Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Referat

Referat

Mødedato: onsdag den 30. maj 2018 kl. 08:00
Mødested: Flexrum ved Direktionen, Bytoften
Udvalg: Direktionen
Medlemmer: Mogens Pedersen, Britta Boel, Thomas Jaap, Claus Fjeldgaard
Fraværende: Side 307. pkt. 148
Punkt Titel Udskriv hele dagsordenen
148
What's Up
Udskriv dette punkt
Sagsid.: , Sagsinitialer: giki

Beslutning Direktionen den 30-05-2018

Punktet blev drøftet.

149
Tilfredshedsundersøgelse i Byrådet 2018
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 18/5410, Sagsinitialer: chki

Sagsfremstilling

Direktionen besluttede i 2014, at der skal gennemføres en tilfredshedsundersøgelse blandt byrådspolitikerne i Varde Kommune i løbet af det første valgår. På den baggrund skal der gennemføres en tilfredshedsundersøgelse i løbet af 2018.

 

Der er gennemført en tilfredshedsundersøgelse i 2015 med udgangspunkt i en spørgeramme, som anvendes i en national måling blandt kommunalpolitikere.
I 2018 vil undersøgelsen tage udgangspunkt i undersøgelsen fra 2015, for at gøre det muligt at arbejde kontinuerligt med resultaterne.

 

Der spørges ind til følgende temaer:

-         Tidsforbrug på politiske arbejde

-         Kvaliteten af sagsfremstillingerne i udvalg og Byråd

-         Afholdelse af byrådsmøderne/udvalgsmøder

-         Samarbejdet med forvaltningen

-         Samarbejdet i Byrådet og mellem udvalgene.

 

Som noget nyt spørges der desuden ind til introduktion til byrådsarbejdet både generelt og til konkrete arrangementer. Her spørges til relevans og kvalitet. 

 

For at kvalificere spørgeskemaet vil temaerne blive drøftet med to byrådspolitikere.

Spørgeskemaet tager mellem 20 – 30 minutter at besvare, alt efter antal udvalgsposter.

 

Tidsplan:

Maj: Kvalificering af spørgsmål og temaer v. byrådspolitikere

Juni: Dataindsamling

Tilretning af spørgsmål og tilføjelse af evt. nye temaer

18/6: Udsendelse af spørgeskema

1/7: Frist for besvarelse

Juli: Bearbejdning af data

August: Drøftelse af resultater og anbefalinger.

15/8: Direktionen drøfter resultaterne

4/9: Byrådet præsenteres for resultaterne.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at spørgeskemaet er et godt redskab til at få undersøgt de nævnte temaer i forbindelse med byrådsarbejdet i Varde Kommune. Undersøgelsen skal være relevant for både forvaltning og politikere, derfor er det positivt at undersøgelsen drøftes med byrådspolitikere før gennemførelsen.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Direktionen tager sagen til efterretning.

Beslutning Direktionen den 30-05-2018

Sagen blev taget til efterretning.

150
Byrådets studieture 2018-2021
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 18/5907, Sagsinitialer: anel

Sagsfremstilling

I forrige byrådsperiode var Udvalg for Økonomi og Erhverv samt de stående udvalg på studieture, hvoraf de fleste fandt sted i udlandet.

 

Der er blevet tilkendegivet interesse for, at udvalgene får samme mulighed i indeværende byrådsperiode.   

 

I forbindelse med planlægning af de respektive studieture, skal der blandt andet lægges vægt på, at indholdet er fagligt relevant i forhold til udvalgets ressortområde. Desuden prioriteres netværksdannelse og opbyggelse af samarbejdsrelationer. Det prioriteres ligeledes højt, at udbyttet skal kunne anvendes i forhold til udvalgets opgaver i hverdagen.

