Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Referat

Referat

Mødedato: torsdag den 30. august 2018 kl. 08:00
Mødested: Flexrum ved Direktionen, Bytoften
Udvalg: Direktionen
Medlemmer: Mogens Pedersen, Britta Boel, Thomas Jaap, Claus Fjeldgaard
Fraværende: Side 459. Pkt. 223
Punkt Titel Udskriv hele dagsordenen
223
What's Up
Udskriv dette punkt
Sagsid.: , Sagsinitialer: giki

Beslutning Direktionen den 30-08-2018

Drøftet.

224
Projekters friholdelse for tilskudsmoms
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 15/7426, Sagsinitialer: JOBR

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i 2009, at kommunens momskonto afholder udgifter til det, der i daglig tale kaldes tilskudsmoms på mindre projekter.

Tilskudsmoms er udtryk for den moms, der tilbagebetales til udligningsordningen vedrørende projekter, hvor der er modtaget tilskud fra visse eksterne bidragsydere fx fonde og private foreninger.

Af Byrådet’s beslutning fremgår det ikke klart, hvornår den principielle beslutning træder i kraft. Det medvirker, at relativt økonomisk større projekter i nogle tilfælde har været omfattet af ordningen, og dermed har belastet kommunens momskonto relativt meget. I kommunens regnskab kommer det til udtryk ved en lavere indtægt fra momsudligningsordningen.

 

I 2016 har der fx været 2 projekter med mere end 50.000 kr. i tilskud til hvert projekt. Det har medført en tilbagebetaling af moms på ca. 85.000 kr. udaf en samlet tilbagebetaling på 130.000 kr. for alle projekter under ordningen.
Tilsvarende har der i 2017 været 3 projekter med mere end 50.000 kr. i tilskud, og en heraf følgende tilbagebetaling af tilskudsmoms på ca. 1.133.000 kr. udaf en samlet tilbagebetaling på 1.171.000 kr. for alle projekter under ordningen.
 

Det bør overvejes at indføre en bagatelgrænse for denne ordning, således det alene er økonomisk mindre projekter, der er omfattet af ordningen. Det har den konsekvens for større projekter, at de selv bærer finansieringen af tilbagebetalingen af den opgjorte tilskudsmoms.

Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at der bør fastsættes en bagatelgrænse for ordningen, så det klart fremgår, hvad der menes med mindre projekter.
 

Som eksempler på projekter i 2018, der er omfattet af sagsfremstillingen kan nævnes:

 • ”Cykellegebanen”, som Nordea Fonden via Cyklistforbundet har støttet med 509.306 kr.
 • ”Stedet tæller” i Henne Strand, som Realdania har støttet med 2,5 mio. kr.
 • ”Fra byrum til naturrum”, som Realdania har støttet med 300.000 kr.

 

Forvaltningen foreslår, at projekter med samlede eksterne tilskud på mindre end 50.000 kr., fortsat friholdes for tilskudsmoms. Endvidere at projekter med samlede eksterne tilskud på mere end 50.000 kr., fremover selv skal finansiere udgiften til tilskudsmoms. Det betyder, at et kommende projekt som fx ligner ”Stedet tæller”, selv skal finansiere tilskudsmomsen på 437.500 kr., hvor denne udgift p.t. finansieres af kommunens momskonto.

Økonomi

En mindre kommunal udgift til tilbagebetaling af tilskudsmoms.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at projekter med eksterne tilskud under 50.000 kr. samlet set pr. projekt friholdes for finansiering af tilskudsmomsen,

at projekter med eksterne tilskud på 50.000 kr. og derover samlet set pr. projekt selv finansierer tilskudsmomsen.

Beslutning Direktionen den 30-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.

225
Lov og cirkulæreprogrammet (DUT - aftalen)
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 18/64, Sagsinitialer: MASC

Sagsfremstilling

Ifølge det udvidede totalbalanceprincip (DUT- princippet) bliver kommunerne kompenseret for de merudgifter, som staten pålægger dem, som følge af ny lovgivning eller andre regelændringer. Omvendt reduceres bloktilskuddet, hvis staten gennem regelændringer gennemfører reduktioner i kommunernes udgifter. De generelle tilskud er ikke øremærket til bestemte formål. Kommunen kan således disponere midlerne til andre formål.

 

Det generelle tilskud fordeles i forhold til kommunes folketal.

 

Lov- og cirkulæreprogrammet for 2019 (DUT-aftalen) har været til orientering i Direktionen i juni måned.

 

I Varde Kommune er det tidligere besluttet, at basisbudgettet ikke automatisk til- eller fraskrives de tildelte DUT midler 100%. Der udarbejdes derimod en faktisk konsekvensvurdering af, hvad ændringerne betyder for Varde Kommune. Der er besluttet en bagatelgrænse på +/- 50.000 kr., som tilfalder eller finansieres af kassen og ikke fagområdet.

 

Økonomiafdelingen har sammen med fagområderne vurderet de økonomiske konsekvenser af de nye love/lovændringer som skal indregnes på fagområderne. Der eftersendes et notat til Direktionen over de økonomiske konsekvenser for budget 2018 og 2019 og overslagsår.

 

Budgetændringerne er indarbejdet i oplægget til budget 2019 som tekniske ændringer, men Byrådet har mulighed for at disponere anderledes på budgetseminariet.

 

I forhold til ændringerne for budget 2018 er disse endnu ikke indregnet i budgetterne, men bliver en del af budgetopfølgningen pr. 31. august 2018.

