Undersøgelsen skal hænge sammen med direktionens formulering af vision for indsatsen.

 

Tidsplan: Interviews gennemføres i 1. kvartal. Undersøgelsesresultatet og oplæg til projektplan for det videre forløb præsenteres på direktionsmøde primo 2. kvartal.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Økonomi

Ingen ekstra udgifter, men tidsforbrug i HR og hos respondenter.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Direktionen,
at afgrænse projektets målgruppe,

at drøfte og beslutte udkast til 1. etape – herunder sammenhængen til visionen,

at godkende tidsplanen for 1. etape.

Beslutning Direktionen den 24-01-2018

Målgruppen og tidsplanen for indsatsen om talentskabelse blev drøftet, herunder hvornår der skal startes op på forløbet.

Tidsplanen blev godkendt, dog startes indsatsen først op i 3. kvartal 2018 af hensyn til organisationens belastning.

17
Lederforum 23. februar 2018
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 17/9623, Sagsinitialer: caho

Sagsfremstilling

Dagsorden til møde i Lederforum fredag den 23. februar 2018 ved Danhostel Blåvandshuk.

 

Emnerne til lederforum er:

 

Det nye byrådsgrundlag, og input til udviklingsstrategi/planstrategi
De næste 4 års pejlemærker som Det nye Byråd har sat vil blive præsenteret på mødet.
Der vil blive en orientering om, at i foråret skal der udarbejdes af en samlet udviklingsstrategi eller planstrategi om hvordan vi når pejlemærkerne. – her vil Lederforum blive inviteret til at give input.

 

Aftalestyring:

Mogens vil præsentere det nye aftalestyringskoncept og hvordan dialogen mellem ledere og politikere fremover tilgodeses.

 

Uddrag fra ledelseskommissionsrapporten:

Alfred Josefsen, næstformand i Ledelseskommissionen, kommer og giver et indlæg med uddrag fra anbefalingerne om, hvordan man kan komme videre med fokus på den gode ledelse fra Ledelseskommissionsrapporten, som udgives i løbet af foråret.

 

Ud fra præsentationen vil der blive lagt op til drøftelse/debat med åbne spørgsmål.

Eks:

-         Hvad giver genklang hos os?

-         Hvilke anbefalinger kalder på handling?

-         Hvad gør vi?

 

Honorar til Alfred Josefsen udgør 25.000 kr. + moms og transport i honorar.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

 

Økonomi

 Der er budgetmæssig dækning på Direktionens ad hoc pulje.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at dagsorden til Lederforum den 23. februar 2018 godkendes,

at valg af politiker til præsentation af det nye byrådsgrundlag drøftes,

at det drøftes, hvem der styrer processen i forhold til lederforums input til udviklingsstrategi/planstrategi.

Beslutning Direktionen den 18-01-2018

Udsat.

Beslutning Direktionen den 24-01-2018

Dagsordenen blev godkendt med enkelte justeringer.
Byrådet inviteres til at deltage i Alfred Josefsens oplæg om Ledelseskommissionens rapport. Programmet udvides til kl. 13, så der bliver tid til at arbejde med Ledelseskommissionens anbefalinger efter oplægget.

18
Planlægning af byrådets temamøde 22. februar 2018.
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 17/7284, Sagsinitialer: chki

Sagsfremstilling

Der er planlagt et møde for byrådet den 22. februar 2018 vedrørende ”de 12 visionspolitikker”.
 

På baggrund af de gennemførte interview og det planlagte program for byrådsseminaret den 29.-30. januar 2018 er der et ønske om, at ændre emnet for mødet til borgerinddragelse.

Der er vedhæftet et oplæg til programmet.

 

På mødet giver konsulent Christina Kindt en opsamling på interviewene i forhold til borgerinddragelse og Lotte Cortsen deltager omkring programmet.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at udkast til programmet drøftes.

Beslutning Direktionen den 18-01-2018

Udsat.

