Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Referat

Referat

Mødedato: onsdag den 9. maj 2018 kl. 12:30
Mødested: Flexrum ved Direktionen, Bytoften
Udvalg: Direktionen
Medlemmer: Mogens Pedersen, Britta Boel, Thomas Jaap, Claus Fjeldgaard
Fraværende: Side 276. Pkt. 132
Punkt Titel Udskriv hele dagsordenen
132
What's Up
Udskriv dette punkt
Sagsid.: , Sagsinitialer: giki

Beslutning Direktionen den 09-05-2018

Punktet blev drøftet.

133
Indførelse af tidsbestilling i de decentrale borgerservicefunktioner i forbindelse med udvidelse af opgaveporteføljen
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 18/4997, Sagsinitialer: hmar

Sagsfremstilling

Kommunens leverandør af pas og kørekortudstyr har gennem nogen tid arbejdet med udvikling af mobilt udstyr, der gør det muligt, at varetage opgaven med pas- og kørekortsudstedelse decentralt.
Borgerservice har indgået aftale med leverandøren om levering af to sæt, hvilket vil gøre det muligt for os at udvide den hidtidige decentrale betjening. Der vil således inden længe kunne tilbydes betjening af borgere i forhold til pas og kørekort på de fire decentrale kontorer. Det forventes, at mange borgere vil gøre brug af denne mulighed.

 

For at sikre de bedst mulige forhold for både borgere med ærinde i Borgerservice, øvrige besøgende på bibliotekerne og medarbejderne i Borgerservice og på biblioteket, ønsker vi at indføre tidsbestilling på de decentrale kontorer for at undgå en stor mængde af ventende borgere. Når vi på forhånd kender belastningen de enkelte dage, kan bemandingen tilpasses og dermed yde den mest optimale service for borgerne.
 

Tidsbestillingsmodulet er en del af vores nuværende nummersystem i Borgerservice og vil af borgeren selv kunne betjenes via kommunens hjemmeside eller ved telefonisk kontakt til kommunens hovednummer, hvor medarbejderne kan foretage tidsreservationen for borgeren.
 

Det vil fortsat være en mulighed for borgeren at komme uden forudgående aftale. Hvis der er ledig kapacitet på det decentrale kontor på det pågældende tidspunkt, vil borgeren blive betjent med det samme, alternativt vil medarbejderen på stedet kunne reservere første ledige tidspunkt.

Borgerservice vil sørge for, at borgerne gøres bekendt med udvidelsen af opgaveporteføljen og at der samtidig indføres tidsbestilling.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at mange borgere vil gøre brug af de decentrale kontorer i forbindelse med udstedelse og fornyelse af pas og kørekort, og det er derfor nødvendigt at kunne styre belastningen for at undgå lang ventetid og deraf følgende utilfredshed.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at der indføres tidsbestilling i de decentrale borgerservicefunktioner, når opgaveporteføljen udvides til også at omfatte pas og kørekortsudstedelse.

Beslutning Direktionen den 09-05-2018

Anbefalingen blev tiltrådt.

134
Ansøgning om uddannelsesmidler
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 18/860, Sagsinitialer: chzo

Sagsfremstilling

Team Visitation og Hjælpemidler i Ældre og Sundhed – Myndighed ønsker at gennemføre et strategisk uddannelsesforløb for afdelingen som et tværfagligt diplommodul.

Afdelingen har tidligere søgt taskforce-midler til forløbet, men da størstedelen af medarbejderne er administrative, er der derfra kun givet midler til 5 udførende medarbejdere. Derfor søges i stedet midler til de administrative medarbejdere fra den centrale uddannelsespulje.

 

Formålet med forløbet er at forankre myndighedsfunktionen i den kommunale praksis, og gennem kompetenceudvikling af såvel juridiske-, sundhedspædagogiske og organisatoriske kompetencer, at sikre den helhedsorienterede sagsbehandling og sammenhængende og rehabiliterende forløb med borgeren i centrum.
Fokus er bl.a. på at styrke myndighedsfunktionen og tilpasse denne efter politiske, organisatoriske værdier, mål og rammer og de samfundsmæssige udfordringer og krav.

 

Det er undersøgt, om Den kommunale Kompetencefond dækker udgifter, men faggrupperne er ikke omfattet.

 

I alt søges om 179.520 kr., idet der er givet 44.880 kr. fra Taskforcegruppen (til dækning af de 5 administrative medarbejdere) Se tilføjelse i bilag.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Økonomi

Ansøgningen er drøftet med personalechefen som bekræfter, at den vil kunne bevilges som et strategisk tiltag fra den centrale uddannelsespulje, såfremt Direktionen bakker op om formålet.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at Direktionen bevilger midler til uddannelsen som et strategisk tiltag, og
at udgiften finansieres af den centrale uddannelsespulje.

