Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Referat

Referat

Mødedato: onsdag den 12. december 2018 kl. 08:00
Mødested: Flexrum ved Direktionen, Bytoften
Udvalg: Direktionen
Medlemmer: Mogens Pedersen, Britta Boel, Thomas Jaap, Claus Fjeldgaard
Fraværende: Side: 714. Pkt. 341
Punkt Titel Udskriv hele dagsordenen
341
What's Up
Udskriv dette punkt
Sagsid.: , Sagsinitialer: giki

Beslutning Direktionen den 12-12-2018

Drøftet.

342
Finansloven for 2019 i hovedtræk
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 18/64, Sagsinitialer: MASC

Sagsfremstilling

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik fredag den 30. november 2018 aftale om finansloven for 2019. Der er følgende strategiske områder, som Varde Kommune med fordel kan interessere sig for:

 

Bedre Sundhed

 • Økonomisk reserve til sundhedsreformen, som har fokus på et sammenhængende sundhedsvæsen og omstilling af behandlingen af kronikere (120 mio. kr. i 2019 stigende til 138,7 mio. kr. i 2022). Reserven udmøntes i forbindelse med Sundhedsreformen og fordelingen af midlerne er derfor usikker.
 • Stop for egenbetaling på kommunale akutpladser fordi de reguleres efter sundhedsloven. Er ikke finansieret via finansloven, men KL forventer en DUT kompensation, når lovgrundlaget er præciseret.
 • For finansloven for 2016 var afsat 800 mio. kr. til investeringer i læge- og sundhedshuse i perioden 2017-2020, hvoraf 200 mio. kr. er udmøntet. Puljen og puljens størrelse har stor relevans for etablering af et eventuelt sundhedshus.

 

Styrket ældrepleje

 • Bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord, herunder inddragelse af civilsamfund: Der indføres en forpligtigelse for kommunerne til i Værdighedspolitikken at beskrive, hvordan ensomhed blandt ældre borgere bekæmpes. Der afsættes 100 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022. Midlerne udmøntes til kommunerne som et særtilskud på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet.
 • Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft på sundheds- og ældreområdet: Herunder løft af antallet af praktikpladser (økonomien er ikke forhandlet på plads) og opkvalificering af praktikvejledning (der afsættes 15,9 mio. kr. i 2019 og 14,4 mio. kr. årligt frem til 2022).
 • Styrke social og sundhedsuddannelsernes image. Kampagner, undervisningsmateriale om ældre og omsorgssektoren. Fokus på fastholdelse i faget, flere i fuldtidsarbejde og en styrkelse af karriereveje.
 • Nedbringelse af sygefravær: Regeringen vil i samarbejde med KL i forlængelse af Økonomiaftale 2019 drøfte opstilling af en national målsætning for reduktion af sygefravær.
 • Oprettelse af et kommunepanel med både ældreministeren og finansministeren i spidsen. Panelet har fokus på øget fuldtidsbeskæftigelse og reduceret sygefravær for social- og sundhedspersonale.
 • Handlingsplan til bekæmpelse af udadreagerende adfærd overfor ansatte i ældreplejen
 • Opfølgning på arbejdet med udvikling af kvalitetsindikatorer i ældreplejen. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til kvalitetsindikatorer, som præsenteres primo 2019.
 • 4-årigt forsøg med ledsagerordning for ældre synshandicappede (finansieres af central pulje).