Beslutning Direktionen den 24-01-2018

Dagsordenen blev drøftet.
Temadrøftelsen af borgerinddragelse afventer konklusionerne fra Byrådets seminar den 29.-30. januar.

19
Evaluering af borgervejlederfunktionen i 2017
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 14/14833, Sagsinitialer: trpe

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2015 blev det aftalt, at
 

”Forligspartierne anmoder administrationen om, at udarbejde et forslag til, hvordan der inden for den eksisterende organisering kan udvikles en borgerrådgiver–model, som det kendes fra andre kommuner. Forligspartierne bemærker herved, at det ikke fratager den øvrige organisation for ansvaret for god rådgivning af borgere, der henvender sig til kommunen, jfr. de almindelige regler herom”.

 

Byrådet godkendte på mødet d. 13. januar 2015 en model, hvorefter der blev oprettet en borgervejlederfunktion – ikke en borgerrådgiver – som blev placeret i Politik og Analyse.

 

I løbet af 2017 har der været i alt 63 henvendelser, hvoraf henvendelser pr. telefon og mail udgør nogenlunde lige store dele, dog med en lille overvægt af telefoniske henvendelser.
Langt den overvejende del af henvendelserne har været viderestillingsopgaver til bestemte afdelinger og sagsbehandlere. Enkelte henvendelser har omhandlet klager, men kun få har omhandlet klager over bestemte afgørelser. Ingen af borgerne som har henvendt sig, har haft brug for hjælp til at forstå afgørelsen.

Det tilstræbes, at alle henvendelser besvares med det samme. Enkelte besvarelser har dog krævet en kontakt til sagsbehandler, inden borgeren kunne få en besvarelse. Henvendelserne tager for det meste mellem 5-10 minutter.

 

Efter august måned blev beskrivelsen af funktionen ændret på kommunens hjemmeside, således det blev tydeliggjort, at det ikke er en viderestillingsfunktion. Som det fremgår af nedenstående, har dette ikke haft nogen målbar effekt, hverken i forhold til antal henvendelser eller henvendelsernes formål.

 

Kategorisering af henvendelserne:

24 henvendelser blev henvist til BCV, herunder folkeregistret. (38%)

7 sager blev henvist til Fast ejendom (11%)

3 til JCV (4,7%)

8 til eksterne (12,6%)

1 til naturcentret (1,5%)

2 til miljø (3,17%)

5 til Vej og Park (7,9%)

2 til HR (3.17%)

2 til Kultur og Fritid. (3,17%). 

Forvaltningens vurdering

Af de 63 henvendelser (5,25 henvendelser pr. mdr.), blev de 58 henvist og krævede ikke juridiske kompetencer. Det vil sige, at der reelt er tale om, at kun 7,9% delvist krævede juridiske kompetencer, mens 92% udelukkende var viderestillingsopgaver.

Ud af de 63 var 48 generelle forespørgsler, på trods af hjemmesidens ordlyd, som endda blev endnu mere klar efter ændringen i august:

 

”Borgervejlederen kan vejlede dig, når:

Du vil klage over sagsbehandlingen.

Du ikke ved, hvor du skal henvende dig med en klage.

Du ikke kan forstå information fra Varde Kommune.

 

Borgervejlederen kan derimod ikke:

Ændre på indholdet i en afgørelse, der er truffet.

Behandle din sag, hvis det er en anden klageinstans, der skal tage stilling til klagen.

Behandle klager over det serviceniveau, som er vedtaget af Varde Byråd eller fastlagt ved lov.

 

Hvis du er i tvivl om, hvilken afdeling du skal tale med, skal du ringe til hovednummeret på 79946800.”

 

Det fremgår ganske klart, at borgervejledningen ikke skal kontaktes med generelle forespørgsler, men derimod kun på baggrund af konkrete sager.

 

De 9 af klagerne omhandlede borgernes utilfredshed med interne afgørelser, eksempelvis afslag på hjælpemidler. De resterende 6 klager var klager over eksterne eller privatretlige spørgsmål, som Varde Kommune ikke har noget at gøre med, men som tilhører Statsforvaltningens og Styrelsen for patientsikkerheds kompetenceområde.