 

Til inspiration vedhæftes den samlede evaluering af fagudvalgenes studieture fra forrige byrådsperiode.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at udvalgsmedlemmerne qua studieture får mulighed for at tilegne sig relevant faglig viden samt danne netværk og opbygge samarbejdsrelationer.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Udgifterne til studieturene afholdes inden for Byrådets eget budget.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Udvalg for Økonomi og Erhverv samt de stående udvalg får mulighed for én studietur til udlandet i indeværende byrådsperiode,

at de enkelte studieture evalueres efter samme fremgangsmåde som i forrige byrådsperiode og fremsendes i en samlet sag til Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Beslutning Direktionen den 30-05-2018

Anbefalingen blev tiltrådt.

151
Borgerinddragelse
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 18/4853, Sagsinitialer: anel

Sagsfremstilling

På temamødet den 29. maj 2018 skal der drøftes borgerinddragelse, herunder eventuel etablering af § 17, stk. 4 udvalg. Såfremt det besluttes at etablere et § 17, stk. 4 udvalg, skal organisationen være klar til at levere den nødvendige administrative understøttelse i forhold til såvel udsendelse af dagsordener samt mere generel understøttelse. Det er ikke klart på nuværende tidspunkt, hvilke opgaver der kan løses i et § 17, stk. 4 udvalg.

 

Herudover er det besluttet at nedsætte et Integrationsforum, hvor kommunen også har en tovholderfunktion, ligesom der skal ske udarbejdelse af dagsordener mv. Det er ikke klarlagt, hvem der skal varetage disse opgaver.

 

Direktionen bør derfor tage stilling til, hvem og hvordan disse opgaver løses.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Direktionen,

at drøfte egen deltagelse i § 17, stk. 4 udvalg,

at drøfte øvrig understøttelse af eventuelle § 17, stk. 4 udvalg,

at drøfte varetagelse af funktioner i forhold til Integrationsforum.

Beslutning Direktionen den 03-05-2018

Punktet blev drøftet.

 

Beslutning afventer temamødet i maj.

 

Britta Boel og Claus Fjeldgaard drøfter afrunding af Integrationsrådet.

Beslutning Direktionen den 30-05-2018

Forvaltningens understøttelse af §17, stk. 4 udvalg blev drøftet.

Varetagelse af funktioner i forhold til Integrationsforum afventer status på udpegning til Integrationsforum.

152
Robotics
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 17/13788, Sagsinitialer: anel

Sagsfremstilling

Flere dele af organisationen har overvejelser om igangsætning af Robotics.

 

Direktionen bedes oplyse, i hvilket omfang der er konkrete ønsker på de enkelte direktørområder, og på baggrund heraf drøftes det, hvordan og hvornår en videre proces kan tilrettelægges.

Anbefaling

Kommunaldirektøren anmoder om,

at Direktionen drøfter punktet.

Beslutning Direktionen den 30-05-2018

Der er mange initiativer i gang i forhold til Robotics i organisationen, og det er positivt.

Politik, Analyse & Digitalisering udarbejder oplæg vedr. behovet for organisering og koordinering af digitaliseringsinitiativer, til drøftelse i Direktionen. 

153
Ledelsesevaluering 2018
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 18/3912, Sagsinitialer: KIOL

Sagsfremstilling

Sammen med årets APV og trivselsundersøgelse gennemføres også ledelsesevaluering af kommunens ledere. Ved at have en samlet undersøgelse (3i1) skal medarbejderne kun besvare ét spørgeskema, og forstyrres en gang.

 

I forhold til ledelsesevalueringen er der udarbejdet et forslag til en ny spørgeramme.

 

Spørgerammen er udarbejdet med udgangspunkt i erfaringer og tilbagemeldinger fra tidligere år samt inspiration fra Rambøll og fra andre kommuners ledelsesevalueringer. Endvidere er ledelsesgrundlaget forsøgt indarbejdet, hvor det var muligt.

