Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Referat

Referat

Mødedato: onsdag den 16. maj 2018 kl. 08:00
Mødested: Flexrum ved Direktionen, Bytoften
Udvalg: Direktionen
Medlemmer: Mogens Pedersen, Britta Boel, Thomas Jaap, Claus Fjeldgaard
Fraværende: Side 291. Pkt. 139.
Punkt Titel Udskriv hele dagsordenen
139
What's Up
Udskriv dette punkt
Sagsid.: , Sagsinitialer: giki

Beslutning Direktionen den 16-05-2018

Punktet blev drøftet.

140
Revision af regnskab 2017 - Direktionen
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 14/6112, Sagsinitialer: JOBR

Sagsfremstilling

Varde Kommunes revision, BDO deltager på direktionsmødet onsdag den 16. maj kl. 08.00.

 

BDO vil her fremlægge deres resultater af udført revision i forbindelse med revisionen af kommunens årsregnskab 2017.

 

De foreløbige meldinger fra BDO er, at de er meget tilfredse med det materiale, som de har fået forelagt, samt at de har få kommentarer til årsregnskabet.

 

Materialet til mødet fremsendes til Direktionen senest mandag den 14. maj.

 

Efter mødet mellem Direktionen og BDO bliver der udarbejdet en sagsfremstilling til den politiske behandling af revisionsberetningen.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at Direktionen tager materialet til efterretning.

Beslutning Direktionen den 16-05-2018

Direktionen tager fremlæggelsen af materialet til efterretning.

141
Orientering om kommunens finansielle styring 2017 - aftal lige med Johan Brøndsted
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 07/15221, Sagsinitialer: JOBR

Sagsfremstilling

I henhold til Finansieringspolitikken udarbejdes der hvert år en statusrapport for den finansielle styring i Varde Kommune. Nedenfor er et uddrag af Finansrapporten, og den samlede rapport er vedlagt sagsfremstillingen som et bilag.

 

Aktiver

2017 var et år med et tilfredsstillende afkast på samlet 3,49%.

Afkastet er genereret af kommunes to kapitalforvaltere (Jyske Bank og Sydbank), der forvalter samlet 418 mio. kr. i overensstemmelse med kommunens Finansieringspolitik.

 

Afkastet består af renter og kursændringer - såvel realiserede som ikke realiserede.

 

Der er fortsat opmærksomhed på, at optimere afkastet under hensyntagen til rammerne i kommunens Finansieringspolitik.

 

Kommunens likviditet opgjort som et gennemsnit i de seneste 365 dage (kassekreditreglen) er ultimo 2017 på 274 mio. kr. Dette er en stigning på 15 mio. kr. i forhold til 2016, og skyldes primært øgede budgetoverførsler på anlægsprojekter.

 

Passiver

På passivsiden har kommunen ultimo 2017 en samlet langfristet gæld på 790 mio. kr.

Gælden er i 2017 nedbragt med netto 46 mio. kr.

Af den samlede gæld vedrører 42% almene boliger og de resterende 58% vedrører andre låneberettigede formål – særligt investeringer i energibesparende foranstaltninger.

 

56% af låneporteføljen er baseret på fast rente og 44% baseret på variabel rente. Andelen af fast rente vurderes at være i den lave ende i forhold til forventningerne om stigende renteniveauer. Derfor er lånet optaget i marts 2018 på 22,9 mio. kr. fastforrentet.

Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at den langsigtede strategi, som følges i henhold til Finansieringspolitikken, sikrer Varde Kommune en fornuftig balance mellem afkast og risiko på såvel aktiv– som på passivsiden. Samtidig med, arbejdes der med en høj grad af budgetsikkerhed.

Derudover vurderes det positivt, at der er foretaget en nettoafvikling af langfristet gæld i 2017.

 

Der vurderes pt ikke at være behov for justering af Finansieringspolitikkens rammer.

Retsgrundlag

Finansieringspolitikken.

Lånebekendtgørelsen.

Økonomi

Der er i 2017 opnået et tilfredsstillende afkast på aktiverne og en tilfredsstillende finansieringsomkostning på passivsiden.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at årsrapporten for 2017 tages til efterretning.

Beslutning Direktionen den 16-05-2018

Anbefalingen blev godkendt.

142
Tekniske tilretninger til budget 2019-2022
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 18/64, Sagsinitialer: jonq

Sagsfremstilling

Basisdriftsbudgettet for 2019 består af det vedtagne budget 2018 korrigeret med helårsvirkninger fra tidligere politiske beslutninger, herunder fra sidste års finansieringsforslag og sidste års nye forslag fra Byrådet. Der reguleres desuden med byrådsbeslutninger siden budgettet for 2018, blev vedtaget samt tekniske korrektioner, herunder ændringer i forudsætninger fx flere/færre dagpengemodtagere svarende til beskæftigelsestilskuddet.