 

Der har været 21 henvendelser, efter ordlyden på Varde Kommunes hjemmeside er ændret og dermed er der ikke sket en nedgang, som følge af denne ændring.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen. 

Retsgrundlag

Af sagsfremstillingen af 13 januar 2015 fremgår det, at det ikke har været hensigten, at etablere en egentlig borgerrådgiverfunktion, jf. kommunestyrelsesloven § 65 e, da det ikke lod sig gøre i forhold til de givne præmisser. Det blev derfor besluttet, at anvende begrebet borgervejleder i stedet. Der er således tale om en pendant til borgerrådgiverfunktionen, som på væsentlige punkter adskiller sig fra borgervejlederfunktionen. Eksempelvis er der ikke tale om delegation til en uafhængig borgerrådgiver.

 

”Borgerrådgiverens opgaver kan inden for de angivne rammer falde i to dele. Den ene del er rådgivning og vejledning af borgere, der retter henvendelse til kommunen, herunder at hjælpe borgere videre i klagesystemet. Den anden del er tilsyn med, at kommunens øvrige administration varetager deres opgaver i overensstemmelse med lovgivningen …… Det vil i forlængelse heraf være naturligt, at borgerrådgiverfunktionen afrapporterer herom til kommunalbestyrelsen…”, jf. forarbejderne til § 65e.  

Økonomi

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at tage evalueringen til efterretning,
at borgervejlederfunktionen evalueres igen pr. 1. januar 2019.

Beslutning Direktionen den 18-01-2018

Udsat.

Beslutning Direktionen den 24-01-2018

Punktet blev udsat til et senere direktionsmøde.

20
Strategisk handleplan for bosætningsfremme
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 18/583, Sagsinitialer: joni

Sagsfremstilling

Der er i arbejdet med bosætningsfremme en tæt tilknytning til erhvervsfremme. Samtidig med kommunen ønsker, at der er grundlag for opretholdelse af de offentlige services som dagtilbud, skoler, plejecentre mm., så har erhvervslivet behov for kvalificeret arbejdskraft for at opretholde deres aktiviteter i kommunen. Dertil kommer, at der skal være en vis kritisk masse af borgere/turister, for at opretholde private services som daglig- og udvalgsvarer m.fl.

 

Alt i alt er der mange, der har interesse i bosætningen i Varde Kommune.

Varde Kommune har arbejdet med flere tiltag for at tiltrække og fastholde borgere. De tidligere og nuværende bosætnings- og brandingaktiviteter er sammen med visionen ’Vi i Naturen’ beskrevet i et særskilt bilag, hvortil der henvises.

Varde Kommunes befolkning har haft en svag stigning i befolkningen i de senere år, hvilket især kan henføres til en længere levetid samt øget indvandring. Kommunen er, sammen med rigtig mange andre kommuner, ramt af, at de unge mennesker tager ud for at få en uddannelse, men kommer ikke tilbage. Modsat nyder Varde Kommune godt af, at ligge tæt på Esbjerg, der er landsdelens vækstmotor. Pendlingen til og fra Esbjerg er markant.

Den største væksthæmmer for kommunens virksomheder er, at der mangler kvalificeret arbejdskraft, således at virksomhederne kan udvikle og konsolidere sig.

 

Der er i forbindelse med kommuneplanen 2017 fastlagt forskellige byroller efter byernes størrelse og beliggenhed. Der er byer med potentiale for bosætning, erhverv, turisme mm.

Med henblik på at styrke og målrette bosætningsindsatsen i en strategisk kontekst, kan der med fordel arbejdes videre med en strategisk handleplan med et overordnet sigte og med anvisning af konkrete indsatser.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at tiden er inde til at gentænke de igangværende bosætningstiltag i forhold til kommunens strategiske udfordringer og potentialer. Det betyder, at den strategiske handleplan som minimum skal forholde sig til:

Virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft

Demografiske potentialer og udfordringer

Kommunens autentiske styrker, som et stærkt foreningsliv, og visionen Vi i naturen

Byernes roller og bosætningsinitiativer i udviklingsplaner

Brugen af analoge og digitale virkemidler ud fra en adfærdspsykologisk tilgang – nudging.
 