 

I tidligere ledelsesevalueringer har der været udarbejdet forskellige spørgerammer til hhv. medarbejdere og nærmeste leder/fokusperson. Denne gang er spørgsmålene udarbejdet, så alle respondenter besvarer de samme spørgsmål, med nogle få undtagelser. Enkelte spørgsmål foreslås udelukkende at skulle besvares af fokusperson og dennes medarbejdere eller af fokusperson og nærmeste leder. Derved får respondenten kun relevante spørgsmål, som han/hun må forventes at have viden om og kunne svare på.  Denne løsning anbefales fremfor en løsning med en ”ikke relevant” kategori, da erfaringer viser, at medarbejderne ellers bruger ”ikke relevant” muligheden for meget. Endvidere vil en samlet spørgeramme medføre, at fokuspersonen kun modtager en samlet rapport i forhold til tidligere, hvor der var flere rapporter til den enkelte leder.

 

Det fremgår af bilaget, hvem der skal besvare hvert enkelt spørgsmål.

 

Som opfølgning på ledelsesevalueringen udarbejdes der et LUS-koncept, som alle ledere skal igennem sammen med deres nærmeste leder.

 

Direktionen bedes vurdere, om spørgerammen er dækkende i forhold til de temaer og emner, som man ønsker at organisationens ledere evalueres på.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at spørgerammen drøftes og godkendes.

Beslutning Direktionen den 30-05-2018

Spørgerammen blev drøftet og godkendt.
Direktionen beder kommunaldirektøren om at drøfte behovet for yderligere spørgsmål med personalechefen.

154
Uddannelsesforløb i ledelse
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 17/13167, Sagsinitialer: suwe

Sagsfremstilling

Dagtilbudsområdet samt Social og Sundhed efterspørger lederuddannelse af teamledere med baggrund i, at den enkelte leder får stadig flere ledelsesopgaver (sagsid: 14/14722, dokumentnr. 15251). HR har derfor undersøgt mulighederne for at gennemføre et kompetencegivende uddannelsesforløb i ledelse for daglige ledere. Formålet er at styrke de daglige lederes lederidentitet, da dette vurderes relevant for deres trivsel og for den ledelsesmæssige kvalitet.

 

HR har været i dialog med UCSyd om udbud af et nyt grundlæggende ledelsesmodul på 10 ECTS-points på diplomuddannelsen i ledelse ”Det personlige lederskab og forandring” for Varde Kommunes ledere. Dette kan afvikles med 9 undervisningsdage i Varde fra oktober 2018 og afsluttes med en mindre opgave og eksamen i april 2019 og udbydes bredt i organisationen, så alle ledere i Varde Kommune kan tilmelde sig. Der afsættes 3 pladser på holdet til før-ledere. Der vil blive foretaget en realkompetencevurdering på ledere, der ikke har uddannelse over erhvervsuddannelsesniveauet.

 

Uddannelsesforløbet får titlen

To ledere på Dagtilbud og Ældre har været involveret i at byde ind med emner, som de ser som væsentlige i uddannelsesforløbet for ledere. Dette er blevet indarbejdet.

 

Forløbet vil blive tonet med en kort indledning ved kommunaldirektøren og efterfølgende indlæg om Varde Kommunes forhold som MED-systemet, økonomioverblik og håndtering af sygefravær.

 

Deltagerne vil på holdet blive opdelt i læringsgrupper på tværs af faggrupper og erfaring for at skabe en tryg ramme for erfaringsudveksling og ledelsessparring. Undervisningsformen vil bygge på aktionslæring, hvor teori og praksis følges ad med træning i konkrete ledelsessituationer. Herudover vil hver deltager få en session med individuel feedback og sparring fra underviser på egne ledelsesmæssige udfordringer.

 

Værdien i at køre et internt uddannelsesforløb ligger i toningen med Varde Kommune forhold, etableringen af internt netværk og sparringsgrupper og forankringen til egen daglig ledelsespraksis. Prismæssigt matcher et internt forløb de åbne udbud hos UCSyd i Esbjerg.

Forvaltningens vurdering

HR betragter diplomuddannelsesforløbet som et ledelseskursus, der kan stå alene. Deltagerne kan på eget initiativ følge op med flere moduler.