Forvaltningens vurdering

Ny lovgivning med større økonomiske konsekvenser:

 • Databeskyttelsesforordningen (Udvalget for Økonomi og Erhverv)
 • Forberedende grunduddannelse (Udvalget for Arbejdsmarked og Integration)
 • Frit valg genoptræning (Udvalget for Social og Sundhed)
 • Styrket kvalitet i dagtilbud (Udvalget for Børn og Læring).


Forvaltningen bemærker, at kommunen selvfølgelig skal leve op til gældende lovgivning, men i nogen tilfælde lever områderne i forvejen helt eller delvist op til ny lovgivning, og er derfor ikke afhængige af nye ressourcer. 

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Direktionen tager orienteringen til efterretning,

at notatet vedr. de økonomiske konsekvenser af lov og cirkulæreprogrammet fremsendes til orientering i Byrådet.

Beslutning Direktionen den 30-08-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.
Direktionen anmoder Økonomi om en samlet sag med de økonomiske konsekvenser vedr. DUT-midler vedr. 2018 til Byrådets oktober-møde.

226
Procedurer for håndtering af ramme til byggemodninger og grundsalg
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 16/764, Sagsinitialer: sufa

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv vedtog en procedure den 27. april 2016, som skulle sikre, at byggemodningskontoen holdes på et niveau, der realistisk set kan dækkes af indtægter ved grundsalg over en årrække.

 

Hvert år budgetteres et rammebeløb til byggemodninger på 5 mio. kr. (byggemodningskon-toen) og et rammebeløb til indtægter ved grundsalg på 5 mio. kr. (grundsalgskontoen inkl. tilslutningsbidrag). Det er hensigten, at udgifter til byggemodninger og indtægter fra grundsalg over en årrække skal balancere. Byggemodningskontoen dækker udgifter til jordkøb, byggemodning og færdiggørelse m.m.

 

I perioden 2007-2017 har der været et merforbrug på 6,6 mio. kr. på byggemodningskontoen i forhold til indtægterne fra grundsalg. De akkumulerede beløb er vist i bilag.

Merforbruget på 6,6 mio. kr. skal ses som en investering og sættes i forhold til kommunens aktiver på 49,5 mio. kr. for så vidt angår parcelhusgrunde inkl. 16,2 mio. kr. i tilslutnings-afgifter til Din Forsyning samt de aktiver, der ligger i erhvervsjord.

 

I forlængelse af implementeringen af proceduren er der behov for, dels tilretninger af de vedtagne procedurer og dels at tage stilling til tidligere års budgetoverførsler.

 

For at skabe sammenhæng over en årrække mellem udgifter og indtægter foreslås det, at et samlet akkumuleret underskud på byggemodnings- og grundsalgskontiene højst må svare til 25 % af den samlede værdi af parcelhus-byggegrundene ved årets begyndelse, og at underskuddet ikke må overstige 15 mio. kr. I beregningen medregnes kun værdien af parcelhusgrundene, da omsætningen her er langt større end på erhvervsjord og samtidig er alle erhvervsudstykninger fra før kommunesammenlægningen.

 

De ændrede procedurer foreslås at træde i kraft fra og med 1. januar 2017.

 

Ultimo 2016 er der overført -4,3 mio. kr. til budget 2017.

 

Budgetoverførsel ultimo 2016:

Byggemodningskontoen      2.878.695 kr.

Indtægter ved grundsalg                 0 kr.

Tilslutningsbidrag           -7.217.840 kr.

Resultat                         -4.339.145 kr.

-=underskud/mgl indtægter/merudgifter.

 

I regnskabet for 2017 er der realiseret følgende resultat excl. budgetoverførslen fra 2016:

 

Byggemodningskontoen     -1.395.152 kr.

Indtægter ved grundsalg     2.812.262 kr.

Tilslutningsbidrag        -1.538.901 kr.

Resultat                    -121.791 kr.

-= underskud/mgl indtægter/merudgifter.

Forvaltningens vurdering

I forhold til overførslerne har man tidligere kun overført mer- eller mindre forbrug på udgiftssiden; mens manglende indtægter eller indtægter højere end det budgetterede, er blevet udlignet via kassebeholdningen.

Dette medfører, at der til budget 2018 er overført et akkumuleret underskud på 7.273.198 kr. Dette tal fremkommer ved det akkumulerede underskud ultimo 2016 tillagt underskud på udgiftssiden i 2017; mens man således ikke har overført på indtægtssiden.

 

Fremadrettet bør man overføre både på udgiftssiden og indtægtssiden. Starter man med 2017 resultatet som udgangspunkt, skal saldoen således udlignes til 2017 resultatet, som udgjorde et underskud på 121.791 kr. Derved skal der udlignes 7.151.407 kr. via kassebeholdningen.

 

Såfremt der ikke sker en udligning via kassebeholdningen, skal byggemodningsområdet udligne underskuddet over en årrække, hvilket kan medføre nedgang i aktiviteten på området.

 

Forvaltningen vurderer, at der med de nævnte ændringer til proceduren vil opnås en bedre styring af byggemodningskontoen og overblik over hvilke midler, der er til rådighed til byggemodning og jordkøb.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Usolgte grunde er en del af kommunens aktiver. Kommunen har aktuelt 196 parcelhusgrunde til salg med en anslået værdi på 49,5 mio. kr. inkl. tilslutningsafgifter, jf. bilag.
For så vidt angår erhvervsjord lyder den samlede salgspris på 40 mio. kr. ex. Tilslutnings-afgifter, såfremt alle grunde sælges til den udbudte pris.

 

Set over en årrække, skal der som udgangspunkt være balance mellem udgifter og indtægter.