 

1000 dages program en bedre start på livet

 • Dagtilbud af høj kvalitet. Ekstra støtte til at styrke sproglige, emotionelle og sociale kompetencer. Der er afsat 43 mio. kr. i 2019 og 239 mio. kr. årligt i 2020-2022 til ansættelse af pædagoger og pædagogiske assistenter. Derudover afsættes 75 mio. kr. i 2019 til et kompetenceløft af pædagoger, dagplejere og pædagogiske assistenter. Midlerne fordeles i forhold til andelen af indskrevne svarende til fordelingen af børn på tværs af dagtilbud. Kommuner der modtager midler, skal årligt beskrive både anvendelse og hvordan midlerne har bidraget til at højne kvaliteten for læringen hos de 0-2 årige sårbare og udsatte børn i daginstitutioner.
 • Indsatser i hjemmet i barnets første 1000 dage. Understøttelse af familiens rolle i hjemmet herunder screening af mistrivsel, dialog og vejledning af forældre og besøg i hjemmet ved bl.a. frivillige foreninger og organisationer samt hjemmepædagoger. Der afsættes 132 mio. kr. i 2019 og 11 mio. kr. i 2020-2022) til indsatser i hjemmet og øget sundhedsplejeindsats. 

 

Integration

 • Ophævelse af retskrav på permanent bolig til flygtninge. Kommunerne får mulighed for at anvise et midlertidigt opholdssted til flygtninge omfattet af reglerne for boliganvisning.
 • Integrationsprogrammet for alle nyankomne flygtninge ændrer navn til et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram (og ydelse). For øvrige grupper f.eks. familiesammenførte, ændres programmets navn til introduktionsprogram (og overgangsydelse). Samtidigt reduceres begge ydelser.
 • Der sker en afskaffelse af den statslige refusion på 50% af kommunernes udgifter til tillægs og enkeltydelser.
 • En udvidet og styrket repatrieringsordning. Der indføres en systematisk kommunal vejledningspligt, der betyder, at kommuner i alle samtaler skal vejlede udlændinge om muligheden for at repatriere. Der afsættes en pulje til bl.a. opkvalificering af kommunale medarbejdere i vejledningsindsatsen. Kommunen skal som del af den lokale beskæftigelsesplan beskrive, hvordan der arbejdes med rådgivning og information om repatriering (der afsættes 9,9 mio. kr. i 2019, 11,9 mio. kr. i 2020 samt 6,4 mio. kr. årligt i 2021-2022).

 

Landsbypulje

 • Der sker en omprioritering af midlerne fra puljen til nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger til en ny kommunal Landsbypulje. Den nye pulje tilføres yderligere midler, således at puljen samlet set er 126 mio. kr. i 2019, 143 mio. kr. i 2020, 85 mio. kr. i 2021 og 95 mio. kr. i 2022. Kriterierne for den nye pulje er endnu ikke fastlagt.

 

Mere natur i 2030

 • Stærkere beskyttelse af de danske kyster. Genopbygning på strækninger, der er omfattet af fællesaftaler ved Lodbjerg-Nymindegab, Blåvand, Lønstrup og Skagen. Der afsættes 115 mio. kr. i 2019 til at forlænge de eksisterende fællesaftaler og fra 2020-2022 afsættes 185 mio. kr. årligt til nye fællesaftaler. Derudover afsættes der en pulje på 30 mio. kr. i 2019 (med stigende profil i overslagsårene), hvorfra kommuner og digelaug kan søge om finansiering til kystbeskyttelses- og digeprojekter. Midlerne uddeles af Kystdirektoratet efter dialog med berørte borgere og kommuner.

 

Styrket dansk kultur

 • Fælles historie og kulturarv. Der afsættes 7,5 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020 til tilskud til etablering af flygtningemuseet i Varde.

 

 Lavere afgifter og bedre forhold for erhvervslivet

 • Ca. 250.000 virksomheder opkræves et lovpligtigt administrationsgebyr, der dækker kommunernes generelle administrationsomkostninger på erhvervsaffaldsområdet f.eks. udgifter til affaldsregulativer, affaldsplanlægning, anvisningsordninger mm. Der reserveres en ramme på 50 mio. kr. årligt til afskaffelse af gebyret.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at finansloven har implikationer enten fagligt eller økonomisk for alle fagudvalg. Der forventes således millionbeløb til nye indsatser på ældre- og sundhedsområdet og børn- og ungeområdet i år 2019. Der vil skulle ske en faglig vurdering af, hvorvidt nye indsatser allerede er imødekommet på fagområderne, f.eks. bekæmpelse af ensomhed og indsatser i hjemmet i løbet af de første 1000 dage.

