Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Referat

Referat

Mødedato: onsdag den 7. februar 2018 kl. 12:30
Mødested: Flexrum ved Direktionen, Bytoften
Udvalg: Direktionen
Medlemmer: Britta Boel, Thomas Jaap, Claus Fjeldgaard
Fraværende: Side 70. Pkt. 32.
Referent:Charlotte Kirk Larsen
Punkt Titel Udskriv hele dagsordenen
32
Administrativ Chefgruppe - dagsordenpunkter.
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 18/48, Sagsinitialer: giki

Sagsfremstilling

Dagsordenemner til Administrativ Chefgruppemøde den 19. marts 2018 drøftes.
Foreløbig udkast til dagsorden vedhæftes.

Retsgrundlag

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at dagsordenemner til Administrativ Chefgruppemøde drøftes.

Beslutning Direktionen den 07-02-2018

Af dagsordenemner blev foreslået Byrådsgrundlaget, Budgetproceduren for 2019 samt orientering om samarbejde mellem folkekirke og kommune.

33
Administrativ Chefgruppe - Seminar
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 18/48, Sagsinitialer: giki

Sagsfremstilling

Der er tidligere truffet beslutning om at afholde et seminar i 2018 for Administrativ Chefgruppe.
Seminaret holdes fra kl. 8.00 den 3. maj til kl. 13.00 den 4. maj 2018 på Ho Ferie- og Aktivitetscenter.

 

Administrativ Chefgruppe blev den 22. januar opfordret til at indsende oplysning om aktuelle emner, som trænger sig på.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Direktionen,
at drøfte indkomne forslagsemner,

at fastlægge hovedlinjerne i programmet for seminaret.

Beslutning Direktionen den 07-02-2018

Kirsten Mørch Hansen deltog i drøftelserne af forslag til hovedlinjer i programmet for seminaret.
Programoplæg drøftes igen i Direktionen medio marts.

34
Praktikanter fra videregående uddannelser i efteråret 2017
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 16/796, Sagsinitialer: KIOL

Sagsfremstilling

Varde Kommune har løbende en række studerende tilknyttet, i form af studiejobs eller praktikker. 2 gange årligt afdækkes antallet og placering af de tilknyttede studerende. Der er tidligere formuleret en forventning om, at vi skal have mindst 10 studerende tilknyttet organisationen om året. 

 

Efteråret 2017

I efteråret 2017 har der været 13 i praktik og 3 i studiejob i kommunen, se bilaget for en mere detaljeret beskrivelse, herunder deres primære arbejdsopgaver og hvilken afdeling/enhed de har tilhørt.

 

Aftalerne er kommet i stand, enten efter de studerendes egne henvendelser på et praktikopslag eller en generel henvendelse til kommunen/enheden.

 

I oktober blev der afholdt et kort netværksmøde med praktikanterne. Formålet var at få informationer om deres oplevelser og om muligt skabe netværk mellem praktikanterne på tværs af afdelinger og uddannelser. Praktikanterne havde oplevelsen af, at være blevet taget godt imod.

 

Foråret 2018

I foråret 2018 forventes 5 studerende i praktik fra universiteter og administrations-bacheloruddannelsen. Typisk er der færre studerende i praktik i foråret end i efteråret. Der arrangeres et introduktions-/netværksmøde for praktikanterne i februar, derved får de viden om hinanden og de opgaver der løses rundt i organisationen, de introduceres til den overordnede organisation. Endvidere får vi viden om deres opstart.

 

Efteråret 2018

De enkelte enheder/afdelinger er i januar blevet bedt om, at forholde sig til om de søger praktikanter i efteråret 2018. I den forbindelse har HR tilbudt støtte til udarbejdelse af praktikopslag og kontakt til universiteterne. De er blevet bedt om at melde tilbage til HR primo marts, da de studerende begynder at kigge efter praktikpladser ved denne tid.

Forvaltningens vurdering

 

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning,

at orienteringen efter Direktionens behandling videresendes til Administrativ Chefgruppe.

Beslutning Direktionen den 07-02-2018

Anbefalingen blev godkendt.

35
Samarbejde mellem folkekirke og kommune
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 17/10299, Sagsinitialer: thpe

Sagsfremstilling

I efteråret 2017 blev der afholdt et arrangement om samarbejde mellem folkekirken og kommunen. I arrangementet deltog repræsentanter fra en række kirker i Varde Provsti, repræsentanter fra folkekirkelige funktioner i Ribe Stift samt repræsentanter fra en række forvaltninger i Varde Kommune.

