Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Social og Handicap Myndighed

Helhedsorienteret tankegang

Social og Handicap Myndighed arbejder ud fra en helhedsorienteret tankegang, hvor formålet med indsatsen er at styrke den enkeltes funktionsmuligheder eller at kompensere for nedsat funktionsevne, som betyder, at den enkelte ikke kan fungere selvstændigt i dagligdagen eller i relation til omgivelserne. Indsatsen skal bidrage til, at den enkelte kan skabe en tilværelse på egne præmisser. Indsatsen tager således sigte på, at den enkelte kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner.

Formålet med støtten

Formålet med støtten kan være udvikling og vedligeholdelse af personlige færdigheder, bl.a. med henblik på at skabe eller opretholde sociale netværk, struktur i dagligdagen mv., således at personen bliver bedre i stand til at gøre brug af samfundets almindelige tilbud.

Ved vurdering af, om en person har behov for støtte, skal der tages stilling til alle anmodninger om hjælp fra ansøgeren.

Der skal således foretages en visitation som, uanset boform, tager udgangspunkt i den enkeltes funktionsnedsættelse, og som vurderer omfanget og arten af den støtte, personen har behov for.

Social og Handicap Myndighed varetager myndighedsopgaver, som udspringer af Lov om social service (SEL) og Sundhedsloven (SL) og visiterer til følgende indsatser:

  • Aflastning (SEL § 84)
  • Socialpædagogisk støtte (SEL § 85)
  • Borgerstyret personlig assistance (SEL § 96)
  • Ledsagerordning (SEL §§ 97 og 98)
  • Opsøgende støtte (SEL § 99)
  • Beskyttede beskæftigelse (SEL § 103)
  • Aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104)
  • Midlertidigt botilbud (SEL § 107)
  • Længerevarende botilbud (SEL § 108)
  • Tilbud om alkohol- og stofbehandling (SL § 101 og 141) 

 

Desuden deltager Social og Handicap Myndighed i tværfagligt samarbejde:

 

Liselotte Santarelli
teamleder voksen handicap
79 94 66 75
Kontakt Liselotte Santarelli

Karen Breumsø
socialrådgiver
79 94 63 06
Kontakt Karen Breumsø

Nadia Filbert
vikar
79 94 74 15
Kontakt Nadia Filbert

Nadja Helen Hedegaard
socialrådgiver

Kontakt Nadja Helen Hedegaard

Keld Frank Nyland
Socialrådgiver
79 94 69 18
Kontakt Keld Frank Nyland

Susanne Pleidrup
Socialrådgiver
79 94 61 35
Kontakt Susanne Pleidrup

Mette Hansen
socialrådgiver
79 94 72 83
Kontakt Mette Hansen

Signe Vork Jørgensen
socialrådgiver
79 94 75 34
Kontakt Signe Vork Jørgensen

Maibritt Thomsen
socialrådgiver
79 94 66 45
Kontakt Maibritt Thomsen

Karina Schwarz Simonsen
socialrådgiver
79 94 73 56
Kontakt Karina Schwarz Simonsen