Beslutning Direktionen den 09-05-2018

Anbefalingen blev godkendt.

135
Etablering af fælles institution for den forberedende grunduddannelse (FGU) i Varde, Esbjerg og Fanø kommuner
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 17/5883, Sagsinitialer: lcor

Sagsfremstilling

I oktober 2017 indgik en bred forligskreds i Folketinget en aftale om reform af det uddannelsesforberedende område – ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’. Reformen medfører, at der fra august 2019 etableres en ny forberedende grunduddannelse (FGU), og at kommunerne skal sikre en sammenhængende ungeindsats med målet om at få flere unge i uddannelse og job.

 

Af aftalen fremgår det, at de nye statsligt selvejende FGU-institutioner skal etableres efter en forudgående lokal proces, hvor der er indgået aftale om kommunale FGU-dækningsområder. Kommunernes Kontaktråd (KKR) forestår den lokale proces, og KKR indstiller til Undervisningsministeriet, der opretter FGU-institutionen.

 

Byrådene i Varde Kommune og Esbjerg Kommune skal beslutte FGU-dækningsområde, antallet af og placering af skolerne/institutionen, og det forventede antal spor på skolerne.

 

FGU skal etableres som en ny selvstændig statslig selvejende institution med egen ledelse, der får et geografisk dækningsområde bestående af et antal kommuner. Der oprettes i omegnen af 90 skoler i alt, som organiseres i op til 30 statsligt selvejende institutioner. Institutionen har i dækningsområdet pligt til at udbyde alle 3 spor (almen, praktisk og erhvervssporet) og til at optage alle målgruppevurderede elever med hjemsted i dækningsområdet. Der skal være pædagogisk ledelse på alle skoler, og institutionens øverste ledelse skal derudover være synlig på skolerne. Skolerne skal i udgangspunktet indeholde alle 3 spor af FGU. Der er dog mulighed for, at undervisningsministeren i særlige tilfælde, herunder yderområder, godkender skoler med færre spor.

 

KKR stiller, på baggrund af tilbagemeldinger fra kommunerne, forslag om dækningsområde og placering af skoler til undervisningsministeren. KKR’s endelige forslag til ministeren om dækningsområde og placering af skoler skal være modtaget senest 1. juni 2018. Undervisningsministeren opretter - på baggrund af forslagene om dækningsområder og placering af skolerne - institutionerne efter drøftelse med aftalepartierne. Undervisningsministeren opretter de nye institutioner som statsligt selvejende institutioner og godkender vedtægterne. Ministeren nedsætter en interimsbestyrelse 1. september 2018 for hver FGU-institution.

 

Der er på det administrative niveau afholdt drøftelser mellem Esbjerg og Varde Kommune vedrørende FGU-dækningsområdet. Fanø har tilkendegivet, at der er opbakning til og ønske om at indgå i dette samarbejde. Varde og Esbjerg Kommune har desuden afholdt drøftelser med produktionsskolerne og VUC i kommunerne.

Forvaltningens vurdering

Der vurderes ikke at være alternativer til indstillingen vedrørende dækningsområdet. Det er på administrativt og politiske plan afklaret med andre omkringliggende kommuner, hvorvidt de ønsker at indgå i FGU dækningsområdet. Hverken Varde eller Esbjerg kommuner har elevgrundlag til alene at udgøre et FGU-dækningsområde.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Brev fra Undervisningsministeriet den 10. januar 2018 om opstart af de lokale processer om udarbejdelse af dækningsområder for FGU og placering af institutioner.

 

Desuden fremsat lovforslag til Lov om institution for forberedende grunduddannelse den 21. marts 2018, L 200 – 2017-18, som 1. behandles den 17. april 2018: http://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/L200/som_fremsat.htm

Økonomi

Økonomien for aftalen forhandles i løbet af foråret, og det er derfor ikke muligt præcist at vurdere de økonomiske konsekvenser for Varde Kommune.

 

Forslaget er, at kommunerne finansierer 65% af udgifterne og staten den resterende del af udgiften til en FGU-elev, og at kommunernes merudgifter under ét vil blive kompenseret gennem bloktilskud via DUT-principperne (Kompensation som følge af lovgivning).

 

Der henvises til særskilt sag på nærværende dagsorden. 

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Varde, Esbjerg og Fanø Kommuner indstiller til Kommunernes Kontaktråd (KKR), at der etableres en fælles FGU-institution i kommunernes dækningsområde,

at der etableres 3 FGU-skoler i henholdsvis Varde, Esbjerg og Ribe,

at alle skoler som udgangspunkt tilbyder 3 spor,

at den fælles institution kommer til at ligge i Esbjerg.