 

En del af arrangementet havde karakter af en børs, hvor der blev udvekslet ressourcer (tilbud) og behov (ønsker). Som eksempler herpå stiller repræsentanter fra Varde Kommune viden til rådighed for præster eller sogne, der ønsker viden om arbejdet med nydanskere og viden om, hvordan man møder personer med psykiske lidelser.

 

Efter arrangementet har provst Lise Hindsholm sendt en mail, hvori hun giver udtryk for en række ønsker, som folkekirken har til Varde Kommune, og hvor hun også præsenterer, hvad kirken kan tilbyde ind i forskellige dele af den kommunale kontekst.
Ønskerne og tilbuddene retter sig mod alle dele af den kommunale forvaltning – i bred forstand. Det findes derfor relevant, at Direktionen tager en drøftelse af perspektiver i samarbejdet med folkekirken og forholder sig til en prioritering af dette samarbejde.
Videre er der et behov for at sikre, at de enkelte forvaltningsgrene forholder sig til ønskerne og tilbuddene fra folkekirken, som disse fremgår af mailen fra Lise Hindsholm.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at henvendelsen fra provst Lise Hindsholm kan danne grundlag for en udvikling og uddybning af samarbejdet mellem folkekirke og kommune.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at provst Lise Hindsholm inviteres til et møde med Direktionen for at drøfte perspektiver i samarbejdet mellem folkekirke og kommune,

at folkekirkens tilbud og ønsker til de enkelte forvaltningsgrene formidles til disse.

Beslutning Direktionen den 07-02-2018

Direktionen ønsker at invitere provst Lise Hindsholm ind til Administrativ Chefgruppe den 19. marts 2018, for at give en orientering om perspektiverne i samarbejdet mellem folkekirke og kommune.

36
Fortsættelse af borger-til-borger platformen Boblberg
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 16/7267, Sagsinitialer: sasc

Sagsfremstilling

Direktionen blev i august 2016 orienteret om og bakkede op om, at Varde Kommune havde indgået samarbejde med Borger-til-borger platformen Boblberg, som gik i luften i Varde i løbet af efteråret 2016.

 

Boblberg er en lettilgængelig platform, hvor alle borgere fra Varde Kommune får adgang til at søge efter andre. Det kan fx være en, der søger en at gå tur med, en reservebedste, en læseklub, et bandmedlem, en frivillig osv. Der er ingen begrænsninger på, hvad man kan søge efter på Boblberg, og det er meget enkelt at oprette sig som bruger og enten selv lægge en bobl op eller søge i de, som allerede ligger der. Boblberg overvåger al materiale der lægges op og sikrer, at alle etiske retningslinjer overholdes.

 

Boblberg har selv stået for markedsføringen af platformen. Ligeledes deltager Boblberg i alle de møder og arrangementer, som Varde Kommune ønsker, hvor de kan præsentere platformen og hjælpe brugerne i gang. Det kan fx være beboermøder på ældrecentre eller botilbud, i idrætsforeninger, på skoler og i dagtilbud.

 

Fra 1. marts 2018 kommer Esbjerg Kommune også med på Boblberg, således borgere fra Varde Kommune, også kan søge på tværs af kommunegrænsen til Esbjerg.

 

I den vedhæftede rapport fra Boblberg ses effekten af Boblberg i Varde Kommune. Her fremgår det bl.a., at 81 % af alle bobler er blevet besvaret (tallet kan være højere, da mange opgiver privat mail eller tlf., så brugerne kan svare privat og det kan Boblberg ikke registrere.). I gennemsnit er der mere end 3 personer, der svarer på hver bobl.

En tredjedel af brugerne i Varde søger på bobler udenfor kommunen, så det tal forventes at stige, nu hvor Esbjerg Kommune kommer med.

Boblberg estimerer prisen pr. kontakt til mellem 100 og 250 kr. og at denne vil falde over tid, når der kommer flere brugere med.

I ekstramaterialet fra Boblberg fremgår det, at 25 % af boblerne handler om motion og 27 % handler om fritidsinteresser, mens 33 % handler om ensomhed og netværk.

 

Det blev fra starten aftalt, at Social- og sundhedsafdelingen, Kultur og Vækst samt Børn og Unge deltager, og deler udgiften, som var på 66.000 kr. årligt. (Prisen reguleres årligt med 4,95 % pga. stigende borgerantal og heraf stigende supporthenvendelser.)
Fra starten blev også Jobcenteret spurgt, om de ønskede at deltage (og dele udgiften), men det ønskede man ikke. Dog henvendte Jobcenteret sig selv i september 2016 og bad om pjecer og plakater om Boblberg til Jobcenteret.

