Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Referat

Referat

Mødedato: onsdag den 13. juni 2018 kl. 08:00
Mødested: Flexrum ved Direktionen, Bytoften
Udvalg: Direktionen
Medlemmer: Mogens Pedersen, Britta Boel, Thomas Jaap, Claus Fjeldgaard
Fraværende: Side 344. Pkt. 167
Punkt Titel Udskriv hele dagsordenen
167
What's Up
Udskriv dette punkt
Sagsid.: , Sagsinitialer: giki

Beslutning Direktionen den 13-06-2018

Punktet blev drøftet.

168
Administrativ Chefgruppe - dagsordenpunkter.
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 18/48, Sagsinitialer: giki

Sagsfremstilling

Dagsordenemner til Administrativ Chefgruppemøde den 27. august 2018 drøftes.
Foreløbig udkast til dagsorden vedhæftes.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at dagsordenemner til Administrativ Chefgruppemøde drøftes.

Beslutning Direktionen den 13-06-2018

Udkast til dagsorden til møde i Administrativ Chefgruppe den 27. august blev drøftet.

Digitalisering bliver et hovedtema.

169
Økonomiaftalen for 2019
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 18/6527, Sagsinitialer: giki

Sagsfremstilling

Økonomiaftalen for 2019 mellem KL og Regeringen indeholder bl.a. rammer for service- og anlægsudgifterne samt målsætninger for kommunernes skatteudskrivning.
 

Økonomiaftalen for 2019 indebærer et løft på serviceudgifterne på 1,7 mia. kr. til at imødegå det demografiske pres samt et anlægsniveau på 17,8 mia. Derudover videreføres finansieringstilskuddet.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Økonomiaftalen for 2019 drøftes, og

at konsekvenserne for Varde Kommune drøftes.

Beslutning Direktionen den 13-06-2018

Økonomiaftalen for 2019 og konsekvenserne for Varde Kommune blev drøftet.

170
Befolkningsprognose 2018-2030
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 18/6473, Sagsinitialer: MASC

Sagsfremstilling

Varde Kommune har i samarbejde med konsulentfirmaet Cowi udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområder frem til 1. januar 2030. Prognosen viser, at indbyggertallet stiger i perioden frem til 2030 med 245 personer eller ½ procent:

 

 

Ses der på budgetperioden 2018-2022, forventes følgende udvikling i aldersgrupperne:
 

Figur 2 Udvikling i aldersgrupper:

 

Det er forventningen, at Varde Kommune i budgetperioden vil få en nedgang i ungegruppen og arbejdsstyrken samt en stigning i antallet af ældre og gamle.

Forvaltningens vurdering

Befolkningsprognosen er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Prognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt alderssammensætningen i befolkningen. Prognosen danner dermed et grundlag for, at kunne planlægge byudviklingen og vurdere kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom befolkningsprognosen også kan anvendes til kommunens budgetlægning. Forvaltningen anbefaler, at prognosen drøftes i fagudvalgene med hensyn til planlægning af driften i perioden frem til 2022.

 

Forvaltningen bemærker, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af indbyggertallet ud fra en forventning om, at de opstillede forudsætninger holder i hele prognoseperioden.

 

Forvaltningen vurderer udfra prognosen, at særligt behovet for arbejdskraft kan komme under pres i budgetperioden 2018-2022.

Forvaltningen bemærker, at ældreområdet fortsat har en stigning i potentielle brugere.
Dette forhold imødegås af, at der er flere raske ældre end tidligere, og dermed relativt færre +80 årige, der har behov for hjælp. Forvaltningen vurderer, at der fortsat er behov for at arbejde med nye metoder og effektiviseringer på området, således udgifterne på ældreområdet kan holdes i ro trods stigende ældrebefolkning.

 

Forvaltningen bemærker, at befolkningsprognosen tager udgangspunkt i historiske befolknings- og boligtal (år 2006-2017) herunder flyttemønstre, ind og udvandring, fertilitet, mortalitet samt boligprogrammet i årene 2016-2027. Boligprogrammet er udarbejdet af Varde Kommune og baserer sig på den planlagte udbygning af boligområderne i kommunen. Boligprogrammet er et afgørende element i prognoseberegningen og er desuden det element, som kommunen har størst mulighed for at regulere, og dermed ”skrue op eller ned” for befolkningsudviklingen i kommunens forskellige delområder. Baggrunden for en mere markant stigning i prognosens første år er netop betinget af kommunens boligprogram, hvor der er planlagt større etagebyggeri i Varde midtby.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Direktionen,

at godkende befolkningsprognosen,

at den udarbejdede befolkningsprognose sendes til orientering i Udvalget for Økonomi & Erhverv.

Beslutning Direktionen den 13-06-2018

Anbefalingen blev godkendt.

171
Opfølgning på strategisk samarbejde med RealDania
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 15/2741, Sagsinitialer: chrp

Sagsfremstilling

Som opfølgning på direktionens drøftelse omhandlende et fremtidigt strategisk samarbejde med RealDania, gives der et oplæg omkring RealDanias nye filantropiske strategi, og hvordan Varde Kommunes ønsker og visioner kan tænkes ind i denne.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er potentiale for udvikling af projekter af gensidig interesse, således der kan etableres et strategisk samarbejde med RealDania.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.

Retsgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at Direktionen tager oplægget til orientering.

Beslutning Direktionen den 13-06-2018

Oplægget blev taget til efterretning.