Med dette afsæt skal den strategiske handleplan baseres på et analytisk grundlag, der belyser potentialer og underbygger indsatser for definerede målgrupper.

 

Forvaltningen anbefaler på dette grundlag, at der anvendes et eksternt konsulentfirma til at forestå processen med udarbejdelsen af analyse og den strategiske handleplan, herunder de overordnede linjer og de konkrete anvisninger.

Det anbefales, at der afholdes en projektkonkurrence med deltagelse af tre udvalgte virksomheder, der fremkommer med et ideoplæg til den strategiske indsats for bosætningsfremme, herunder proces og mål.
De to virksomheder, der ikke vinder konkurrencen, vederlægges med 25.000 kr. hver, mens det vindende firma får 150.000 kr. til at udarbejde den egentlige strategiske handleplan for bosætningsfremme.

 

Forvaltningen foreslår, at der nedsættes en dommerkomite med deltagelse af borgmester Erik Buhl (formand), kommunaldirektør Mogens Pedersen, direktør for Plan, Kultur og Teknik Thomas Jaap og Plan- og vækstchef Tove Wolff. Chefkonsulent Jørgen Nielbæk fungerer som sekretær for dommerkomiteen.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.

Retsgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov.

Økonomi

Gennemførelse af projektkonkurrence og processen med udarbejdelsen af den strategiske handleplan beløber sig til 200.000 kr., der foreslås finansieret med 100.000 kr. via Byrådets udviklingspulje og 100.000 kr. af budgetlagte midler til bosætningsfremme.

Der vil senere, når den strategiske handleplan foreligger, blive udarbejdet en særskilt sagsfremstilling med oplæg til prioritering af konkret handlinger og finansiering.

Høring

Ingen.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til godkendelse i Udvalget for Økonomi- og Erhverv,

at der igangsættes en projektkonkurrence for udarbejdelse af et analysegrundlag og en strategisk handleplan for bosætningsfremme i Varde Kommune,

at projektkonkurrencen finansieres af Byrådets udviklingspulje med 100.000 kr. og 100.000 kr. af budgetlagte midler til bosætningsfremme,

at der nedsættes en dommerkomite bestående af borgmester Erik Buhl (formand), kommunaldirektør Mogens Pedersen, direktør for Plan, Kultur og Teknik Thomas Jaap og Plan- og vækstchef Tove Wolff. 

Beslutning Direktionen den 18-01-2018

Udsat.

Beslutning Direktionen den 24-01-2018

Punktet udsættes, og behandles først efter Byrådets Seminar den 29.-30. januar.
De data vi som kommune selv har til rådighed på forskellige fagområder, skal indsamles og sammenholdes inden det kan vurderes, om der er behov for at indkøbe ekstern bistand.

21
Kørselsopgaver i udbud
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 17/3520, Sagsinitialer: hmar

Sagsfremstilling

Kontrakten på en del af kommunens kørselsopgaver udløber 1. august 2018. Kontrakten vedrører den del af kørselsopgaverne, der ligger udover kollektiv trafik, og den blev indgået pr. 1. august 2012 for 4 år med mulighed for forlængelse på 2 gange 1 år. Muligheden for forlængelse er blevet udnyttet, og det er nu tid til indgåelse af ny kontrakt.

 

Udbuddet dækker følgende kørselstyper:

Specialundervisning for børn

STU og specialundervisning for unge og voksne

Almen skolekørsel

Børn og unge med handicap

Voksne med handicap og klagesager

§ 117 og daghjemskørsel

Afprøvning af kropsbårne hjælpemidler

Læge- og speciallægekørsel

Genoptræningskørsel.