 

I januar 2018 har Kultur og Fritid (som overtog forpligtigelsen, da Kultur og Vækst blev delt) samt Børn og Unge dog meddelt, at man ikke længere ønsker at deltage og dele udgiften, når dette årsabonnement skal fornyes i 1. august 2018. Det betyder, at kun Social- og sundhedsafdelingen er tilbage som bidragsyder til Varde Kommunes deltagelse i Boblberg.

 

I slutningen af januar 2018 har CoLabVest henvendt sig til Varde Kommune for at spørge om vi vil være med i et projekt, hvor CoLabVest og Regions Psykiatrien i Esbjerg vil samarbejde om at understøtte borgere med kontakt til Psykiatrien fra kommunerne Esbjerg, Vejen, Fanø, Billlund og Varde til at anvende Boblberg til at etablere sociale kontakter med andre borgere i nærmiljøet. Såfremt projektet bliver realiseret vil det muligvis blive muligt gennem projektmidler i en to årig periode at finansiere Varde Kommunes abonnement til Boblberg. Dette er dog endnu ikke afgjort, da projektet kun er i tilblivelsesfasen og der endnu ikke er søgt midler til projektet. Dette forventes at ske i løbet af første kvartal 2018.

Forvaltningens vurdering

Det er Social- og sundhedsafdelingens vurdering, at Boblberg er en enkel og meget brugervenlig platform. Det er desuden Social- og sundhedsafdelingens vurdering, at mange borgere i Varde Kommune har stor glæde af Boblberg – herunder både unge og voksne, som søger kontakt med andre primært til fritidsaktiviteter og socialt samvær. Herunder både borgere som oplever ensomhed, ældre, handicappede og socialt udsatte.

Social- og sundhedsafdelingen vurderer derfor, at deltagelse i Boblberg er af stor værdi for borgerne i Varde Kommune og at det derfor vil være gavnligt at fortsætte samarbejdet med Boblberg.

Endelig vurderer Social- og sundhedsafdelingen, at projektet med CoLabVest og Regions Psykiatrien vil kunne understøtte udbredelsen af Boblberg til øvrige kommuner i området (Billund, Vejen og Fanø er endnu ikke på Boblberg) til glæde for brugerne i Varde samt at projektet vil understøtte en særlig sårbar gruppe i at anvende portalen til at opnå sociale kontakter blandt resten af befolkningen.

Konsekvens i forhold til visionen

En stor del af boblerne på Boblberg handler om gå- og løbeture og andre motionsformer. Derfor forventes det, at flere kommer ud i naturen – herunder særligt grupper af borgere, som ikke i forvejen anvender naturen ret meget.

Retsgrundlag

Intet.

Økonomi

Aftalen med Boblberg lyder på 66.000 kr. årligt fra 1. august 2016. Beløbet reguleres årligt med 4,95 %. Sidste regning, som blev betalt d. 1. august 2017, lød på 75.564 kr. og den dækker perioden 1. august 2017 til 31. juli 2018. Denne regning blev delt mellem: Social- og sundhed, Børn og Familie samt Kultur og Fritid - så hver afdeling betalte 25.188 kr. Disse midler findes i afdelingernes eksisterende budget.

Høring

Ikke relevant.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Direktionen,

at tage stilling til hvorvidt Varde Kommune skal fortsætte samarbejdet med Boblberg og

at der i så fald træffes afgørelse om, hvem der skal dække udgifterne til Boblberg fra 1. august 2018 samt

at tage stilling til om Varde Kommune vil deltage i projektet med CoLabVest, såfremt projektet får midler til at kunne igangsættes.

Beslutning Direktionen den 07-02-2018

Social- og Sundhed genovervejer det fremtidige samarbejde med Borger-til-borger platformen Boblberg og finansieringen heraf, idet Kultur og Fritid samt Børn og Familie ikke længere ønsker at deltage heri.

37
Gensidig orientering - 7. februar 2017
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 18/53, Sagsinitialer: giki

Sagsfremstilling

Gensidig orientering:
 

 • Opfølgning på mødet i Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31. januar 2018.
   
 • Opfølgning på byrådsmødet den 6. februar 2018.
   
 • Drøftelse af emner til Gruppeformandsmødet 22. februar 2018.
   

Drøftelse af Varde Kommunes deltagelse i Stafet For Livet.

Beslutning Direktionen den 07-02-2018

Emner under gensidig orientering:

 

 • Mødet i Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31. januar 2018 blev drøftet.
   
 • Byrådsmødet den 6. februar 2018 blev drøftet.
   
 • Forslag til emner til Gruppeformandsmødet 22. februar 2018 blev drøftet.
   
 • Drøftelse af Varde Kommunes deltagelse i Stafet For Livet blev udsat.