 

Den samlede budgetregulering udgør netto 7.151.407 kr. i budget 2018, der udlignes via kassebeholdningen.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at de tilrettede procedurer godkendes og træder i kraft fra og med 1. januar 2017,

at det besluttes, hvorvidt det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv samt Byrådet, at det anbefales, at der bør ske en udligning via kassebeholdningen med 7.151.407 kr. af tidligere års overførsler, eller om der ikke bør ske en tilretning af overførslerne, hvorved byggemodningsområdet selv skal udligne underskuddet over en årrække.

Beslutning Direktionen den 30-08-2018

Direktionen ønsker en ny beregning, hvor tallene nulstilles forud for 2017, og således de tilrettede procedurer træder i kraft fra og med 1. januar 2017.

Økonomi fremsender en ny sag til Direktionen, der efterfølgende forelægges til politisk behandling.

227
Udviklingsrådene - oplæg til ny tilpasset model
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 17/12228, Sagsinitialer: lisl

Sagsfremstilling

Den 18. april 2018 blev evalueringen af udviklingsrådene fremlagt og bearbejdet i workshop på forårsmødet mellem udviklingsrådene og Byrådet.

 

Den 2. maj godkendte Udvalget for Økonomi og Erhverv tids- og handleplanen for det videre arbejde, herunder udpegning af tre repræsentanter til en arbejdsgruppe, der sammen med tre repræsentanter fra Det Fælles Udviklingsråd fik til opgave, at udarbejde et forslag til en ny tilpasset model for udviklingsrådene.

 

Efter tidsplanen fremlægger arbejdsgruppen det første oplæg til den ny model for udviklingsrådene på et fællesmøde den 29. august 2018 mellem Udvalget for Økonomi og Erhverv og Det Fælles Udviklingsråd. Efter mødet tilpasses oplægget med de fremkomne bemærkninger.

 

Det endelige forslag til en ny model for udviklingsrådene fremlægges og bearbejdes den 1. november på efterårsmødet mellem Byrådet og udviklingsrådene. Herefter færdiggøres oplægget, med henblik på at det kan træde i kraft ved årsskiftet 2018/2019.

 

Det vedlagte oplæg til den fremtidige model for udviklingsrådene bygger på følgende:

 • Der er ud fra evalueringen og processen med arbejdsgruppen arbejdet med en sammenhængende model for udviklingsrådenes virke, herunder et nyt og tilpasset formål.
 • Den nuværende geografiske opdeling fortsætter indtil et eller flere udviklingsråd bliver enige om andet.
 • Der er arbejdet med personas og roller, hvorfor der er forholdsvise præcise beskrivelser af de enkelte aktørers opgaver og virke.
 • Der er opstillet et årshjul, der bygger på ønsket om et tættere samarbejde mellem det politiske niveau, udviklingsrådene, lokalsamfundene og forvaltningen.
  Årshjulets aktiviteter: 
  • sikrer en kobling fra Byrådets strategiske grundlag til udmøntning i lokalsamfundene (forårsmødet),
  • sikrer at lokalsamfundenes udfordringer og potentialer kommer til Byrådets kendskab (efterårsmødet),
  • betyder, at de årlige ture rundt i det enkelte udviklingsråds områder afløses af et møde med Udvalget for Plan og Teknik hvert andet år.
 • Der tilføres udviklingsrådene yderligere økonomi med det mål, at skabe øget borgerinddragelse og gøre det mere attraktivt at deltage i udviklingsrådenes arbejde.
 • Der skal arbejdes mere målrettet med vidensdeling, kommunikation og markedsføring.
 • Der skal indføres et introduktionsforløb for nye medlemmer, ligesom der med fordel kan etableres kurser i projektledelse, kommunikation, fundraising mm.

 

Der henvises til det vedlagte oplæg.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der foreligger et godt og gennemarbejdet oplæg fra arbejdsgruppens side.

 

 

Modellen vil, hvis den godkendes i dens nuværende form betyde,

 • at det strategiske sigte med lokalsamfundsarbejdet bliver funderet,
 • et mindre merforbrug af tid for såvel Byrådet, Udvalget for Økonomi og Erhverv, udviklingsrådene, lokalsamfundene og forvaltningen,
 • en årlig merudgift på 750.000 kr.

 

Det yderligere tidsforbrug vedrører mødevirksomhed, bunder i ønsket om et tættere samarbejde. Det gælder såvel deltagelsen i møderne, som den administrative understøttelse.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Modellen betyder, at der udbetales yderligere 50.000 kr. pr. udviklingsråd eller i alt 450.000 kr.

Derudover vil modellen kræve yderligere indsats fra lokalsamfundskonsulenten svarende til 10 ugentlige timer. Det svarer til anslået 125.000 kr.

 

Der lægges op til en markant forbedring af udviklingsrådenes synlighed, hvilket kan være grafisk udtryk, trykt materiale, tegnefilm der fortæller om modellen, annoncering af aktiviteter mm. Det skønnes, at en udgift på 100.000 kr. kan dække ønsket om synlighed.

 

Sidst men ikke mindst, så vil gennemførelse af et introduktionsforløb og flere kursusmoduler resultere i udgifter til sammensætning af konceptet og afholdelse – anslået til 75.000 kr. årligt.

 

Den samlede merudgift vil være anslået 750.000 kr. pr. år.

 

Alt efter modellens endelige udformning og det faktum at modellen træder i kraft pr. 1. januar 2019, kan det overvejes, om der skal afsættes et beløb i forbindelse med de forestående budgetforhandlinger.

Høring

Ingen.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Direktionen,

at tage orienteringen til efterretning,

at vurdere på, om der skal udarbejdes et budgetønske på det foreliggende grundlag.

Beslutning Direktionen den 30-08-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Budgettidsplanen muliggør ikke, at der kan fremsendes budgetønsker på nuværende tidspunkt.

