Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Brugerundersøgelser

Find inspiration til at gennemføre en brugerundersøgelse med bedst effekt.

Forberedelse

Inden du går igang med en brugerundersøgelse, er det vigtigt, at du forbereder undersøgelsen grundigt for at opnå det bedste resultat.

Her på siden vil du i starten af 2015 få adgang til en tjekliste, der guider dig igennem en række forberedende spørgsmål. Du kan også bruge Planlæg med OMTANKE-skemaet.

Udover tjekliste og skemaer, er der lavet en case, som kort beskriver de faser/opgaver, du skal igennem i din forberedelse af brugerundersøgelsen.

Nedenfor finder du værktøjer og informationer til inspiration til din næste brugerundersøgelse.

Faser i forberedelsen

  • Formål med undersøgelsen
  • Målgruppe for undersøgelsen
  • Form for undersøgelse
  • Deadlines og milepæle for undersøgelsen

Formål

For at stille de rigtige spørgsmål, at det vigtigt at du kender formålet med undersøgelsen. Det kan du få et overblik over ved at lave et formålshierarki eller lignende, der kortlægger formålet, emner der skal undersøges i forhold til formålet og konkrete spørgsmål der skal stilles for at få svar på undersøgelsens formål.

Målgruppe

Formuleringen af konkrete spørgsmål og metoden til at få svar herpå afhænger af, hvem der skal svare på dem. Derfor er det vigtigt, at du fastlægger målgruppen for din brugerundersøgelse.

Det kan derfor være en fordel at lave en interessentanalyse, eller på anden vis fastlægge, hvem du skal have fat på for at løse problemstillingen.

Undersøgelsesform

Du kan vælge mellem flere forskellige undersøgelsesformer, når du skal indhente oplysninger til belysning af dit formål eller overordnede spørgsmål.

  • Spørgeskema
  • Interview (individuelt eller for grupper)
  • Desk-research (internet, rapporter, mv.)

Milepæle

Planlægningen af din brugerundersøgelse er vigtig. Ved at opsætte nogle milepæle har du noget at planlægge ud fra. Det gør det nemmere at styre din undersøgelse - både opgave- og tidsmæssigt.

Elektroniske brugerundersøgelser

Varde Kommune har et elektronisk system (Survey Xact), som du kan anvende, når du skal lave brugerundersøgelser, tilmeldinger til arrangementer, og meget andet, hvor du har brug for at indsamle en række oplysninger fra flere.

De faser du skal igennem er:

Inden du laver den tekniske oprettelse af dit skema i systemet, bør du have din forberedelse på plads. Det letter den tekniske del i væsentlig grad.

Opret dit skema

Det kan være en fordel at lave det forberedende arbejde med spørgsmål i fysisk form, i word eller lignende. Det anbefales dermed, at du først indtaster i det elektroniske system, når du er cirka 80% færdig med spørgsmålsformuleringen.

Systemet er opdelt i en grundlæggende og avanceret del. Den avancerede del, bør du først gå igang med, når dine spørgsmål er så godt som færdigformulerede.

Læs vejledning til Survey Xact

Test dit skema

Når du har formuleret dine spørgsmål og er 80% færdig, kan det være hensigtsmæssigt at indtaste i systemet og sende tests ud til den arbejdsgruppe eller andre du samarbejder med om opgaven.

Når du er ved at være færdig med oprettelsen kan det være en god idé at sende det ud til test eventuelt hos kolleger eller hos udvalgte fra din målgruppe. Lav først aftale med dem herom, så de ved, hvorfor de modtager det - og er indforståede med, at de skal besvare skemaet flere gange.

Distribuér dit skema

Du kan distribuere dit skema på mange måder, med hver sine fordele og ulemper. Man kan kombinere distributionsmetoderne, så den enkelte respondent får det på den mest hensigtsmæssige måde. 

Send skema via systemet

Hvis man i systemet opretter alle modtagere af undersøgelsen (respondenterne), kan man bruge systemet til at sende mail om undersøgelsen ud - vel at mærke, hvis man har deres mail-adresse.

Man kan desuden forberede udsendelse af remindere, så man ikke behøver være på arbejde for at sende reminder ud.

Det kan være tidskrævende/besværligt at få alle respondenters email. Til gengæld kan hver respondents link kun bruges én gang, og du kan løbende følge en eksakt svarprocent.

Udlevér individuel kode til besvarelse

Hvis man i systemet opretter alle modtagere af undersøgelsen (respondenterne), får de hver deres individuelle, unikke kode. Denne kode kan man flette ind i et følgebrev eller på anden vis give til hver respondent.

Denne metode anvendes eksempelvis, hvis man ønsker at distribuere til Digital Post.

Det kan være tidskrævende at få alle deltagere oprettet som respondenter, og man skal have en god datadisciplin/"holde tungen lige i munden". Til gengæld kan hver respondents link kun bruges én gang, og du kan løbende følge en eksakt svarprocent.

Udlevér fælles link til besvarelse

Hver brugerundersøgelse får sit eget unikke link. Dette link kan man eksempelvis lægge på hjemmesiden, distribuere via Intra (skole, forældre, mv.) eller sende ud via almindelig mail.

Det sidste led i linket (efter =) er en fælles kode, som kan bruges ved at gå på www.datafabrikken.dk. Dette kan være hensigtsmæssigt at bruge, hvis man har lavet et fælles følgebrev, en plakat eller lignende, hvor hele det lange link vil forvirre. 

Det er nemt at distribuere sin undersøgelse med fælles link, men du kan ikke følge undersøgelsens svarprocent, da du ikke har fortalt systemet, hvem eller hvor mange der skal have det. Du vil heller ikke kunne garantere, at hver person kun svarer én gang.

Udfyld selv

Du kan selv indtaste besvarelser. Du kan gøre dette på baggrund af både individuelle koder og den fælles kode.

Denne distributionsform kan være hensigtsmæssig i forhold til manuelle/fysiske besvarelser eller hvis du bruger spørgeskemaet til interview.

Det kan være tidskrævende at indtaste besvarelser for andre. Der kan også være en usikkerhed i forhold til, om besvarelserne er valide. Der kan eksempelvis være spørgsmål som er skjult i den elektroniske udgave hvis man svarer noget bestemt, men vises i den fysiske. I den fysiske kan der også være sat flere krydser i spørgsmål, hvor man kun kan svare én ting i den elektroniske.

Analysér dine resultater

Du kan lave analyser direkte i Survey Xact eller overføre datasættet til excel til viderebehandling.

Læs vejledning til Survey Xact

Afrapportér dine konklusioner

Du kan vælge at skrive hele din afrapportering på din undersøgelse i Survey Xact. Hvis du skal have Varde Kommunes design ind over, kan du efterfølgende eksportere det til word, hvor du kan færdigbehandle og lave layout om.

Ved at have lavet det indledende i systemet har du hele tiden de opdaterede data, og kan justere indtil undersøgelsen er helt færdig.

Læs vejledning til Survey Xact