 

Forvaltningerne har i samarbejde med økonomikonsulenterne stillet forslag til tekniske tilretninger, som ønskes drøftet i Direktionen med henblik på videre politisk behandling.
Ifølge budgetproceduren for budget 2019 skal udvalgene have behandlet tekniske ændringer senest den 13. juni 2018.

 

Økonomiafdelingen deltager i mødet, hvor enkelte temaer fra fagområderne ønskes drøftet i forhold til en yderligere vurdering af, om tiltagene er tekniske ændringer, eller om sagerne skal belyses yderligere med henblik på politisk behandling og eventuelt forslag til kompenserende besparelser.

 

Materialet fremsendes per mail inden direktionsmødet.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen bemærker, at de tekniske korrektioner har stor betydning for kommunens budget.

 

Forvaltningen anbefaler, at nogle af de tekniske korrektioner i højere grad får en selvstændig politisk behandling, og at korrektionerne kan blive en del af den samlede politiske prioritering i forbindelse med budgetseminaret, således at kommunes budget og politikker i højere grad ses og vurderes samlet.

 

Senere på året skal der indarbejdes ændringer på baggrund af blandt andet nye prognoser, pris- og lønfremskrivning, samt efterfølgende ændringer som følge af et kommende budgetforlig.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Direktionen behandler oversigten over tekniske tilretninger til budget 2019.

Beslutning Direktionen den 16-05-2018

 

De tekniske tilretninger til budget 2019 blev gennemgået.

143
Forslag til budget 2019 for Udvalget for Økonomi og Erhverv
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 18/64, Sagsinitialer: jonq

Sagsfremstilling

Til mødet i Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23. maj 2018 skal udvalget behandle

  • Omprioriteringsforslag for Udvalget for Økonomi og Erhverv
  • Nye driftsforslag for Udvalget for Økonomi og Erhverv
  • Nye anlægsforslag for Udvalget for Økonomi og Erhverv
  • Investeringsforslag fra andre udvalg, der medfører øgede administrative udgifter på konto 6.

 

Der var frist den 9. maj for forvaltningen til at indsende nye forslag til Udvalget for Økonomi og Erhvervs område.

 

Materialet er under udarbejdelse og vil blive fremsendt inden direktionsmødet.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der bør foretages en administrativ opfølgning af, hvorvidt investeringsforslag har den ønskede effekt.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Direktionen drøfter forslagene og deres videre behandling i budgetprocessen.

Beslutning Direktionen den 16-05-2018

Direktionen drøftede de fremsendte forslag.

 

144
Cykellegebane - organisatorisk forankring
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 15/3014, Sagsinitialer: sigj

Sagsfremstilling

I forbindelse med kåringen som årets cykelkommune 2014 samt etableringen af visionen ”Vi i Naturen”, blev det besluttet at etablere Cykellegebanen på Egekrattet 1, 6800 Varde. Den 22. juni 2017 blev cykellegebanen indviet.

Projektet startede i Sekretariatet for Børn og Unge, men - på grund af organisatorisk omstrukturering - blev projekt cykellegebane senere forankret i Udvikling, Politik, Analyse & Digitalisering.
Anlægsprojektet cykellegebanen er nu afsluttet, og derfor skal der tages stilling til, hvorledes den økonomiske drift af cykellegebanen skal forankres, hvilket ikke blev fastlagt ved finansieringen af cykellegebanen.

Endvidere ønskes der taget stilling til, hvorvidt cykellegebanen skal forankres i Udvikling og om Udvikling skal prioritere at udvikle cykellegebanen. Med udvikling af cykellegebanen forstås bl.a. brugen af cykellegebanen, f.eks. ved at lave et bookingsystem for pædagoger og lærere for at understøtte deres mulighed for at inkludere cykellegebanen i deres undervisning, og søge midler til nye cykler og cykellegeredskaber.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at finansieringen af cykellegebanens inventar og evt. skader på banen kan findes i Vi Naturen midler. Cykellegebanen understøtter visionen, idet banen fordrer leg, læring og ophold i naturen.
Det er forvaltningens vurdering, at der foreligger muligheder for at udvikle cykellegebanen, men at cykellegebanen ligeledes står færdig og kan tages i brug af alle.

Konsekvens i forhold til visionen

Cykellegebanen understøtter visionen ved at fremme ophold, leg og læring i naturen.

Økonomi

Den løbende vedligeholdelse af Cykellegebanen varetages af Vej og Park, der også bærer udgiften. Der er afsat kr. 28.000 pr. år i 5 år (2017-2021) jf. Byrådets beslutning af 2.2.2016 vedrørende ”Godkendelse af plan i forbindelse med Cykellegebane”.

I forbindelse med finansieringen af Cykellegebanen herunder plejeplanen blev der dog ikke afsat midler til:

-          Vedligeholdelse af inventar (skur med solceller, bænk, vandpost og luftpumpe)

-          Drift af vandpost

En mulighed er, at ovenstående finansieres af Vi i Naturen.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Direktionen,

at cykellegebanens drift vedr. inventar m.v. finansierers af Vi i Naturen,

at det drøftes, hvorvidt cykellegebanen skal forankres i Udvikling.