228
Direktionens oplæg til et Budget-i-balance
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 18/64, Sagsinitialer: giki

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede den 13. august 2018 at anmode Direktionen om -  på grundlag af de 3 målsætninger:

 • Uændret skat og grundskyld,
 • Et årligt anlægsniveau på mindst 80 mio. kr., eks. Energirenoveringer og ældreboligbyggeri,
 • En kassebeholdning på mindst 125 mio. kr. ved budgetperiodens udløb, samt

Partiernes budgetoplæg,
 

at udarbejde et forslag til et Budget-i-balance.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at Direktionen indledende drøfter oplæg til et Budget-i-balance.

Beslutning Direktionen den 30-08-2018

Oplæg til et Budget-i-balance blev drøftet.

229
Renovering af ungdomsboliger i Apotekerhaven i Varde
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 15/7951, Sagsinitialer: brbj

Sagsfremstilling

Boligselskabet Domea Varde agter at søge Varde Kommune om godkendelse af et projekt vedrørende totalrenovering af ungdomsboliger i Apotekerhaven, Nørregade i Varde. Ungdomsboligerne i Apotekerhaven udgør 35 af i alt 51 ungdomsboliger i afdeling 90/14 Nørregade/Rådhusstræde. Ungdomsboligerne i Apotekerhaven er opført i 1985. Projektet  forventes at starte op i foråret 2019, således det er klar til indflytning i foråret 2020.

 

Der er udarbejdet en byggeteknisk rapport for ungdomsboligerne i Apotekerhaven og med baggrund i den udarbejdede tilstandsrapport samt boligforeningens ønske om at fremtidssikre mulighed for at udleje ungdomsboliger i Varde som et alternativt og attraktivt studie- og ungdomsbotilbud, er der udarbejdet en helhedsplan for Apotekerhaven. Boligerne trænger til en gennemgribende renovering og i forbindelse med renoveringen, vil der samtidig ske en sammenlægning af boligerne, så der efter renoveringen vil være 25 nyrenoverede og moderne ungdomsboliger.

 

Apotekerhaven er modsat mange øvrige ungdomsboliger karakteriseret ved at være omfattet af almenboliglovens §100 ordning, som er ungdomsboliger med godkendt støtte før 1. juli 1986 og er en meget lille ordning indenfor det almene område.

 

Ordningen adskiller sig primært ved, at Byrådet kan yde garanti og på vegne af Staten meddele tilsagn om ydelsesstøtte jf. §100, stk 1 (differencen mellem de samlede ydelser på lånet og låntagers betaling) til udbedring af byggeskader, yde direkte økonomisk støtte samt garantere for låneoptagelse ved ekstra ordinære renoverings/moderniseringsarbejder mv.

Ekstra ordinære renoveringsarbejder, finansieres via ustøttede realkreditlån.

 

Varde Kommune er forpligtiget til at indestå for eventuelle underskud på afdelingens fremtidige drift, der ikke kan dækkes af afdelingen selv. 

 

Den samlede anlægssum for projektet er 31.047.609 kr. med en beregnet husleje på 980 kr. pr. m2., hvilket organisationsbestyrelsen i Domea Varde også har fastlagt som en maksimal husleje for ungdomsboligerne.

 

Ved fremsendelse af skema A skal Byrådet godkende:

 • Godkendelse af skema A og gennemførelse af helhedsplanen for Apotekerhaven
 • Garantistillelse for låneoptagelse
 • Medvirke i en kapitaltilførsel med 1/5, svarende til 100.000 kr. Beløbet finansieres af puljen til grundkapitaltilskud.
 • Varde Kommune indestår for eventuelle underskud på afdelingens fremtidige drift.
 • Godkende huslejen på maksimum 980 kr. pr. m2.
 • Indestå for en evt. ydelsesstøtte til at refundere staten 20 % af ydelsesstøtten på det støttede lån i lånets løbetid.

Forvaltningens vurdering

Ved gennemførelse af projektet vil de nyrenoverede ungdomsboliger fremstå som tidssvarende boliger med en god størrelse og planløsning. Det er forvaltningens vurdering, at der er efterspørgsel af ungdomsboliger i Varde Midtby. Huslejen på 980 kr. pr. m2 vil for et lejemål på 50 m2 være 4.083 kr. pr. måned. Det er forvaltningens vurdering, at huslejen er på et niveau for, hvad en ungdomsbolig i Varde midtby kan ”tåle”.

 

Forinden fremsendelse af Skema A ansøgning fra Domea forelægges sagen til orientering i Direktionen, idet sagen indeholder særlige forhold sammenlignet med andre støttesager, herunder garantistillelsen, kommunens indeståelse af fremtidige underskud samt evt. ydelsesestøtte.

 

Alternativt hvis helhedsplanen ikke gennemføres, kan ungdomsboligerne nedlægges og ommærkes til almene familieboliger. Det vil betyde, at helhedsplanen skrinlægges og et nyt projekt udarbejdes med hensyntagen til almene familieboliger i stedet for ungdomsboliger. Det vil betyde, at projektet udskydes og skal behandles som en ny støttesag i Landsbyggefonden.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger  mv.

Støttebekendtgørelsen

Økonomi

Forslag til finansiering af projektet:

 

Støttet realkreditlån

18.794.000 kr.

Ustøttet realkreditlån

4.000.000 kr.

Kortfristet banklån

3.976.609 kr.

Kapitaltilførsel

500.000 kr.

Fællespuljetilskud Landsbyggefonden

1.020.000 kr.

Organisations dispositionsfond

2.417.000 kr.