Beslutning Direktionen den 09-05-2018

Anbefalingen blev tiltrådt.

136
Økonomi vedr. aftale om bedre veje til uddannelse og job
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 17/5883, Sagsinitialer: lcor

Sagsfremstilling

I oktober 2017 indgik en bred forligskreds i Folketinget en aftale om reform af det uddannelsesforberedende område – ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’.
Reformen medfører, at der fra august 2019 etableres en ny forberedende grunduddannelse (FGU), og at kommunerne skal sikre en sammenhængende ungeindsats med målet om at få flere unge i uddannelse og job.

 

I vedhæftede notat gives en vurdering af aftalens forventede økonomiske konsekvenser for Varde Kommune med de kendte parametre. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt præcist at vurdere konsekvenserne, da økonomien først forhandles i løbet af foråret, hvorfor der er oplistet 3 scenarier baseret på dels forslaget i aftalen, dels skøn over forskellige elevtal.

 

Forslaget er, at kommunerne under ét kompenseres gennem bloktilskud via DUT-principperne (Staten kompenserer for udgiftsændringer som følge af lovgivning). Det er dog endnu ikke fastlagt, hvor stor en del af de samlede udgifter, der er omfattet af DUT-principperne og budgetgarantien.

 

Det forventes, at årstaksten pr. FGU-elev bliver ca. 100.000 kr. pr. årselev med en kommunal medfinansiering på 65%. Der er mulighed for at forlænge 10% af eleverne ud over 2 år, men her vil der være en 100% kommunal finansiering.

 

Varde Kommunes egen aktuelle optælling af elevtallet for kommende FGU-elever er mindre end Undervisningsministeriets tal. En beregning af de kommunale udgifter viser derfor, at de ekstra udgifter til takstdelen forventes at nærme sig 0 (idet DUT-princippet kompenserer udgiften) eller ligge op til ca. 2 mio. Det skal dog bemærkes, at alle forudsætninger endnu ikke er på plads, ligesom elevtallet er usikkert. Der er desuden usikkerhed om, hvorvidt kommunerne skal medfinansiere ’tomme’ pladser på FGU’en. 

 

Derudover vil der være udgifter til en nyoprettet skoleydelse, som FGU-elever modtager.

 

I forbindelse med iværksættelse af den sammenhængende ungeindsats, vil en række elementer kunne indebære ekstra udgifter, men det konkrete indhold heraf er fortsat usikkert og vil skulle udvikles af kommunerne. Dog vil der forventeligt være ekstra udgifter til etablering af forslaget om, at unge med behov skal have en gennemgående kontaktperson fra 8. klasse til det 25. år.

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at Varde Kommune på det foreliggende grundlag samlet set vil få en merudgift på 1,2 - 2,2 mio. kr. på ’takster’ og 0,8 - 1,7 mio. kr. på ’skoleydelse’. Det vil være afgørende, hvordan forhandlingerne om økonomien falder på plads i forhold til, hvad der vil være omfattet af budgetgarantien.

 

Udgifterne i medfør af ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’ rækker ind i budgetterne for Udvalget for Børn og Læring samt Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis budgettet samles under ét udvalg.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

En række lovforslag er på vej som følge af indgåelse af ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’.

Økonomi

Udgiftsvurdering – takster

Model 1: Egen opgørelse:

Model 2: UVM’s opgørelse:

Model 3: I forhold til indbyggerantal:

Antal elever

105

139

123

Forventet udgift, 65.000 kr. pr. elev

6,8 mio. kr.

9,0 mio. kr.

8,0 mio. kr.

Nuværende budgetter:

EGU, kun skoleudgifter

 

-0,4 mio. kr.

 

-0,4 mio. kr.

 

-0,4 mio. kr.

Produktionsskolen

-3,4 mio. kr.

-3,4 mio. kr.

-3,4 mio. kr.

Merudgift før DUT/budget-garanti

3,0 mio. kr.

5,2 mio. kr.

4,2 mio. kr.

Beregnet DUT**/budgetgaranti

-3,0 mio. kr.

-3,0 mio. kr.

-3,0 mio. kr.

Kommunal udgift

0

2,2 mio. kr.

1,2 mio. kr.

**) DUT/budgetgarantiberegningen sker ud fra en generel beregningsmodel herfor.

 

Udgiftsvurdering - skoleydelse

Model 1: Egen opgørelse:

Model 2: UVM’s opgørelse:

Model 3: I forhold til indbyggerantal:

Antal elever

105

139

123

Beregnet skoleydelse jfr. ovennævnte forudsætninger -65 % andel.

 

3,8 mio. kr.

 

5,0 mio. kr.

 

4,5 mio. kr.