 

Det er HR´s vurdering, at Varde Kommune - med dette ledelsesudviklingstilbud - kan tilbyde daglige ledere et uddannelsesforløb, der har et solidt fagligt niveau og en undervisningspæda-gogisk form, der kan skabe læring og forankring i dagligdagen.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Ingen

Økonomi

Undervisning v/UCSyd: 187.500 kr. (15 til 28 deltagere)

Bøger (4 stk.): 1.350 kr. pr. deltager

Forplejning: 125 kr. i gennemsnit pr deltager pr. dag

Én times individuel feedback pr. deltager á 940 kr.

 

Pris i alt v/15 deltagere = 238.725 kr. svarende til en pris på 15.915 kr. pr. deltager

Pris i alt v/28 deltagere = 283.120 kr. svarende til en pris på 10.111 kr. pr deltager.

 

Uddannelsesforløbet finansieres af Den Centrale Uddannelsespulje.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler

at Direktionen drøfter og godkender uddannelsesforløbet.

Beslutning Direktionen den 30-05-2018

Uddannelsesforløbet blev godkendt.

155
Strategisk samarbejde med RealDania
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 15/2741, Sagsinitialer: chrp

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er en orientering om Varde Kommunes samarbejde med RealDania samt anbefalinger vedrørende et kommende samarbejde.

 

RealDania er en forening, som arbejder for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø. RealDania uddeler via en række filantropiske programmer op til 1 milliard kr. årligt til projekter indenfor byggeri og byudvikling. Pengene går til små og store projekter lige fra projektudvikling til hele områdefornyelser.

 

RealDania arbejder under den overordnede filantropi ”Kærlighed til mennesker”, og beskæftiger sig qua dette, med byggeri som gavner mennesker og løser ”markante og væsentlige” samfundsproblemer. RealDania arbejder inddragende med samarbejde, dialog og netværk, når de involverer sig i projekter.

 

Varde Kommune har gennemført en række projekter med støtte fra RealDania, bl.a. ”På forkant”-projektet i Outrup og ”Stedet tæller” i Henne Strand, en sammenbinding af by og strand, som anlægges i øjeblikket og forventes færdig i juni måned 2018.

RealDania har også støttet fornyelsesprojektet i Varde Sommerland med mere end 600.000 kr. til Varde Sommerlandslaug og i foråret 2018, fik Varde 300.000 kr. af RealDania til at udvikle en strategisk midtbyplan.

 

Forvaltningen er i dialog med RealDania omkring et projekt i Blåvand i forbindelse med projektet ”By- og naturrum” i Blåvand udviklingsplan 2025.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Varde Kommune har flere projekter, som kunne have RealDanias interesse, heriblandt udvikling af Varde Midtby og Blåvand, men også anlægsprojekter af mere konkret karakter, eksempelvis nyt demensplejehjem i Ølgod og udearealer ved den kommende Frelloskole.

 

Da kommunerne løser den største del af velfærdsproduktionen i Danmark, kan det være interessant med en perspektivering på, hvorledes de fysiske rammer påvirker effekten af kommunernes velfærdsydelser. Med afsæt i fokus på det byggede miljø og ”kærlighed til mennesker”, kan der være potentiale for et nærmere strategisk samarbejde om eksempelprojekter.

 

Forvaltningen vurderer, at det er meningsfuldt at arbejde på at skabe en god relation til RealDanias programchefer, bestyrelse og direktion, således at Varde Kommune skaber mere synlighed omkring sig selv og sine projekter.

Konsekvens i forhold til visionen

RealDania kan støtte projekter, som fremmer visionen, eksempelvis ved at engagere sig i at udvikle Varde Kommunes kystnære byer.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at nærværende orientering om samarbejde med RealDania tages til efterretning,

at samarbejdet med RealDania evalueres med henblik på, at vurdere muligheden for et strategisk samarbejde på fælles, meningsskabende områder,

at Direktionen peger på 3-4 strategiske udfordringer for fremtidens velfærd, der kan danne grundlag for et nærmere samarbejde med RealDania,

at Direktionen indbyder direktionen for Realdania til et indledende, afklarende møde med henblik på at fastlægge eventuelle samarbejdsfelter.