Trækningsret (Boligorg. egen trækningsret i LBF)

340.000 kr.

Samlet finansiering

31.047.609 kr.

 

Økonomi for projektet:

Opretning (gruppe 1 arbejder)

5.704.832 kr.

Ombygning/sammenlægning (gruppe 1 +2 arbejder)

13.089.289 kr.

Modernisering/vedligeholdelse (gruppe 2+3 arbejder)

12.253.488 kr.

Samlet finansiering

31.047.609 kr.

 

Varde Kommune stiller op til 100 % kommunegaranti for realkreditlånene. Den endelige  garantiprocent fastsættes ved projektets færdigmelding.

Varde Kommune skal være indstillet på at indfri garantistillelserne, idet der ikke er regaranti fra LBF på disse lån, samt være opmærksom på, at grundkapitallånet - som er ydet ved boligernes oprindelige opførelse - i tilfælde af konkurs (i yderste konsekvens) vil være anset for værende tabt.

 

Varde Kommune kan evt yde et rente og afdragsfrit lån. Et forhold som kommunen selvstændig skal tage stilling til, hvis det bliver nødvendigt.

 

Kommunen yder ydelsesstøtte og beløbet kendes først endeligt, når finansieringen er på plads. Egenbetalingen for afdelingen indeksreguleres årligt, indtil egenbetaligen svarer til lånets ydelse. I takt hermed aftrappes ydelsesstøtten indtil den bortfalder. Ydelsesstøtten afholdes af puljen for Byfornyelse - ydelsesstøtte.

 

Varde Kommune opkræver boligselskabet et kommunalt gebyr for støttesagsbehandlingen på 77.619 kr. Beløbet udgør 2,5 ‰ af skema B anskaffelsessummen.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Direktionen,

at der arbejdes videre med helhedsplanen for Apotekerhaven.

Beslutning Direktionen den 22-08-2018

Punktet blev udsat.

Beslutning Direktionen den 30-08-2018

Direktionen ønsker en fornyet drøftelse af sagen, hvortil Domea samt Britta Bech Jørgensen, Økonomi, inviteres til at præsentere en behovsanalyse samt de økonomiske konsekvenser.

230
Tilfredshedsundersøgelse i Byrådet 2018 - resultater
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 18/5410, Sagsinitialer: chki

Sagsfremstilling

Direktionen besluttede i 2014, at der skal gennemføres en tilfredshedsundersøgelse blandt byrådspolitikerne i Varde Kommune i løbet af det første valgår.
På den baggrund blev der ultimo juni 2018 gennemført en tilfredshedsundersøgelse i Byrådet. Det er nu muligt at præsentere resultatet.

 

Den gennemførte tilfredshedsundersøgelse tager udgangspunkt i spørgerammen fra 2015, hvorfor det er muligt at arbejde kontinuerligt med resultaterne i de udarbejdede rapporter.

 

Der spørges ind til følgende temaer:

-         Tidsforbrug på politisk arbejde

-         Kvaliteten af sagsfremstillingerne i udvalg og Byråd

-         Afholdelse af byrådsmøderne/udvalgsmøder

-         Samarbejdet med forvaltningen

-         Samarbejdet i Byrådet og mellem udvalgene.

 

De overordnede tendenser er følgende:

-         Blandt byrådspolitikerne er der generelt en høj grad af tilfredshed på tværs af alle temaerne i undersøgelsen.

-         Hovedparten af byrådsmedlemmerne er godt tilfredse med introduktionen til byrådsarbejdet og introduktionen i udvalget

 • 3 af udvalgene har enkelte medlemmer, der angiver en mindre grad af utilfredshed med introduktionen til udvalgsarbejdet. Det drejer sig om følgende udvalg: Arbejdsmarked og Integration, Kultur og Fritid samt Social og Sundhed.

-         Det gennemsnitlige tidsforbrug er steget. 44% bruger mere end 20 timer i ugen på byrådsarbejdet.

-         68% og 60% oplever i høj grad/i nogen grad, at det kan være svært at forene byrådsarbejdet med henholdsvis det civile erhverv og med familielivet.

-         20% vurderer, at dagsordenen ikke kommer i god tid forud for Byrådsmøderne. Samme billede tegner sig i følgende udvalg: Kultur og Fritid, Plan og Teknik samt Økonomi og Erhverv.

-         20% vurderer, at forvaltningen ikke altid er objektiv i sagsfremstillingerne.

-         5 af fagudvalgene har enkelte medlemmer, der er utilfredse med den tværgående koordinering mellem fagudvalgene. Det drejer sig om følgende udvalg: Økonomi og Erhverv, Børn og Læring, Arbejdsmarked og Integration, Social og Sundhed samt Kultur og Fritid.

 

Der henvises til rapporterne: Politikernes tilfredshed 2018, Rapporterne for fagudvalgene og Sammenholdelse af resultaterne fra 2015 og 2018 for en uddybning af resultaterne. Disse er vedlagt som bilag.

Forvaltningens vurdering

Byrådsmedlemmerne udtrykker en høj tilfredshed med den service, de modtager fra forvaltningen både i forhold til byrådsmøderne og i forhold til udvalgsmøderne. Der er variationer på tværs af udvalgene, hvorfor det vurderes relevant at drøfte resultaterne i regi af de enkelte udvalg.

På tværs af udvalgene vurderer forvaltningen, at det kan være relevant at drøfte, hvordan oplevelsen af den tværgående koordinering højnes.

 

Forvaltningen vurderer, at undersøgelsens resultater er relevant for både forvaltning og politikere.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Direktionen,

at tage undersøgelsens resultater til efterretning,

at tage stilling til, hvorledes undersøgelsens resultater skal formidles til politikerne og forvaltningen.