 

Herudover er der i udbuddet bedt om, at der oplyses en pris på ad hoc kørsel til f.eks. udflugter eller anden ikke planlagt kørsel i både store, mellemstore og mindre køretøjer med og uden lift. Som udgangspunkt må der foretages samkørsel på tværs af alle kørselstyper. Der kan forekomme undtagelser ved specifikke borgere, som ikke må samkøres med andre borgere eller borgergrupper.

 

Vi har i udbudsprocessen benyttet os af assistance fra konsulentfirmaet Deloitte, som har gennemført en stor analyse af kørselsdata for at kunne vejlede om, hvorledes kørslen bedst muligt kan udbydes. Man er nået frem til, at det gunstigste for Varde Kommune er at udbyde kørslen efter en fast effektiv timepris. Det betyder, at leverandøren vil få betaling for det antal timer, der er passagerer i køretøjerne. Der er ikke garanteret noget bestemt antal timers kørsel pr. uge.

 

De krav, som er formuleret i materialet, og de tidsfrister, det indeholder omkring bestilling af kørsler med mere, har været drøftet med interessenter fra hele organisationen (skoler, ældrecentre, daghjem og genoptræningsinstitutioner). Flest mulige hensyn er medtaget i materialet.

 

Vi har i udbudsmaterialet fastholdt det hidtidige serviceniveau på langt de fleste områder. Oversigt fremgår af notat, der er vedlagt punktet. Der er taget højde for de uhensigtsmæssigheder, som har været gældende i den gældende kontrakt.

 

Det er et krav til den kommende leverandør, at der sikres den størst mulige grad af samkørsel og koordinering, således tidsforbruget til løsning af kørselsopgaverne bliver mindst muligt.

 

Det er fortsat alene medarbejdere i skoleafdelingen (for specialklassebørnenes vedkommende) og medarbejderne på Kørselskontoret, der visiterer borgere til kørsel. Visitering sker efter de gældende standarder, som har været gældende siden 2012.

 

 

Kontrakten på kørsel de næste 4 år (med mulighed for forlængelse i yderligere 2 x 1 år) vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det tilbud med det for Varde Kommune bedste forhold mellem pris og kvalitet.

 

Vægtningen sker efter følgende model:

Pris 60 %

Leveringssikkerhed 20 % (krav til planlægning, udførelse, rettidighed)

Kvalitet 10 % (krav til materiel og chauffører)

IT og rapportering 10 %.
 

Udbudsmaterialet bliver offentliggjort i uge 3 med en frist for afgivelse af tilbud den 26. februar 2018. Forvaltningen evaluerer de indkomne tilbud i uge 9-11. I uge 12 og 13 vil der blive forelagt en orienteringssag i relevante politiske udvalg, ligesom Handicaprådet og Ældrerådet vil blive orienteret. Endelig kontrakt underskrives i uge 16 med kontraktstart

1. august 2018.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den forudgående analyse af kommunens geografi og borgersammensætning har betydet, at prismodellen i udbuddet vil give Varde Kommune den gunstigst mulige pris. Interessentinddragelse og sparring med konsulenterne fra Deloite har betydet, at udbuddet indeholder de krav og betingelser, der vil sikre stabil og sikker drift samtidig med en høj kvalitet i kørslen både for borgere og institutioner.

Konsekvens i forhold til visionen

Et gunstigt tilbud på ad hoc kørsler til udflugtsformål vil give mulighed for, at institutioner og andre vil få billigere adgang til at benytte friluftstilbud i kommunen.

Økonomi

Den nye pris for kørsel kendes ikke på nuværende tidspunkt.

I 2017 har de samlede kørselsudgifter excl. kollektiv trafik udgjort 19.430.000 kr.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Direktionen den 24-01-2018

Punktet udsættes til nærmere drøftelse.
Helle Marquertsen inviteres til direktionsmøde når punktet drøftes igen. Direktionen ønsker en politisk involvering inden udbuddet.