Beslutning Direktionen den 16-05-2018

Udsættes.

145
Hovedbyer på forkant - Fra byrum til naturrum
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 17/8018, Sagsinitialer: mars

Sagsfremstilling

Varde Kommune og en række andre kommuner modtog 30. juni 2017 en invitation fra Realdania om at deltage i et projekt, der sætter fokus på udviklingen af bymidten i kommunens hovedby – Varde for vores vedkommende.

 

Det er forventningen, at Realdania vil støtte op om ni fysiske projekter eller udvikling af strategiske helhedsplaner rundt om i Danmark. Realdania ønsker, at projekterne skal øge byernes kvalitet og udviklingsmuligheder med afsæt i stedbundne kvaliteter og ressourcer. Realdania har ialt afsat en ramme på 73 mio. kr. til indsatsen. Realdania kan støtte de enkelte projekter med op til 7-8 mio. kr., dog maks. 50 % af projektets samlede budget. Allerede afsatte område- eller bygningsfornyelsesmidler kan indgå i finansieringen.

 

Varde Kommune indsendte 20. september 2017 en interessetilkendegivelse til Realdania. Med afsæt i Direktionens ønsker, har vi taget udgangspunkt i den eksisterende udviklingsplan.

 

Varde Kommune har indsendt en interessetilkendegivelse om støtte til udarbejdelse af en helhedsplan for Varde by med hovedfokus på at få udarbejdet en helhedsplan for området mellem åen og Slotsgade inkl. den gamle handelsskole. Målet med helhedsplanen er at skabe grundlaget for, at private investorer, eventuelt i samarbejde med kommunen, udbygger området til gavn for byen og kommunen. Helhedsplanen skal ligge i forlængelse af områdeplanen for området.

 

Realdania meddelte 31. oktober 2017, at interessetilkendegivelsen er modtaget positivt, og at Varde Kommune derfor er gået videre til anden runde om ansøgning af midler til en helhedsplan, jr. ovenfor.

 

Varde Kommune indsendte 26. april 2018 en endelig ansøgning om medfinansiering af helhedsplanen med opbakning fra ProVarde, Varde Handel, Udviklingsrådet for Varde By og enkelte ejendomsejere. Varde Kommune ansøger om 50 % af 587.500 kr. inkl. fondsafgiften på 17,5 %.

 

Realdania har 17. april 2018 givet tilsagn om en medfinansiering på 300.000 kr. inkl. fondsafgift.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er en enestående mulighed for at skabe et unikt projekt, der binder byen sammen med åen og samtidig binder byen sammen på tværs af åen.

 

Der forestår en involverende proces med deltagelse af ejendomsejerne i området, Varde Handel, ProVarde, Udviklingsrådet for Varde By samt interesserede borgere og politikere. Der skal således udarbejdes en helhedsplan, der giver ejendomsejerne mulighed for at skabe attraktive boliger og sammen med kommunen, byen og borgerne udvikle det offentlige rum mellem Slotsgade på den ene side og Banegården/Posthuset på den anden side af åen.

 

Helhedsplanen skal være færdig, så der kan udarbejdes en endelig ansøgning til Realdania i februar 2019.

Konsekvens i forhold til visionen

Nationalpark Vadehavet går helt op til Varde By, og derfor skabes der med projektet en god mulighed for at koble byen til naturen. Dette gøres ved, at engstykket med Slotsbanken bliver en mere integreret del af byen, der dermed øger adgangen til naturen.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Varde Kommune forpligter sig i første omgang kun til medfinansiering af den strategiske helhedsplan. Medarbejderressourcer vil primært komme fra Plan og Vækst, mens den kommunale medfinansiering på 250.000 kr. plus fondsafgiften på 37.500 kr. – i alt 287.500 kr. finansieres af afsatte midler i Plan og Vækst.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at modtage støtten på 300.000 kr. fra Realdania til medfinansiering af en helhedsplan for Varde Midtby,

at den resterende finansiering af 287.500 kr. finansieres af afsatte midler i Plan og Vækst.

Beslutning Direktionen den 16-05-2018

Anbefalingen blev godkendt.

146
Gensidig orientering - 16. maj 2018
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 18/53, Sagsinitialer: giki

Sagsfremstilling

Gensidig orientering:

 

Drøftelse af emner til Direktionens Nyhedsbrev.
 

Drøftelse af emner til Gruppeformandsmødet 22. maj 2018.
 

Drøftelse af sygefraværsstatistikken pr. april 2018.

 

Beslutning Direktionen den 16-05-2018

Emner til gruppeformandsmøde den 22. maj 2018 blev drøftet.

147
LUKKET – Køb af ejendom
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 17/3427, Sagsinitialer: joni