Beslutning Direktionen den 22-08-2018

Punktet blev udsat.

Beslutning Direktionen den 30-08-2018

Direktionen tog undersøgelsens resultater til efterretning. Sagen genoptages i Direktionen til nærmere drøftelse.

 

Der udarbejdes en fælles sag, der fremsendes til de stående udvalg til drøftelse.

231
Retningslinjer for opgaveudvalg
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 18/8802, Sagsinitialer: chki

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv har bedt om at få udarbejdet et sæt generelle retningslinjer vedrørende opgaveudvalg i Varde Kommune.

 

Et udkast til disse retningslinjer er vedhæftet som bilag. Retningslinjerne indeholdeholder; de juridiske rammer for opgaveudvalg, rammerne for vederlag, diæter og tabt arbejdsfortjeneste og en række overvejelser man bør gøre sig i forbindelse med kommissoriet for et opgaveudvalg.

Forvaltningens vurdering

Opgaveudvalg skal være en fleksibel arbejdsmetode. For at give mulighed for stor variation i sammensætning og arbejdsform er retningslinjerne holdt på et overordnet niveau.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven og Vedtægtsbekendtgørelsen

Økonomi

Der kan være en udgift forbundet med at nedsætte opgaveudvalg. Der skal afsættes midler til eventuelle diæter til ikke byrådsmedlemmer og der skal afsættes ressourcer til sekretariatsbetjeningen af opgaveudvalget.

Høring

ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at retningslinjerne godkendes.

Beslutning Direktionen den 30-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.

232
Dansk Byggeri's erhvervsvenlighedsundersøgelse 2018
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 17/7494, Sagsinitialer: joni

Sagsfremstilling

Den 20. juni 2018 offentliggjorde Dansk Byggeri deres årlige måling af kommunernes erhvervsvenlighed.

 

Varde Kommune forbedrede placeringen med fem pladser, fra en 30. til en 25. plads.

Gennemgangen af den årlige måling viser følgende udsving på mere end fem pladser (plus/minus):

 

(minus) Byggesagsbehandlingstid: 2017 (plads 24) og 2018 (plads 65) – lavt er godt, hvorfor det svarer til et fald på 41 pladser. Årsagen er umiddelbart, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 14 dage i 2017 og 40 dage i 2018, men dette kan ikke stå alene, idet der er sket et metodeskifte, hvor KL’s opgørelser bruges fremover. Reelt er der således ingen ændring i antallet af dage fra 2017 til 2018, men et skifte i opgørelsesmetoden. Kommuner, der ikke opkræver et gebyr for byggesagsbehandlingen ligger notorisk bedre, idet mange først opretter sagen, når alle oplysninger foreligger. Men med en plads nummer 65, skal der naturligvis fortsat arbejdes på løbende forbedringer.

 

(minus) Åbningstider i forhold til erhvervsaffald: 2017 (plads 16) og 2018 (plads 37), det svarer til et fald på 21 pladser. Umiddelbart ser det ud til, at Dansk Byggeri har lavet en forkert indtastning, idet vi til fulde opfylder kravene.

 

(plus) Udbudspolitik: 2017 (plads 48) og 2018 (plads 1), hvilket svarer til en forbedring på 47 pladser. Årsagen er, at vi nu har en langsigtet udbudsstrategi.

 

(plus) Arbejdsgarantier: 2017 (plads 38) og 2018 (plads 4), hvilket er en forbedring på 34 pladser. Årsagen er, at vi har hævet grænsen for, hvornår der skal stilles arbejdsgarantier fra 750.000 til 1 mio. kr.

 

(minus) Udbud – AB92: 2017 (plads 50) og 2018 (plads 79), hvilket er en tilbagegang på 29 pladser. Da Varde Kommune har en fast praksis om at bruge AB92, skal der næste år indberettes anderledes, således vi får en delt første plads.

 

(minus) Erhvervsuddannede: 2017 (plads 4) og 2018 (plads 13), hvilket er en tilbagegang på ni pladser. Ændringen skyldes en praksisændring, hvor der fremover ses på andelen af folkeskoleelever, der søger ind på en erhvervsuddannelse.

 

(minus) Skole-virksomhedssamarbejde: 2017 (plads 1) og 2018 (plads 28), hvilket er et fald på 27 pladser. Årsagen er, at vi modsat sidste år kun har sat kryds ved de første to rubrikker (centrale personer der er ansvarlige for koordinering og der er oprettet en digital platform). Hvis vi markerer rubrikken, at folkeskolerne etablerer og varetager selv samarbejdet med erhvervslivet, så vil vi igen indtage plads 1.

 

(minus) Erhvervsfrekvens: 2017 (plads 20) og 2018 (plads 26), hvilket er et fald på 6 pladser. Selv om erhvervsfrekvensen er steget fra 77,8 til 78%, så oplever vi åbenbart et fald. Det må skyldes, at mange af de andre kommuner har større stigninger.

 

(plus) BNP i kommunerne: 2017 (plads 61) og 2018 (plads 5), hvilket er en forbedring på 56 pladser. Årsagen er, at der er sket metodeændring fra en opgørelse pr. borger pr. år til en gennemsnitlig vækst pr. indbygger fra 2014 til 2016. Den er for Varde Kommune 6,8%.

 

(minus) Kommunale investeringer: 2017 (plads 49) og 2018 (plads 75), hvilket er et fald på 26 pladser. Ændringen skyldes et fald i entreprenør og håndværkerydelser og anlægstilskud til institutioner. Det er et gennemsnit pr. indbygger i årene 2015 til 2017. Det kan der ikke gøres meget ved, udover at placeringen bliver bedre når byggeriet af den nye Frello Skolen sættes i gang.