Beslutning Direktionen den 30-05-2018

Orienteringen om samarbejdet blev taget til efterretning.

 

Som led i evalueringen og afdækning af mulighederne for et strategisk samarbejde, inviteres Christine Gärtner med på et direktionsmøde i juni. Til mødet udarbejdes der en nærmere beskrivelse af de fokusområder RealDania forventes at have.

156
Cykellegebane - organisatorisk forankring
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 15/3014, Sagsinitialer: sigj

Sagsfremstilling

I forbindelse med kåringen som årets cykelkommune 2014 samt etableringen af visionen ”Vi i Naturen”, blev det besluttet at etablere Cykellegebanen på Egekrattet 1, 6800 Varde. Den 22. juni 2017 blev cykellegebanen indviet.

Projektet startede i Sekretariatet for Børn og Unge, men - på grund af organisatorisk omstrukturering - blev projekt cykellegebane senere forankret i Udvikling, Politik, Analyse & Digitalisering.
Anlægsprojektet cykellegebanen er nu afsluttet, og derfor skal der tages stilling til, hvorledes den økonomiske drift af cykellegebanen skal forankres, hvilket ikke blev fastlagt ved finansieringen af cykellegebanen.

Endvidere ønskes der taget stilling til, hvorvidt cykellegebanen skal forankres i Udvikling og om Udvikling skal prioritere at udvikle cykellegebanen. Med udvikling af cykellegebanen forstås bl.a. brugen af cykellegebanen, f.eks. ved at lave et bookingsystem for pædagoger og lærere for at understøtte deres mulighed for at inkludere cykellegebanen i deres undervisning, og søge midler til nye cykler og cykellegeredskaber.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at finansieringen af cykellegebanens inventar og evt. skader på banen kan findes i Vi Naturen midler. Cykellegebanen understøtter visionen, idet banen fordrer leg, læring og ophold i naturen.
Det er forvaltningens vurdering, at der foreligger muligheder for at udvikle cykellegebanen, men at cykellegebanen ligeledes står færdig og kan tages i brug af alle.

Konsekvens i forhold til visionen

Cykellegebanen understøtter visionen ved at fremme ophold, leg og læring i naturen.

Økonomi

Den løbende vedligeholdelse af Cykellegebanen varetages af Vej og Park, der også bærer udgiften. Der er afsat kr. 28.000 pr. år i 5 år (2017-2021) jf. Byrådets beslutning af 2.2.2016 vedrørende ”Godkendelse af plan i forbindelse med Cykellegebane”.

I forbindelse med finansieringen af Cykellegebanen herunder plejeplanen blev der dog ikke afsat midler til:

-          Vedligeholdelse af inventar (skur med solceller, bænk, vandpost og luftpumpe)

-          Drift af vandpost.

En mulighed er, at ovenstående finansieres af Vi i Naturen.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Direktionen,

at cykellegebanens drift vedr. inventar m.v. finansierers af Vi i Naturen,

at det drøftes, hvorvidt cykellegebanen skal forankres i Udvikling.

Beslutning Direktionen den 16-05-2018

Udsættes.

Beslutning Direktionen den 30-05-2018

Direktionen besluttede, at driften af Cykellegebanen i det hele forankres i Vej & Park, inklusiv finansieringen af vedligeholdelse af inventar og drift af vandpost.

Ansvaret for at udnytte Cykellegebanens muligheder ligger i de enkelte direktørområder.

157
Cyklisme i Varde Kommune
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 15/12405, Sagsinitialer: sigj

Sagsfremstilling

I forbindelse med kåringen som Årets Cykelkommune i 2014, besluttede Byrådet 1/3-2016 at fastholde og udvikle det fokus, der var blevet skabt omkring cyklisme i Varde Kommune.
 