172
Udviklingsstrategi - 1. udkast
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 17/7284, Sagsinitialer: sigj

Sagsfremstilling

Med udarbejdelsen af Byrådsgrundlag 2018-2021 i januar 2018 påbegyndtes arbejdet med Varde Kommunes Udviklingsstrategi, som udfolder Byrådsgrundlaget.

Arbejdsprocessen har bl.a. inkluderet:

 • Arbejdsmøder med Byrådet, der har udfoldet Byrådsgrundlaget, kvalificeret samt prioriteret de strategiske målsætninger (temamøde 22. februar og 8. maj)
 • Input og kvalificering af de strategiske målsætninger via Lederforum (23. feb.) og Administrativ Chefgruppe (3. maj).
 • Borgermøde den 2. maj, hvor kommunens borgere var inviteret til at diskutere udviklingen i Varde Kommune med afsæt i de strategiske målsætninger.

 

På baggrund af ovenstående inddragelse er det nu muligt, at præsentere første udkast af Udviklingsstrategien.
 

Der ønskes en drøftelse af udkastet til Udviklingsstrategien, der skal præsenteres for Byrådet den 19. juni 2018, hvor Byrådet får mulighed for at drøfte oplægget.

Udkastet sendes til Byrådet forud for temamødet som led i deres forberedelse. Ydermere ønskes der en drøftelse af processen, der skal foregå til temamødet.   

 

Planchef Tove Wolff deltager på mødet, hvor første udkast til Udviklingsstrategien præsenteres.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at udkastet til Udviklingsstrategien drøftes og godkendes.

Beslutning Direktionen den 13-06-2018

Direktionen drøftede og gav input til udkastet til Udviklingsstrategien og den videre proces. Udviklingsstrategien blev godkendt med de aftalte ændringer, og fremlægges til drøftelse i Byrådet den 19. juni 2018.

173
Lukning af Informationen i juli
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 17/6846, Sagsinitialer: hros

Sagsfremstilling

I november 2017 blev den digitale modtagelse opstillet ved hovedindgangen på Rådhuset. Hensigten med den digitale modtagelse er at hjælpe gæsterne på Rådhuset med at være mere selvhjulpne i at finde mødelokaler eller få kontakt til en konkret medarbejder/afdeling og på sigt helt at digitalisere denne opgave.

 

Direktionen besluttede i marts 2018 at lukke Informationen ned for bemanding kl. 12 hver dag, for at få flere gæster til at benytte den digitale modtagelse. En undersøgelse viste, at borgeren fortsat brugte informationen til henvendelser, som kunne have været klaret via den digitale modtagelse. Lukning af Informationen kl. 12.00 skal evalueres efter sommerferien.

 

Som en del af denne evaluering foreslår forvaltningen, at Informationen lukkes helt i juli måned 2018, og at resultatet herfra medtages i evalueringen.

 

Der vil blive udarbejdet en samlet evaluering til Direktionen i august måned 2018.

Forvaltningens vurdering

En lukning af Informationen i juli måned vil give en indikation af, om den digitale modtagelse vil kunne håndtere de borgerhenvendelser, der er i Informationen.  Forvaltningen er opmærksom på, at juli er en sommermåned.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Informationen lukkes i juli måned 2018.

Beslutning Direktionen den 13-06-2018

Anbefalingen blev godkendt.

174
Kommunal interessevaretagelse – hvordan gør vi?
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 18/6523, Sagsinitialer: giki

Sagsfremstilling

Rud Pedersen, Public Affairs tilbyder et målrettet kursus i public affairs for relevante medarbejdere i kommuner, der gerne vil være mere aktive på den landspolitiske scene.

 

Kurset vil give et indblik i de grundlæggende metoder og konkrete cases, der kan hjælpe den enkelte medarbejder i en offentlig organisation i PA ar­bejde lokalt, regionalt og nationalt og samtidig lære kursusdeltageren nye redskaber til at indgå i en dialog med folketinget, centraladministrationen og andre relevante aktører.

 

Målet med kurset er at give kursusdeltageren kompetencer til selvstændigt, at kunne forestå strategiske aktiviteter indenfor interessevaretagelse og krisehåndtering.

Økonomi

Kursusafgiften er oplyst til 8.000 kr. pr. deltager + kørsel m.v.
Udgiften finansieres af den Centrale Uddannelsespulje.

Anbefaling

Kommunaldirektøren anbefaler,
at kursustilbuddet drøftes,

at der tages stilling til, hvorvidt der kan findes fem personer til en kursuspris på 8.000 kr./deltager, samt

at udgiften afholdes af den Centrale Uddannelsespulje.

Beslutning Direktionen den 13-06-2018

Anbefalingen blev godkendt. Deltagere udpeges efterfølgende.

175
Gensidig orientering - 13. juni 2018
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 18/53, Sagsinitialer: giki

Sagsfremstilling

Gensidig orientering:

 

 • Drøftelse af emner til Udvalgsformandsmødet 19. juni 2018.
   
 • Drøftelse af emner til Gruppeformandsmødet 26. juni 2018.
   
 • Sygefraværsrapporter for maj måned.
   
 • Folkemødet på Bornholm
   

Beslutning Direktionen den 13-06-2018

Gensidig orientering og drøftelse af:

 

 • Emner til Udvalgsformandsmødet 19. juni 2018.
   
 • Emner til Gruppeformandsmødet 26. juni 2018.
   
 • Sygefraværsrapporter for maj måned.
   
 • Folkemødet på Bornholm