 

(plus) Udvikling i antallet af virksomheder: 2017 (plads 80) og 2018 (plads 42), hvilket er en forbedring på 38 pladser. Fra 2015 til 2017 har vi haft en negativ udvikling i antallet pr. 1.000 indbyggere. Den er i 2018 erstattet med en positiv udvikling.

 

Derudover kan det vurderes, om der kan skabes forbedringer på følgende poster:

 

Gebyrstørrelser for byggesagsbehandling: 2017 (plads 47) og 2018 (plads 51), hvilket er et fald på 3 pladser. Gebyret steg i 2018 med 20 kr. til 595 kr. En reduktion af gebyret vil øge erhvervsvenligheden og placeringen i undersøgelsen.

 

Gebyrer for erhvervsaffald: 2017 (plads 89) og 2018 (plads 92), hvilket svarer til et fald på tre pladser. Lavere takster vil forbedre erhvervsvenligheden, ligesom der vil kunne opnås en højere placering, hvis det bliver muligt at betale pr. gang. Kan overvejes sammen med Din Forsyning.

 

Der henvises i øvrigt til de vedlagte bilag – herunder det samlede analysegrundlag.

Forvaltningens vurdering

Med det politiske mål, om fortsat at være en erhvervsvenlig kommune og ligge i top 10 i Dansk Byggeris årlige måling, vil det være hensigtsmæssigt:

 

 • at fortsætte det løbende arbejde med at optimere byggesagsbehandlingen,
 • at korrigere indberetningen af brugen af AB92,
 • at genvurdere gebyrstørrelserne for byggesagsbehandling og affaldsgebyrer.

 

Derudover skal der tages kontakt til Dansk Byggeri med en korrektion til undersøgelsen vedrørende genbrugspladsernes erhvervsvenlige åbningstider. Ligeledes skal der næste år ske en yderligere markering af, at skolerne har et selvstændigt ansvar for samarbejdet med erhvervslivet.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Direktionen,

at vurdere analysens resultater og beslutte hvilke dele, der skal arbejdes videre med.

Beslutning Direktionen den 22-08-2018

Punktet blev udsat.

Beslutning Direktionen den 30-08-2018

Analysens resultater blev drøftet og taget til efterretning.

Der arbejdes videre med analysen i organisationen.

233
Evaluering af decentralisering af annoncekroner til ugeaviserne
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 16/5093, Sagsinitialer: mpet

Sagsfremstilling

Indtil januar 2017 varetog det daværende Politik & Analyse opgaven med at bestille annoncer til de lokale ugeaviser på vegne af kommunens øvrige afdelinger.

 

Det vil sige, at der i Politik & Analyse tidligere dels var en opgave ift. at producere annoncerne og derudover en opgave ift. at prioritere de tilgængelige midler, der var sat af til annoncering i hele organisationen.

 

Det blev ændret gennem en direktionsbeslutning 23. november 2016 og derfor har hver enkelt afdeling siden starten af 2017 selv haft ansvaret for at administrere deres individuelle annoncebudgetter. Opgaven med at producere annoncerne ligger nu hos Ugeaviserne.

 

Ordningen skal ifølge direktionsbeslutningen revurderes efter et år.

Forvaltningens vurdering

Den nye ordning har forenklet arbejdsgangen i Politik & Analyse og desuden givet hver enkelt afdeling mulighed for selv at prioritere annoncekronerne ifm. deres egne indsatser.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Ingen

Økonomi

Vedhæftede bilag viser afdelingernes brug af annoncekroner til ugeaviserne i henholdsvis 2016 og 2017. Som det fremgår af opgørelsen, er det samlede forbrug faldet med mere end 300.000 kr. fra 2016 til 2017. En lignende opgørelse er ikke tilgængelig fra tidligere end 2016.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at den nye ordning fastholdes.

Beslutning Direktionen den 15-08-2018

Udsat til næste møde.

Beslutning Direktionen den 22-08-2018

Punktet blev udsat.

Beslutning Direktionen den 30-08-2018

 • Punktet blev udsat.
234
Drøftelse af proces for implementering af Røgfri Fremtid
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 18/4493, Sagsinitialer: kabi

Sagsfremstilling

Region Syddanmark og de 22 kommuner har truffet fælles beslutning om at tilslutte sig Røgfri Fremtid, hvilket betyder, at Varde Kommune er partner i Røgfri Fremtid. Den bekymrende udvikling i det stigende antal af unge rygere - jf. Den nationale sundhedsprofil - ligger bl.a. til grund for beslutningen.

 

Røgfri Fremtid er et partnerskab skabt af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden.

 

Visionen for Røgfri Fremtid er et røgfrit Danmark, hvor ingen ryger eller bliver udsat for tobaksrøg. Målet er, at i 2030 ryger ingen børn og unge under 18 år, og færre end 5% af den voksne befolkning ryger.

 

Over 70 partnere har allerede valgt at tilslutte sig Røgfri Fremtid.

 

Hvad indebærer et partnerskab?

Som partner skriver Varde Kommune under på, at ville støtte visionen om en røgfri fremtid og tilslutte sig Røgfri Fremtids hovedbudskaber:
 

•         Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det bliver muligt.

•         Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv.

•         Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg.

 

At være en del af partnerskabet Røgfri Fremtid giver adgang til workshops, seminarer og konferencer med førende kapaciteter på området. Derudover giver partnerskabet Varde Kommune mulighed for, at blive en del af den branding Røgfri Fremtid producerer. Røgfri Fremtid formidler partnernes initiativer, events og tiltag, ligesom partnere har mulighed for at være medafsendere på analyser og initiativer.