Dette er blandt andet kommet til udtryk i etableringen af:

-         Et bredt Netværk for forankring og udvikling af cyklisme i Varde Kommune (tværfagligt internt netværk, se evt. bilag)

-         CykelVisionVarde – Vi cykler i naturen 2016-2019 (se evt. bilag)

-         Cykellegebanen på Egekratte 1, 6800 Varde i samarbejde med Cykelistforbundet og Nordea-fonden

-         MTB Partnerskabet

-         Cykelpitstops langs Vestkystruten

-         Økonomisk støtte til velgørenhedsløbet Cykel for Sagen

-         Demonstrationsprojektet Rekreative biveje i samarbejde med Dansk Cykelturisme (lanceres juni 2018)

-         Deltagelse i diverse cykelkampagne (f.eks. Alle børn cykler)

-         Cykelkort for Varde Kommune.


Der ønskes nu en drøftelse af, hvilket strategisk fokus cyklisme skal have i Varde Kommune, herunder om den interne netværksgruppe Netværk for forankring og udvikling af cyklisme i Varde Kommune skal genoptages. Endvidere ønskes en drøftelse af, hvorvidt Varde Kommune stadig skal være medlem af Cyklistforbundet og Dansk Cykelturisme og i så fald, hvorfra medlemskaberne skal finansieres.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at arbejdet før, under og efter kåringen af Årets Cykelkommune 2014 har positioneret Varde Kommune som en cykelkommune for både borgere og turister. Endvidere har cykelvisionen understøttet, at cyklisme har været et fokus på tværs af kommunens forvaltninger. Det vurderes dog, at cyklisme - som et tværfagligt område - endnu ikke er fuldstændig forankret, hvorfor fokusset stadig skal sikres. Endvidere vurderes det, at der foreligger uudnyttede muligheder for at inkludere cyklisme i bl.a. en turisme- og sundhedsmæssig sammenhæng. Dette kunne f.eks. være promovering og digitalisering af cykelstier, cykelruter og turistguidede ture, samt tænke cyklisme ind i forebyggende indsatser for borgere med f.eks. vægt og/eller psykiske udfordringer.
 

Det er forvaltningens vurdering, at der ydes god rådgivning og sparring fra både Cyklistforbundet og Dansk Cykelturisme. Dansk Cykelturisme har ligeledes ydet rådgivning til projekter, hvor de ikke har været involveret i, f.eks. i forhold til udarbejdelsen af Cykelkort. Hvis der forsat ønskes et fokus på cyklisme, og evt. et udvidet fokus fremadrettet, vurderes det, at et medlemskab i de to organisationer er at foretrække.
Varde Kommunes medlemskab af Cyklistforbundet koster kr. 5.000 årligt, og blev tidligere finansieret via Cykelpuljen, som nu er opbrugt. Det vurderes, at et medlemskab kan bruges af alle i Varde Kommune, hvorfor finansieringen foreslås via en central konto, Direktionens ad-hoc-pulje.


Varde Kommunes medlemskab af Dansk Cykelturisme koster kr. 10.000 årligt, hvilket pt. er finansieret via forvaltningen Plan, Kultur og Teknik under konsulent bistand vedr. planlægning. Det vurderes, at medlemskabet kan anvendes af alle i Varde Kommune, derfor foreslås finansieringen at ske via en central konto, Direktionens ad-hoc-pulje.

Konsekvens i forhold til visionen

Cyklisme i Varde Kommune understøtter visionen, samtidig fordrer visionen Vi i Naturen, at naturen tænkes ind i de cykelprojekter og arrangementer, der gennemføres i kommunen.

Økonomi

Medlemskab af Cykelistforbundet: kr. 5.000 årligt, finansieret via Cykelpuljen, som nu er opbrugt.

Medlemskab af Dansk Cykelturisme: kr. 10.000 årligt, finansieret via forvaltningen Plan, Kultur og Teknik under konsulent bistand vedr. planlægning.