22
Fokusområder for kontrolgruppen 2018
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 17/640, Sagsinitialer: hmar

Sagsfremstilling

Kontrolgruppen løser opgaver for hele Varde Kommunes organisation med henblik på at sikre korrekt udbetaling af sociale ydelser. Opgaverne består, dels i undersøgelse og belysning af sager for Udbetaling Danmark og dels i modtagelse og håndtering af anmeldelser, som kommunen modtager fra andre myndigheder, kolleger i organisationen og fra borgere.

Som supplement hertil iværksætter kontrolgruppen løbende aktiviteter, som opstår enten på grund af egne erfaringer eller inspiration fra andre kommuner, Udbetaling Danmark eller SKAT.

 

Kontrolgruppen ønsker i 2018 at have særlig fokus på:

At aflægge kontrolbesøg på virksomheder indenfor udvalgte brancher for at følge op på, om der er ansatte, som modtager løn samtidig med sociale ydelser. Som noget nyt vil vi i 2018 rette fokus på rengøringsbranchen i turistområderne.

Hyppigere besøg hos sygemeldte selvstændige erhvervsdrivende. Vi har erfaret, at vejledning om regler for hvor lidt/meget man må arbejde, når man er sygemeldt, har givet gode resultater i de foregående år. I 2017 er der foretaget kontrol hos 67 sygemeldte selvstændige, hvilket har bevirket en samlet fremtidig besparelse på 1,2 mio kr.

Fortsat udvikling af de kontroludtræk vi har adgang til hos Den Fælles Dataenhed, som blev etableret i 2015 under Udbetaling Danmark. Vi får blandt andet udtræk af sager, hvor borgere oplyser at være flyttet ind hos familiemedlemmer, eller hvor man modtager både SU og kontanthjælp. I 2018 vil Den Fælles Dataenhed lave en landsdækkende undersøgelse af EU borgeres adgang til sociale ydelser – her deltager Varde Kommune naturligvis også.

Om der er borgere, der samtidig med de modtager kontanthjælp har indtægter ved udleje af hele eller dele af deres bolig – f.eks. via AirBNB. Vi har i 2017 modtaget en anmeldelse på det, og vi vil undersøge hvor udbredt det er.

Fortsat udbredelse af kendskabet til Kontrolgruppens arbejde. De senere år har vist, at kolleger i hele organisationen er blevet opmærksomme på gruppen og i stadig stigende grad gør brug af vores muligheder for at udrede sager.

Fortsat at behandle de anmeldelser vi får fra borgere, kolleger både i organisationen, hos UDK og hos SKAT.
 

Kontrolgruppen arbejder løbende sammen med Udbetaling Danmark om at undersøge sager. Det gælder både de borgere, hvor der sker udbetaling af sociale ydelser her og hos Udbetaling Danmark og i sager, hvor det alene er Udbetaling Danmark der foretager udbetalinger.

De senere år har SKAT ikke haft det samme fokus på kontrolområdet som tidligere og der er ikke lige nu planer om at genoptage de tidligere fælles kontrolaktioner. Vi holder os orienteret om, hvorvidt SKAT genoptager disse og vil naturligvis deltage, såfremt det sker.

 

I april 2018 forventes der at foreligge en endelig opgørelse over Kontrolgruppens resultater for 2017 – rapport vil blive forelagt umiddelbart herefter.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at de nævnte fokusområder vil føre til:

Fortsat øget kendskab til regler og retningslinjer for sygemeldte selvstændigt erhvervsdrivende

Opmærksomhed på at man skal frasige sig offentlige forsørgelsesydelser, når man kommer i arbejde

Optimering af brugen af Den Fælles Dataenhed’s adgang til at trække på registre på tværs af kommunegrænser og myndigheder

Øget kendskab til Kontrolgruppen i organisationen, så vi i fællesskab kan undgå uberettigede udbetalinger af offentlige ydelser

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Økonomi

Indsatsen på kontrolområdet førte i 2016 til et samlet resultat på kr. 4.160.800.

