Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Innovation

Vi bruger den innovative tilgang til at vende bøtten i vejret, så vi får set på nye løsninger. På disse sider finder du informationer om Varde Kommunes innovationsmodel, og hjælp til at planlægge dit næste innovationsforløb.

Formålsafklaring

I den første fase skal du definere en konkret udfordring eller problemstilling, som du ønsker at arbejde med. Det er vigtigt at være så konkret som muligt, da det er med til at lette arbejdet i de efterfølgende faser.

Når du har defineret problemstillingen, skal du finde ud af, hvem der har interesse i den – hvem løsningen skal skabe værdi for, i hvilken grad, og hvordan de skal inddrages i processen. Det gør du ved hjælp af en interessentanalyse.

Denne analyse danner baggrunden for udvælgelse til den gruppe, du skal gennemføre innovationsforløbet sammen med.

Målet i ”fasen for formålsafklaring” er dermed også at give deltagerne en fælles forståelse for baggrunden, retningen, mulighederne og succeskriterierne for den opgave, I står overfor.

Fasen afsluttes med en forberedelse og planlægning af de efterfølgende faser.

Værktøjer

 • Kick off workshop
 • SWOT-analyse
 • Trend-analyse
 • Interessentanalyse
Behovsafklaring

Det næste skridt i projektet er at ”udvide” løsningsrummet ved at få indsigt i de reelle behov, som brugere af den fremtidige løsning har.

Målet i ”fasen for behovsafklaring” er at få et belyst billede af, hvilke behov brugerne har i forhold til den forud definerede problemstilling.

Derfor skal du og din gruppe undersøge brugernes hverdag og kontekst, så I kan se problemstillingen fra flere forskellige perspektiver og vinkler. Dette hjælper gruppens deltagere til at få så mange forskellige idéer som muligt i den efterfølgende fase – det vil sige hjælper med at højne kreativiteten i løsningsforslagene.

En undersøgelse af brugernes ”brugssituationer” vil desuden være med til at belyse, hvordan de eksisterende løsninger anvendes, og hvordan en ny løsning vil påvirke deres dagligdag og adfærd.

Fasen afsluttes med et grundlag for, hvilke behov løsningsforslaget skal imødekomme.

Det kan være, at du finder ud af, at definitionen af problemstillingen ikke er konkret nok. I så fald bør du gå tilbage til første fase og gøre den mere klar, inden I fortsætter
med databearbejdningen.

Værktøjer

 • antropologiske interview
 • observationer
 • fotodagbøger
 • brugerrejser
 • ekspertinterinterview
Databehandling

I denne fase skal løsningsrummet indskrænkes. Det kan være en vanskelig opgave, da det er en fase, hvor al den viden, der er blevet indsamlet i den foregående fase, skal
”koges ned” til nogle centrale temaer, I kan arbejde videre med.

Målet i ”fasen for databearbejdning” er at prioritere de input, der er fremkommet under behovsafklaringen, så der opstår et klart billede af, hvad den fremtidige løsning skal kunne.

Det kan være en stor hjælp at finde et mønster i det indsamlede materiale. Det kan være behov, der går igen eller gennemgående aspekter, som brugerne vægter højere
end andre.

Fasen afsluttes med en identifikation af nogle konkrete temaer, og en oplistning af krav, som løsningen skal kunne imødekomme.

Værktøjer

 • Problemtræ
 • Sønderjysk kaffebord
 • Mønsteranalyse
Idégenerering

I denne fase er der fokus på at fremme deltagerens kreative kompetencer, de skøre idéer og de skæve vinkler.

Målet med ”fasen for idégenerering” er at frembringe en lang række af forslag til at løse den definerede problemstilling.

For at denne fase kan fungere, er det vigtigt at have fokus på de gode relationer og skabe tillid mellem deltagerne. Manglende tillid hæmmer deltagernes motivation og mod til komme med de skøre idéer og ugennemtænkte forslag.

Hvis idéer skydes ned, bremses den kreative proces, og tilliden imellem deltagerne bliver påvirket. Derfor er ord som ”nej” og ”det var da en dum idé”, forbudt i denne fase.
Idéerne skal i stedet fremmes ved at spørge interesseret ind til en nærmere beskrivelse.

Derfor er det en god idé i denne fase at gøre brug af relations- og tillidsskabende øvelser, så der bliver skabt tryghed til at tænke ud af boksen. Du kan også gøre brug af energiskabende øvelser, så der kommer bevægelse og dynamik i rummet samt selvfølgelig idégenerende øvelser for at lade kreativiteten komme frem.