 

Udgifterne foreslås fremadrettet finansieret af Direktionens ad-hoc-pulje.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Direktionen,

at drøfte hvilket fokus cyklisme skal have i Varde Kommune,

at drøfte hvorvidt Varde Kommune skal være medlem af Cyklistforbundet og Dansk Cykelturisme og i så fald, hvorfra finansieringen skal ske?

Beslutning Direktionen den 30-05-2018

Direktionen drøftede cyklisme i Varde Kommune og besluttede at nedsætte en tværgående arbejdsgruppe, der skal arbejde med udviklingen af cyklisme.

Gruppen forankres i Udvikling i Politik, Analyse & Digitalisering, som udarbejder forslag til kommissorium, der godkendes i Direktionen.

 

De enkelte direktørområder melder deltagere ind til gruppen.

 

Varde Kommune skal fortsat være medlem af Cyklistforbundet og Dansk Cykelturisme. Betalingen finansieres af Plan, Kultur og Teknik.

158
17 anbefalinger fra Udvalget for levedygtige landsbyer
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 18/5729, Sagsinitialer: likj

Sagsfremstilling

Det er en central målsætning i regeringens ambitioner for Danmark at forbedre mulighederne for at bo og arbejde i danske landsbyer og landdistrikter. I juni 2016 forhandlede regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti derfor en aftale på plads om modernisering af planloven med titlen - Et Danmark i bedre balance – bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet.

 

Som en del af aftalen blev det besluttet, at nedsætte et udvalg med det formål at sætte fornyet fokus på landsbyernes fremtid, og hvordan de kan være levedygtige.

Udvalgets arbejde skulle munde ud i konkrete anbefalinger til, hvordan landsbyer kan være levedygtige og løbende omstille sig.

 

Den 9. april 2018 afgav Udvalget for levedygtige landsbyer sin rapport med anbefalinger til, hvordan regeringen, kommunerne og de enkelte lokalsamfund kan skabe stærke og levedygtige landsbyer. Se doknr. 77681/18, 77679/18 og 77642/18 i bilag. 

 

Udvalgets rapport fokuserer på bebyggelser og landsbysamfund med op til 1000 indbyggere. Ud fra denne definition bor ca. en femtedel af den danske befolkning, svarende til ca. 1,1 mio. mennesker, i dag i landsbysamfund med op til 1000 indbyggere.

 

Udvalget har identificeret fire kriterier, der identificerer den levedygtige landsby.

 1. Et attraktivt nærmiljø med tidssvarende boliger, en tilpasset bygningsmasse samt adgang til landskab og natur
 2. Nærhed til offentlig og privat service
 3. Tilgængelighed til beskæftigelse og gode muligheder for etablering af virksomhed
 4. Social og kulturel sammenhængskraft.

 

Ikke alle kriterier behøver at være opfyldt i lige høj grad for, at en landsby er levedygtig. Desuden afhænger levedygtigheden ikke kun af den enkelte landsby, men også af byens samspil med nærliggende lokalsamfund samt regionale arbejdsmarkeder og centerbyer.

 

Ud over anbefaling 1-3, som udvalget kategoriserer som strategiske anbefalinger, fordeler de resterende sig på de fire kriterier.

 

I kommissoriet for udvalgets arbejde fremgår det, at opfølgningen på anbefalingerne gennemføres inden for eksisterende økonomiske rammer. Anbefaling 4, 13 og 15 indeholder dog betydelige økonomiske omkostninger, da udvalget vurderer, at disse indsatser er nødvendige for at skabe en bedre strukturel balance mellem land og by.

 

Strategiske anbefalinger:

 1. Strategisk planlægning af kommunens landområder og landsbyer
 2. Vurdering af de enkelte landsbyer og landområder med henblik på at sikre en differentieret og målrettet udvikling
 3. Særlig indsats i de udpegede rekonstruktionsområder (områder med betydelige udfordringer).

 

Anbefalinger under kriterium 1

 1. Styrket indsats til nedrivning og istandsættelse af boligmassen
 2. Boligjobordningen udvides til at omfatte nedrivning i landzone
 3. Nye finansieringsformer til at tilpasse bygningsmassen
 4. Mulighed for at omplacere boliger i det åbne land
 5. Et tilpasset og mere varieret boligudbud
 6. Øget tilgængelighed til landskab og natur.