 

I forhold til Jobcentret skal der være en opmærksomhed på, at de reducerede ydelser på integrationsområdet skaber et pres på ansøgninger om enkelt og tillægsydelser, som nu bliver en ren kommunal udgift. Det betyder, at Udvalget for Arbejdsmarked og Integration med fordel kan være opmærksom på kriterierne og serviceniveau for disse ydelser samt følge den økonomiske udvikling tæt.

Økonomi

Økonomiafdelingen vurderer, at der med fordel kan følges op på Finanslovsaftalens økonomiske implikationer ultimo 1. kvartal 2019, når de økonomiske konsekvenser og fordelingsnøgler er kendte.

Økonomiafdelingen gør opmærksom på, at der er puljer, der kræver ansøgning og dermed en aktiv indsats fra fagforvaltningen.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Direktionen,

at tage orienteringen til efterretning,

at følge op på de økonomiske konsekvenser ultimo marts 2019,

at fremsende sagen til orientering i de politiske udvalg.

Beslutning Direktionen den 12-12-2018

Anbefalingen blev godkendt, dog således den enkelte direktør selv sørger for at orientere chefer og det enkelte udvalg.

343
Generelle bemærkninger til budget 2019
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 18/64, Sagsinitialer: jonq

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til generelle bemærkninger til Budget 2019. Materialet eftersendes på mail.

 

Økonomiafdelingen vil deltage på mødet til drøftelsen af de generelle bemærkninger.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at budgettet er et stramt budget. Der er derfor behov for en stram styring af budgettet fremover.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at budgetbogen skaber et overblik over Varde Kommunes økonomi og at den vil kunne anvendes aktivt i den økonomiske styring.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Direktionen,

at bemærkningerne til Budget 2019 godkendes,

at det endelige materiale fremsendes til Byrådet til orientering.

Beslutning Direktionen den 12-12-2018

Anbefalingen blev godkendt.

344
Ledelsesinformation december 2018
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 16/9579, Sagsinitialer: niwi

Sagsfremstilling

I forbindelse med udsendelse af LIS-portal til Direktion og chefer i december måned, er der udviklet nogle nye rapporter og videreudviklet på nogle eksisterende rapporter.

For at udbrede kendskabet til LIS forefindes de overordnede rapporter (typisk forsiderne) nu i pdf-format, som kan tilgås uden adgang til Rollebaseret Indgang f.eks. fra IPAD.
PDF-rapporterne vil naturligvis ikke være dynamiske, hvorfor en detail-rapport, f.eks. for lokalt sygefravær, fortsat skal tilgås gennem portalen. Men pdf-rapporterne vil måske for nogen være en appetitvækker for i højere grad at anvende data fra portalen.

 

I denne udgave af portalen er der tilføjet:

 

 • På arbejdsmarkedsområdet er der udarbejdet en rapport for målgruppernes bevægelser herunder hvor mange borgere, der kommer ud af systemet og hvor mange, der skifter målgruppe. Rapporten kan anvendes til analyse af, hvor godt Jobcentret lykkes med at få borgere i arbejde.

 

 • I rapporten vedr. målgrupper på forsørgelsesydelser er de nye budgettal lagt ind (årsværk). Rapporten kan anvendes i en første vurdering af budgetforudsætningerne. 
   
 • På ældreområdet er tilføjet en rapport, der viser personer som kun modtager praktisk hjælp. Rapporten kan anvendes til at vurdere, om der er et potentiale i forhold til rehabilitering.

 

 • Sygefraværsrapporten er videreudviklet, så den på forsiden også indeholder en ugedagsoversigt, så det bliver muligt for f.eks. en afdelingsleder at se, om der er et mønster i fraværet.

