Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Dagsorden

Dagsorden

Mødedato: torsdag den 3. maj 2018 kl. 08:00
Mødested: Ho Ferie- og Aktivitetscenter
Udvalg: Direktionen
Medlemmer: Mogens Pedersen, Thomas Jaap, Claus Fjeldgaard
Fraværende: Side 265 Punkt 126
Punkt Titel Udskriv hele dagsordenen
126
What's Up
Udskriv dette punkt
Sagsid.: , Sagsinitialer: giki

Beslutning Direktionen den 03-05-2018

Punktet blev drøftet.

127
Budgetopfølgning 1. kvartal 2018 - Samlet oversigt
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 18/3976, Sagsinitialer: jonq

Sagsfremstilling

Der udarbejdes en samlet budgetopfølgning for budgetåret 2018 tre gange i løbet af 2018 for henholdsvis 1. kvartal, 2. kvartal og 3. kvartal.

 

Materialet til budgetopfølgningen for 1. kvartal 2018 (pr. 31. marts 2018) er under udarbejdelse og vil blive fremsendt snarest muligt.
Økonomiafdelingen deltager på direktionsmødet og gennemgår budgetopfølgningen.

 

Budgetopfølgningen for 1. kvartal fremsendes i første omgang til Udvalget for Økonomi og Erhverv, således udvalget blandt andet kan få en orientering om områder, hvor der er risiko for budgetoverskridelser. Det bemærkes, at det fremgår af budgetproceduren, at der arbejdes med en målsætning om stram rammebudgettering, således der i løbet af budgetåret ikke bevilges tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. Ved udsigt til budgetoverskridelse stiller fagudvalg forslag til finansiering.

 

Derefter skal budgetopfølgningen behandles i fagudvalgene, som derefter kommer med en tilbagemelding til Udvalget for Økonomi og Erhverv samt Byrådet.

Forvaltningens vurdering

Det er afgørende, at Varde Kommune bidrager til, at kommunerne samlet set overholder servicerammen for at undgå sanktioner.

 

Det er også afgørende, at kommunerne samlet set overholder anlægsrammen.
Varde Kommune ser dog på nuværende tidspunkt ud til at bruge mere på anlægsprojekter i 2018 end budgetteret. Det skyldes primært, at en række anlægsprojekter i 2017 er blevet forsinket eller udskudt til 2018 pga. det midlertidige anlægsstop i 2017.

Retsgrundlag

Varde Kommunes Økonomiregulativ.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Direktionen drøfter budgetopfølgningen,

at det indstilles, at der ikke gives tillægsbevilling finansieret af kassen til 1. budgetopfølgning,

at fagudvalg ved udsigt til budgetoverskridelse stiller forslag til finansiering.

Beslutning Direktionen den 25-04-2018

Punktet blev udsat.

Beslutning Direktionen den 03-05-2018

Anbefalingen blev godkendt.

128
Effektiviseringsmuligheder i Varde Kommune
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 17/55, Sagsinitialer: mope

Sagsfremstilling

Økonomichef Karin Esmarch - der nu har været ansat i tre måneder - er af kommunaldirektøren blevet bedt om, at fremlægge sin undren i forhold til Varde Kommunes virke, ligesom hun vil give nogle bud på effektiviseringsmuligheder og hvad der skal til for at fremme økonomisk kultur i kommunen.

 

På baggrund heraf ønskes en drøftelse i Direktionen.

Anbefaling

Kommunaldirektøren anbefaler,
at sagen drøftes.

Beslutning Direktionen den 03-05-2018

Karin Esmarch redegjorde for sin undren i den første tid som Økonomichef.

 

På baggrund heraf drøftede Direktionen blandt andet muligheder for øget samarbejde på tværs mellem økonomi og fagområder.