 

Anbefalinger under kriterium 2

 1. En mere langsigtet planlægning af de nære offentlige servicetilbud
 2. Nye kollektive trafikløsninger
 3. Samlokalisering af faciliteter og aktiviteter.

 

Anbefalinger under kriterium 3

 1. Bedre digital infrastruktur
 2. Erhvervsudvikling med fokus på stedbundne potentialer
 3. Bedre tilgængelighed til arbejdsmarkedet

 

Anbefalinger under kriterium 4

 1. Tættere dialog og samarbejde mellem kommune og lokalsamfund
 2. Mere fokus på faciliteter og aktiviteter, der samler landsbysamfundene.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har vurderet de enkelte anbefalingers sammenhæng med igangværende eller planlagte initiativer i kommunen. Se doknr. 781389/18 i bilag.

Nogle af anbefalingerne er udenfor Varde Kommunes beslutningskompetence. Det gælder især anbefaling nr. 4, 5, 6, 7, 13 og 15, som primært henvender sig til staten.

 

Forvaltningen vurderer, at der er god overensstemmelse mellem anbefalinger og igangværende eller planlagte initiativer i Varde Kommune. Varde Kommune arbejder i større eller mindre grad med de af anbefalingerne, der er relevante for kommuner.

Anbefaling 8, 10, 12 og 14 omhandler temaer, der også indgår i den kommende udviklingsstrategi, og det vil i den sammenhæng blive overvejet, om der i udvalgets anbefalinger ligger forslag, der med fordel kan anvendes i Varde Kommune. Der er også god overensstemmelse mellem anbefalingerne og byrådsgrundlaget 2018-2021. Se doknr. 78160/18 i bilag.

Konsekvens i forhold til visionen

Anbefalingerne har ikke nogen direkte konsekvens for visionen, men særlig anbefaling nr. 9 (øget tilgængelighed til landskab og natur) og 14 (Erhvervsudvikling med fokus på stedbundne potentialer) er relevante i forhold til visionen.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Direktionen, at indstille til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at tage orienteringen om anbefalingerne til efterretning,

at drøfte anbefalingerne og deres sammenhæng med igangværende eller planlagte initiativer i Varde Kommune.

Beslutning Direktionen den 30-05-2018

Anbefalingen blev tiltrådt.

159
Gensidig orientering - 30. maj 2018
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 18/53, Sagsinitialer: giki

Sagsfremstilling

Gensidig orientering:

 

 • Opfølgning på mødet i Lederforum den 18. maj 2018.
   
 • Opfølgning på Gruppeformandsmødet 22. maj 2018.
   
 • Opfølgning på mødet i Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23. maj 2018.
   
 • Opfølgning på tema- og Byrådsmødet 29. maj 2018
   
 • Drøftelse af sygefraværsstatistikken pr. april 2018
   
 • Drøftelse af chefers adgang til bilag vedr. Direktionens møder
   
 • Tur til København med Byrådet den 31. maj og 1. juni 2018
   
 • Ny erhvervsfremmesystem
   
 • Status fra Sikkerhedsudvalget. Referater vedhæftes til orientering.

Beslutning Direktionen den 30-05-2018

Der blev orienteret om følgende emner:

 

 • Lederforum den 18. maj 2018.
 • Gruppeformandsmødet den 22. maj 2018.
 • Mødet i Udvalget for Økonomi & Erhverv den 23. maj 2018.
 • Tema- og Byrådsmødet den 29. maj 2018.
 • Tur til København med Byrådet den 31. maj og 1. juni 2018.
 • Nyt erhvervsfremmesystem.

 

Følgende punkter blev udsat:

 • Sygefraværsstatistikken pr. april 2018.
 • Chefers adgang til bilag vedr. Direktionens møder.
 • Status fra Sikkerhedsudvalget.