 

De nye rapporter og funktionaliteter vil blive gennemgået på mødet.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at portalen giver en forenklet adgang til LIS-rapporterne, og at LIS-rapporternes indhold, kvalitet og nuancering fortsat øges og at ledelsesinformationen bidrager til den ledelsesmæssige opgaveudførelse.

 

Forvaltningen bemærker, at LIS i stadig højere grad anvendes til controlling i afdelingerne.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at LIS rapporterne med fordel kan anvendes aktivt i den økonomiske styring, da aktivitet og økonomi er tæt forbundne.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Direktionen den 12-12-2018

Anbefalingen blev godkendt.

Mulighederne i LIS-rapporterne præsenteres i de 4 chefgrupper.

345
Resultat af udbud af kørselsopgaver i Varde kommune
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 18/12007, Sagsinitialer: hmor

Sagsfremstilling

Varde Kommune har haft opgaven omkring befordring i udbud. Udbuddet omfatter:

 • Befordring af elever i folkeskolen
 • Befordring af specialklasseelever
 • Befordring af tilskadekomne elever i folkeskolen og på ungdomsuddannelser
 • Befordring af elever i særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU)
 • Kørsel til læge og speciallæge
 • Kørsel til genoptræning, daghjem og afprøvning af hjælpemidler.

 

Der er indkommet to bud på opgaven. Et bud fra Sydjysk Befordring, en sammenslutning af vognmænd i Varde kommune og Handicapbefordringen, som er landsdækkende.

 

Ved udbuddet har Varde Kommune bedt om en pris pr. kørt kilometer med passagerer i vognen. Herudover har byderne skullet oplyse, hvor mange kilometer de har behov for at køre for at løse en forud oplyst uges kørselsopgaver. 

 

Vinderen af udbuddet blev Sydjysk Befordring, som har budt ind med en kilometerpris på 23,87 kr. og et samlet kilometerforbrug på 19.298,1 kilometer i alt 460.645 kr. for ugens kørsel.

 

Handicapbefordringen har budt ind med en pris pr. kilometer på 23,50 kr. og et samlet kilometerforbrug på 22.296,2 kilometer i alt 523.961 kr. for en uges kørsel.

 

Når udgiften for ugen omregnes til årsbasis, svarer den budte pris til, at den årlige udgift øges med 2,5 mio kr. Dette beløb er jf. det oplyste fra Økonomiafdelingen indarbejdet i budgettet til kørsel i 2019 og årene frem.

 

Den nye kontrakt træder i kraft den 11. februar 2019 med udløb den 31. juli 2023 med mulighed for forlængelse i 2 år, med 1 år ad gangen.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den tilbudte pris er, som vi forventede og svarer til de priser, som andre kommuner ser i deres udbud, og at Sydjysk Befordring vil kunne levere den service til kommunens borgere, som vi forventer.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker at udbuddet har resulteret i en øget udgift på 2,5 million kroner pr. år. I forbindelse med budgetlægningen for 2019 – 2022 blev budgettet til befordring øget med 2,5 million kroner, således at den øgede udgift kan holdes indenfor budgettet.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Direktionen den 12-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.
Sagen oversender til orientering i Udvalget for Børn og Læring, Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Økonomi og Erhverv.

346
Byrådets temamøde om visionen Vi i Naturen
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 18/13351, Sagsinitialer: likj

Sagsfremstilling

Den 20. juni 2018 drøftede Direktionen, hvordan arbejdet med Visionen Vi-i-Naturen kan vitaliseres. Det vurderes, at der er behov for en nærmere drøftelse i det nye byråd, og derfor er visionen sat på som emne for en temadrøftelse i Byrådet den 8. januar 2019.

 

Byrådet skal have lejlighed til at (gen)drøfte visionen, og give deres bud på:

1) Visionens formål: Hvilken værdi skal visionen give?

2) Visionens udvikling: Hvordan skal der arbejdes med visionen fremadrettet? 

 

Som optakt til temamødet den 8. januar er der afholdt en workshop med relevante chefer og medarbejdere fra Varde Kommune og ProVarde.