129
Retningslinjer for reklamer, sponsorstøtte og donationer
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 18/4004, Sagsinitialer: chki

Sagsfremstilling

I 2006 blev ”Lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre” vedtaget. Loven muliggør anvendelsen af kommunale ejendomme og løsøre til reklamering med visse begrænsninger.
I sommeren 2017 har der været konkret henvendelse omkring opsætning af reklamer på kommunale bygninger og fokus på mulighederne for, at Varde Kommunes institutioner modtager donationer og sponsorater. Dette har skabt et behov for at skabe et fælles fundament for, hvordan disse muligheder håndteres i Varde Kommune. Der er i dag enkelte sponsoraftaler og donationer i Varde Kommunes institutioner. Mulighederne benyttes dog primært i hallerne i Varde Kommune. Retningslinjerne tager hensyn til eksisterende aftaler.

 

Retningslinjerne omhandler ikke Varde Kommune som sponsor, men de tilfælde hvor Varde Kommuner er modtager.

 

Retningslinjerne omhandler kompetencen til at indgå aftaler om reklamer, sponsorstøtte eller donationer, samt opstiller etiske og æstetiske overvejelser.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at retningslinjerne giver de enkelte afdelinger og institutioner mulighed for at tage hensyn til lokale forhold og ønsker med hensyn til reklamer, sponsorstøtte og donationer. Samtidig giver retningslinjerne et fælles ståsted på tværs af kommunen.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre.

 

Markedsføringsloven.

Økonomi

Retningslinjerne giver afdelinger og institutioner mulighed for at supplere deres økonomi og derved levere supplerende service til borgerne.

Høring

De enkelte afdelinger og institutioner er hørt om deres nuværende praksis.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at retningslinjerne godkendes.

Beslutning Direktionen den 03-05-2018

Direktionen anbefaler, at Ejendomme konsulteres ved ophæng af udendørs skiltning.

 

Sagen overgives til politisk drøftelse.

130
Borgerinddragelse
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 18/4853, Sagsinitialer: anel

Sagsfremstilling

På temamødet den 29. maj 2018 skal der drøftes borgerinddragelse, herunder eventuel etablering af § 17, stk. 4 udvalg. Såfremt det besluttes at etablere § 17, stk. 4 udvalg, skal organisationen være klar til at levere den nødvendige administrative understøttelse i forhold til såvel udsendelse af dagsordener samt mere generel understøttelse. Det er ikke klart på nuværende tidspunkt, hvilke opgaver der kan løses i et § 17, stk. 4 udvalg.

 

Herudover er det besluttet at nedsætte et Integrationsforum, hvor kommunen også har en tovholderfunktion, ligesom der skal ske udarbejdelse af dagsordener mv. Det er ikke klarlagt, hvem der skal varetage disse opgaver.

 

Direktionen bør derfor tage stilling til, hvem og hvordan disse opgaver løses.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Direktionen,

at drøfte egen deltagelse i § 17, stk. 4 udvalg.

at drøfte øvrig understøttelse af eventuelle § 17, stk. 4 udvalg.

at drøfte varetagelse af funktioner i forhold til Integrationsforum.

Beslutning Direktionen den 03-05-2018

Punktet blev drøftet.

 

Beslutning afventer temamødet i maj.

 

Britta Boel og Claus Fjeldgaard drøfter afrunding af Integrationsrådet.

131
Gensidig orientering - 3. maj 2018
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 18/53, Sagsinitialer: giki

Sagsfremstilling

Gensidig orientering:

 

  • Opfølgning på Udvalg for Økonomi og Erhverv den 2. maj 2018
  • Opfølgning på temamøde om udviklingsstrategi  
  • Hvordan kan vi drøfte ”Borgerinddragelse” med Lederforum?

Retsgrundlag

 

 

Beslutning Direktionen den 03-05-2018

Gensidig orientering om

 

  • Opfølgning på Udvalg for Økonomi og Erhverv den 2. maj 2018
  • Opfølgning på temamøde om udviklingsstrategi  
  • Hvordan kan vi drøfte ”Borgerinddragelse” med Lederforum?