 

Implementering af Røgfri Fremtid understøtter målsætningen i Varde Kommunes Sundhedspolitik om en Røgfri kommune, og den heraf afledte strategi om flere røgfrie miljøer og færre rygere, med visionen ”Varde Kommune vil være en røgfri kommune – for borge­re såvel som medarbejdere”.

 

Men udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke ”Tobak” er følgende eksempler på rygeforebyggende indsatser, der kunne tages initiativ til i de forskellige forvaltningsområder:

 

 • Arbejdsmarked og integrationsområdet:
  • Fortsat stærkt samarbejde mellem Jobcenter og Center for Sundhedsfremme ift. henvisning til centerets rygestoptilbud, idet der blandt voksne er langt flere rygere blandt arbejdsløse og kortuddannede.
  • Flerstrenget rygeforebyggende indsats i boligområder med mange ikke etniske danskere.

 

 • Økonomi og Erhvervsområdet:
  • Indføre røgfri arbejdstid for alle kommunens medarbejdere.
  • Frivillige aftaler med tobaksdrivende om at gemme tobak væk, fx ved tankstationer.

 

 • Plan og Teknikområdet:
  • Indføre røgfri område på kommunal grund, fx pladser, legepladser, parker, foran skoler, stadioner.

 

 • Kultur og Fritidsområdet:
  • Inddrage musik-, kultur- og sportsarrangører i debat om tobaksindustriens sponsering af arrangementer og appellere til medansvar. Kommunen kan fx bestemme, at der ikke må indgås samarbejdsaftaler med tobaksindustrien, hvis den lokalitet (også udendørs, fx en park), hvor aktiviteten skal foregå, er kommunalt ejet.
  • Røgfrie matrikler fx røgfrie stadioner.

 

 • Børn og Ungeområdet:
  • En flerstrenget skolebaseret indsats, fx bestående af:
   • Kompetencegivende undervisning, der skal styrke elevers sociale kompetencer, træne dem i at forstå og modstå social påvirkning og socialt pres.
   • Forældreinvolvering.
   • Røgfri skoletid, også uden for matriklen.

 

 • Sundhedsområdet:
  • Rygere der ønsker at stoppe med at ryge, skal fortsat tilbydes et kommunalt rygestoptilbud af høj faglig kvalitet.
  • Støtte op om kampagner fra Sundhedsstyrelsen og Røgfri Fremtid.
  • Styrket samarbejde med Campus Varde for at forebygge rygestart samt hjælp til rygestop blandt elever.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at partnerskabet med Røgfri Fremtid er et stærkt signal om en sundhedsfremmende dagsorden, samt at der tages et stort socialt ansvar.

 

Forvaltningen vurderer dog også, at det er væsentligt, at signalet understøttes med konkrete og ambitiøse tiltag. Programstyregruppen for Sundhedspolitikken er udpeget til styregruppe for implementeringen af Røgfri Fremtid, da der er behov for bred opbakning til samt koordinering af partnerskabet på tværs af kommunens forvaltningsområder. Implementeringen af Røgfri Fremtid er dermed et fælles ansvar på tværs af kommunens forvaltningsområder, hvor alle bidrager med konkrete indsatser i eget område, men også understøtter og samarbejder om indsatser, der går på tværs.

Kun ved et velfungerende tværgående samarbejde hvor alle løfter, kan vi lykkes med at skabe en røgfri fremtid.

 

For at skabe politisk og ledelsesmæssig opbakning til at arbejde hen imod målene for Røgfri Fremtid vurderer forvaltningen, at implementering af Røgfri Fremtid dagsordensættes i de forskellige politiske udvalg.

Retsgrundlag

Sundhedsloven § 119

Økonomi

Der er ingen finansielle omkostninger ved at indgå i partnerskabet, og man kan til enhver tid træde ud igen.

 

Forvaltningen vurderer, at indsatser i forbindelse med Røgfri Fremtid kan afholdes indenfor det eksisterende budget.

Høring

Ingen.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Direktionen drøfter ambitionerne for implementering af Røgfri Fremtid,

at der er opbakning til, at sundhedschefen dagsordensætter implementeringen af Røgfri Fremtid i de politiske udvalg.

Beslutning Direktionen den 30-08-2018

Implementering af Røgfri Fremtid blev drøftet.

Der er opbakning til implementeringen af Røgfri Fremtid, hvilket ønskes drøftet indledningsvis i Udvalgsformandsgruppen samt som et tema forud for byrådsmødet i februar 2019, hvorefter fagudvalgene inddrages.

235
Gensidig orientering - 30. august 2018
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 18/53, Sagsinitialer: giki

Sagsfremstilling

Gensidig orientering:

 

 • Opfølgning på Byrådets temamøder 16. august 2018.
   
 • Opfølgning på Udvalgsformandsmødet 20. august 2018.
   
 • Opfølgning på fællesmøde i BRE – Business Region Esbjerg den 22. august 2018.
   
 • Opfølgning på mødet i Administrativ Chefgruppe den 27. august 2018.
   
 • Opfølgning på Hoved-MED-mødet 29. august 2018.
   
 • Emner til Gruppeformandsmøderne den 3. og 10. september 2018.

Beslutning Direktionen den 30-08-2018

Under gensidig orientering drøftedes:

 

 • Opfølgning på Byrådets temamøder 16. august 2018.
   
 • Opfølgning på Udvalgsformandsmødet 20. august 2018.
   
 • Opfølgning på fællesmøde i BRE – Business Region Esbjerg den 22. august 2018.
   
 • Borgerforslag.