 

På workshoppen blev der udviklet et idekatalog med konkrete ideer til, hvad vi som kommune kan gøre for, at visionen forankres bedre indenfor og udenfor kommunen. I udviklingen af ideer har der været fokus på, at vi som kommune selv skal kunne kontrollere at ideerne realiseres.
Idékataloget indeholder et skema for hver idé, der beskriver ideen, herunder formål, målgruppe samt hvilke af visionens målsætninger, som ideen understøtter. Af skemaet fremgår desuden, hvem der skal involveres fra Varde Kommune (afdelingsniveau) og sluttelig placeres idéen på to akser henholdsvis hvor mange ressourcer det kræver at virkeliggøre ideen set i forhold til den værdi, ideen skaber for visionen.

Ideerne fra workshoppen skal bruges som inspiration til Byrådets drøftelse af, hvordan vi som kommune skal arbejde for at fremme værdien af visionen fremadrettet.

Formålet med temamødet er at styrke forankringen af visionen hos Byrådet og som følge heraf på fagområderne.

 

Det indstilles, at direktionen drøfter og godkender programmet for temamødet.

 

Program for temamødet:

 

-         Oplæg fra forvaltningen om:

 1. Baggrunden for visionen, herunder visionstræet og mål for visionsarbejdet.
 2. Eksempler på, hvordan der har været arbejdet med visionen indtil nu. 

 

 

-         Med afsæt i oplægget og ideerne fra workshoppen drøfter Byrådet i en faciliteret proces: 

 1. Hvilken værdi skal Visionen give
 2. Hvordan skal Varde Kommune som organisation arbejde for at indfri den ønskede værdi?

Forvaltningens vurdering

Det er forventningen, at temamødet vil understøtte Byrådets ejerskab til visionen, og at temamødet munder ud i tilkendegivelser fra Byrådet til forvaltningen om, hvilken værdi visionen skal tilføre kommunens brand og kommunens ydelser. Det er også forventningen, at temamødet vil munde ud i tilkendegivelser fra Byrådet om hvilke tiltag, herunder fra idekataloget, der skal arbejdes videre med for at vitalisere visionen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler: Temamødet medfører ingen økonomiske konsekvenser.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Direktionen,

at Direktionen drøfter og godkender udkast til program for temamødet.

Beslutning Direktionen den 12-12-2018

Udsat til næste møde.

347
Gensidig orientering - 12. december 2018
Udskriv dette punkt
Sagsid.: 18/53, Sagsinitialer: giki

Sagsfremstilling

Gensidig orientering:

 

 • Opfølgning på temamødet og byrådsmødet 4. december 2018.
   
 • Opfølgning på Gruppeformandsmødet 5. december 2018.

 

 • Opfølgning på mødet i Administrativ Chefgruppe den 10. december 2018.
   
 • Emner til Direktionens Nyhedsbrev.
   
 • Drøftelse af Sygefraværsstatistikken

Beslutning Direktionen den 12-12-2018

Under gensidig orientering drøftedes:

 

 • Opfølgning på temamødet og byrådsmødet 4. december 2018.
   
 • Opfølgning på Gruppeformandsmødet 5. december 2018.

 

 • Opfølgning på mødet i Administrativ Chefgruppe den 10. december 2018.
   
 • Emner til Direktionens Nyhedsbrev.
   
 • Sygefraværsstatistikken.
   
 • Økonomiske bemærkninger i sagsfremstillinger til politiske udvalg.
  Direktionen præciserede beslutningen af 4. dec. 2018 således,
  at den enkelte sagsbehandler har ansvaret for at vurdere, om der er økonomi i sagen,
  at det alene er sagsfremstillinger med økonomiske konsekvenser, der skal vurderes af Økonomiafdelingen,
  at det klart skal fremgå af sagsfremstillingen – under afsnittet ”Økonomi” – når Økonomiafdelingen har vurderet sagens økonomiske konsekvenser.