Resultatet fra rummet er at frembringe noget ”nyt” – forstået som noget helt nyt eller en ny måde at gøre en eksisterende ting på.

Værktøjer

Tillidsskabende

 • Check in
 • Ja-øvelser (anerkendende øvelser)
 • Relationsåbner

Energiskabende (flow)

 • Gimme five
 • Ærteposen

Idégenererende

 • Opvarmning - åben idéudvikling
 • Omvendt brainstorming
 • Associationskæde
Konceptudvikling

Når du bevæger dig til konceptudviklingsfasen, skal dit fokus ændre sig til at blive mere udviklingsorienteret, idet arbejdet her skal munde ud i noget konkret.

Målet for konceptudviklingsfasen er at skabe noget, som et ”nyttigt” – en prototype af det løsningsforslag, som vælges ud som bedst egnet til at løse udfordringen.

Idéerne fra idégenereringen skal derfor bearbejdes og prioriteres, og det lægges fast, hvilken idé der arbejdes videre med. Denne idé skal konkretiseres til for eksempel en prototype eller et koncept. Det kan ske fysisk eller ved at tegne eller vise det på computeren, så brugerne kan se/opleve løsningen.

Resultatet fra denne fase er en prototype af løsningsforslaget, der kan præsenteres for andre. Det kan enten være en fysisk model, en tegning eller noget helt tredje. En prosa/tekst-udgave frarådes, idet det kan hæmme kreativiteten, hvis det står alene.
For at vide om I er fremkommet med noget nyttigt, er det vigtigt at teste løsningsforslaget. Det kan eksempelvis gøres ved at fremvise forslaget til nogle uden for gruppen, eller for ledelsen, øvrige kolleger, kommende brugere eller nogle helt andre. Der kan være behov for flere omgange af test.

Det kan være nødvendigt at gå tilbage til idégenereringsfasen, hvis deltagerne opdager, at det tænkte ”produkt” i sin nuværende form er uhensigtsmæssig og skal omtænkes – eller til tidligere faser, hvis det er helt basale oplysninger, der mangler. Det kan også være, at processen helt stoppes, hvis det vurderes, at der ikke er et løsningsforslag, som dur.

Værktøjer

Idéudvægelse

 • 3 for og 3 i mod
 • Værdikompasset
 • Prioriteringsmatrix

Konkretisering af idéen

 • Pakkeleg
 • Paletten

Visualisering

 • Brug af lego
 • Kunstudstilling

Bruger test

Lancering

I den sidste fase er det handling, der er det vigtigste fokusområde. Her er det således vigtigt, at det udvalgte løsningsforslag og prototypen heraf implementeres og
anvendes i hverdagen.

Målet med lanceringsfasen er dermed at nyttiggøre det forudgående arbejde.
Arbejdet med at afprøve og indføre løsningsforslaget vil dermed i høj grad foregå blandt de berørte brugere og medarbejdere og dermed uden for de fysiske rammer for
innovationsprocessens fire vægge.

Resultatet i denne fase er at frembringe noget, som er testet og dermed nyttiggjort. Det kan være, at deltagerne opdager, at der er tale om ”en ommer”. Det kan derfor
være nødvendigt at gå tilbage til et af de andre rum. Resultatet kan dog også være, at processen helt stoppes, hvis det viser sig, at løsningen ikke holder.

Testen fra konceptudviklingsfasen vil være med til at sikre, at vi er på rette spor, og at prototypen kun skal justeres.

Værktøjer

 • Risikostafetten
 • Brugerpanel
 • Løbende evalueringer
Litteratur

Her finder du henvisninger til eksterne sider om innovation.

Litteratur

Innovationshåndbogen - Varde Kommune; En beskrivelse af, hvordan vi arbejde med innovation i Varde Kommune

Innovationens ABC - Trine Nielsen; En tour de force i mange forskellige fagområder og videnstyper

Innovationspædagogik - Lotte Darsø; Inspiration til fornyelse gennem teoretiske modeller, gennemprøvede metoder og nye praksisser

KIE-modellen - Ebbe Kromann-Andersen og Irmelin Funch Jensen; Beskrivelse af en metode til innovativ undervisning, på siden findes desuden værktøjskasse, mv. 

Videoer 

Megatrends - videoer med Anne Skare Nielsen

TED TV - Dan Pink on surpricing science of motivation 

The Fun Theory - VW har været initiativtager til en række videoer om at ændre folks adfærd

Modeller

Whole Brain Model - Herrmanns motivationsmodel

Øvrige nyttige links

Mind-lab.dk 

Innovationsguiden.dk

Den kreative platform