Beløbet fordeler sig på følgende måde:

 

 

Fremtidige besparelser, Varde Kommune    

2.424.102

 

Tilbagebetalinger, Varde Kommune               

   581.698

 

Udbetaling Danmark                                 

1.155.000

 

I alt                                                         

4.160.800

 

 

Efter Udbetaling Danmark overtog udbetalingen af en række sociale ydelser, er det ikke muligt at opgøre, hvor mange af de besparede midler der er kommunale og hvor mange der er statslige.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at planen for indsatserne i 2018 godkendes.

Beslutning Direktionen den 18-01-2018

Udsat.

Beslutning Direktionen den 24-01-2018

Direktionen anbefaler til udvalgene for Arbejdsmarked & Integration samt Økonomi & Erhverv, at forvaltningens anbefaling godkendes.

23
Ressourceforbruget i Politik og Analyse
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 17/8730, Sagsinitialer: char

Sagsfremstilling

Drøftelse af ressourceforbruget i Politik og Analyse.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at ressourceforbruget drøftes.

Beslutning Direktionen den 24-01-2018

Direktionen drøftede ressourcetrækket på Udvikling i Politik & Analyse, i lyset af de større opgaver, der arbejdes med i løbet af foråret. Der er brug for at prioritere de strategisk vigtigste opgaver i nærmeste fremtid.

24
Status på og opstart af internationaliseringsnetværk
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 15/12535, Sagsinitialer: chrp

Sagsfremstilling

Efter oplæg ved European week of Region and Cites i Bruxelles i oktober 2017 indkom der en række interessetilkendegivelser i forbindelse med opstart af et kystturismenetværk.

Forvaltningen har afholdt en række møder over skype med interesserede netværksmedlemmer. En række kriterier for netværket er blevet defineret blandt andet i forhold til geografisk dækning og projektmuligheder. Netværket vil på baggrund af dette fokusere på koldvandsdestinationer.
Der vil løbende blive arbejdet på at tiltrække flere medlemmer til netværket, men det vurderes, at netværket på nuværende tidspunkt har en størrelse, hvor det formelt kan etableres. 


Følgende partnere deltager i netværket:

 • Varde Kommune (koordinerende funktion)
 • University of applied science of Satakunta, Finland
 • Varberg Kommune, Sverige
 • Jammerbugt Kommune
 • Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Dertil er forvaltningen i kontakt med følgende:

 • Arendal Kommune, Norge
 • City of Turku, Finland
 • Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Turisme, Aalborg Universitet
 • Province of Fryslan, Holland.


Som en del af netværkspræsentationen i Bruxelles blev muligheden for et stiftende netværksmøde i foråret 2018 fremlagt.
Varde Kommune ser dette netværksmøde som medlemmernes forpligtende arrangement i netværket, da mødet vil finde sted i Varde Kommune, hvorfor medlemmerne skal rejse her til.
Netværksmødet har til formål at skabe relationer på tværs af netværkets medlemmer, ligesom mødet skal rammesætte og formalisere et, på forhånd udarbejdet, oplæg til netværkets fremtidige virke.
Mødet forventes at strække sig over to dage og vil have karakter af en arbejdsworkshop, som alle medlemmer byder ind på. 

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Varde Kommune - med etableringen af kystturisme netværket - skaber internationale kontakter af værdi for den videre udvikling af kommunens turismeindsats.
Det er forvaltningens vurdering, at netværket vil medføre en række fordele for udvikling af turismeområdet; dette særligt i forhold til at lobbye på den politiske arena (lokalt, regionalt, nationalt og internationalt), at søge ekstern finansiering og skabe opmærksomhed omkring vores kyster.


Det er forvaltningens vurdering, at netværksmedlemmerne er engagerede og attraktive i forhold til at indgå i fremtidige projektsamarbejder. Medlemmerne besidder endvidere en række interessante kontakter indenfor turismesektoren.
Det er forvaltningens vurdering, at kystturismenetværket vil tiltrække flere relevante medlemmer, når netværket er formaliseret og arbejder indenfor den rammesætning, der skal skabes i foråret 2018 ved det stiftende netværksmøde.