Nuværende budgetter:

EGU

 

-2,1 mio. kr.

 

-2,1 mio. kr.

 

-2,1 mio. kr.

Uddannelseshjælp, ydelser*

-0,9 mio. kr.

-1,2 mio. kr.

-1,0 mio. kr.

Merudgift før DUT

0,8 mio. kr.

1,7 mio. kr.

1,4 mio. kr.

DUT** – ikke aftalt

 

 

 

Kommunal udgift

 

 

 

 

*) Er beregnet jævnfør de 19 på VUC, der modtager uddannelseshjælp i forvejen (Varde Kommunes egen opgørelse). De andre modeller er en forholdsmæssig beregning.

 

**) DUT forhandlingerne er ikke indledt – KL anbefaler, at udgiften til forsørgelse bliver en del af budgetgarantien, da både udgifterne til EGU og Uddannelseshjælp i forvejen er omfattet.

 

Fast kontaktperson (unge med behov fra 8. klasse - 25 år) er nævnt i budgetvejledningen som en del af den politiske aftale med 20 mio. kr. for 2019 og 40 mio. kr. for 2020 og frem.
Varde Kommunes andel er 20 mio. kr. x 0.88% for år 2019 = 0.175 mio. kr. og for år 2020

40 mio. kr. = 0.350 mio. kr.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Børn og Læring samt Udvalget for Arbejdsmarked og Integration,

at de forventede økonomiske konsekvenser af ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’ drøftes,

at sagen oversendes til budgetforhandlingerne.

Beslutning Direktionen den 09-05-2018

Anbefalingen blev tiltrådt.

137
Sundhedsprofilen - Hvordan har du det 2017
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 15/10392, Sagsinitialer: maix

Sagsfremstilling

I 2017 blev den nationale sundhedsundersøgelse ”Hvordan har du det?” gennemført for tredje gang. I Varde Kommune er den sendt ud til 2500 borgere og heraf har 1655 svaret, hvilket giver en svarprocent på 66,2%.

 

Spørgeskemaet indeholder 88 spørgsmål omkring trivsel, sundhed, sundhedsadfærd og sygdom. Det er vigtigt at holde sig for øje, at resultatet er et øjebliksbillede af, hvordan sundhedstilstanden er og at det ikke egner sig til at forklare hvorfor.

 

I bilaget er udvalgte resultater trukket frem. Overordnet placerer Varde Kommune sig fornuftigt i regionen, men Varde Kommune har - som resten af landet - store udfordringer med en negativ udvikling i daglig rygning samt mental sundhed. På begge områder sker den negative udvikling særligt i de yngre aldersgrupper – i forhold til mental sundhed er det særligt unge kvinder.

I Varde Kommune ryger 18,5% dagligt, hvilket er en stigning på 2,4% siden 2013. Udviklingen er ligeledes negativ for kost, fysisk aktivitet, overvægt og selvvurderet helbred. Forbrug af alkohol går derimod den rigtige vej.

 

Foruden ovennævnte indgår resultater omkring sygelighed, medicinforbrug, søvn, brug af sundhedsvæsenet og udvalgte terapiformer, alternativ behandling, sociale relationer, sociale medier samt arbejdsliv og sygefravær.
 

Margit Vest Thomsen deltager i Direktionens behandling.

Forvaltningens vurdering

Sundhedsprofilen giver et godt grundlag for at tilrettelægge kommunens forebyggelsesindsats.

 

Forvaltningen bemærker desuden, at Varde relativt set har en fornuftig sundhedsprofil, men at udviklingen på mange områder er negativ og bør have ekstra bevågenhed.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Direktionen den 09-05-2018

Direktionen tog orienteringen til efterretning, og udtrykte bekymring over, at det går den forkerte vej på nogle af undersøgelsens parametre, selvom kommunen fortsat ligger bedre end sammenlignelige kommuner.

138
Gensidig orientering - 9. maj 2018
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 18/53, Sagsinitialer: giki

Sagsfremstilling

Gensidig orientering:

 

 • Opfølgning på seminar i Administrativ Chefgruppe 3.-4. maj 2018.

 

 • Opfølgning på temamødet og byrådsmødet den 8. maj 2018.
   
 • Drøftelse af emner til Gruppeformandsmødet den 22. maj 2018.
   
 • Oversigt over store Natur- og Kulturoplevelser i 2018 – se vedhæftede bilag.     

Beslutning Direktionen den 09-05-2018

Gensidig orientering om

 • Seminar for Administrativ Chefgruppe 3.-4. maj 2018.
 • Temamøde og byrådsmøde 8. maj 2018.
 • Emner til Gruppeformandsmødet 22. maj 2018.
 • Oversigt over Natur- og Kulturoplevelser i 2018.