Konsekvens i forhold til visionen

Vi danner netværk i naturen.
Etableringen af et kystturismenetværk understøtter og fremmer Varde Kommunes vision, idet netværket vil skabe synlighed omkring naturen, arbejde ud fra et naturbeskyttelseshensyn og italesætte naturen og dens muligheder for både borgere og turister.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

I forbindelse med afholdelsen af det stiftende netværksmøde i foråret 2018 vil der være udgifter forbundet til følgende:

Indkvartering ca. kr. 10.000 og forplejning og mødefaciliteter ca. kr. 10.000.
I alt forventes det, at det vil koste Varde Kommune kr. 20.000 at være vært ved netværkets stiftende møde.


Det forslås, at beløbet finansieres fra Konsulentpuljen, idet der ved beslutning i Direktionen den 10/8-2017 blev afsat midler til fremadrettede internationale aktiviteter, herunder etablering af internationale samarbejder, fra denne pulje.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Direktionen,
at tage status på kystturismenetværket til efterretning,
at godkende at Varde Kommune påtager sig værtskabet ved det stiftende netværksmøde i foråret 2018,
at godkende budgettet til det stiftende netværksmøde.

Beslutning Direktionen den 24-01-2018

Direktionen godkendte anbefalingen.
Sagen sendes til Udvalget for Økonomi & Erhverv til orientering.

25
Gensidig orientering - 24. januar 2018
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 18/53, Sagsinitialer: giki

Sagsfremstilling

Gensidig orientering:
 

 • Planlægning af temamøder forud for byrådsmøderne.
  I marts er der opstart af budgetprocessen og i april-mødet ønskes temamøde om turisme herunder:

-         Udviklingsplanen for Vestkysten præsenteret af Partnerskab for Vestkystturisme

-         Vækstklyngeprojektet i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune og Dansk

  Kyst- og Naturturisme.
 

 • Fastlæggelse af tema til Administrativ Chefgruppe seminar den 3.-4. maj 2018.
   
 • Opfølgning på Kommunaløkonomisk Forum i Aalborg den 11.-12. januar 2018 – jfr. dette link: http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_85179/cf_202/Kend_din_kommune_2018.PDF
   
 • Opfølgning på byrådsmødet den 16. januar 2018.
   
 • Opfølgning på Administrativ Chefgruppemøde 22. januar 2018.
   
 • Opfølgning på Gruppeformandsmødet den 23. januar 2018

 

 • Drøftelse af emner til Direktionens Nyhedsbrev

Anbefaling

 

 

Beslutning Direktionen den 24-01-2018

Planlægning af temamøder:
Der planlægges efter følgende:

 • februar - færdiggørelse af byrådsgrundlag og indledende arbejde med pejlemærker,
 • marts - budgetproces,
 • april, maj og primo juni - her er der behov for at drøfte arbejdet med pejlemærker, borgerinddragelse og turismeindsatser,
 • ultimo juni – budgetsituationen.

 

Tema for seminar for administrativ chefgruppe:

Punktet drøftet. Punktet sættes på som et egentlig punkt på Direktionens møde i uge 6.

 

Opfølgning på KØF:
Samlet set ligger Varde Kommune fornuftigt i nøgletalssammenligninger, men der er plads til forbedringer. En pointe fra et af indlæggene var, at i fremtiden bliver manglen på talent alvorligere end manglen på penge.

 

Opfølgning på Byrådsmødet.

Punktet drøftet.

 

Opfølgning på adm. chefgruppemøde.

Punktet drøftet.

 

Opfølgning på gruppeformandsmøde.

Punktet drøftet. Fremover kommer dagsorden i Prepare. Der laves ikke et egentligt referat af møderne. Det skal afsøges, om møderne formelt kan tilrettelægges, så det er Borgmesteren, der af Byrådet er blevet anmodet om at afvikle møderne.

 

Direktionens nyhedsbrev:

Punktet drøftet.