Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Politisk styringsramme

Visionen ”Vi i Naturen”

Varde Kommunes vision rækker ud i fremtiden og beskriver Varde Kommune anno 2030. Visionen tegner en version af fremtiden, som vi i Varde Kommune ser som attråværdig, ambitiøs men realistisk idet visioner altid er et lettere utopisk bud på fremtiden. Visionen er gældende for hele Varde Kommune, hver enkelt forvaltning, institution og medarbejder.

Byrådsgrundlag

Byrådsgrundlaget udformes i byrådets første måneder, nærmere bestemt på byrådsseminaret. Det er byrådets prioritering af få pejlemærker, som skal være målsætningen for den kommende periode. Pejlemærkerne skal sætte krop på visionen og har en kortere tidshorisont. De er ikke begrænsede til denne byrådsperiode.
Byrådsgrundlaget angiver derved en strategisk retning, der fører frem mod visionen og byrådets samlede målsætning for den kommende periode.

Læs bygrundlaget her

Udviklingsstrategi

Udviklingsstrategien er byrådets overordnede strategi for Varde Kommune. Udviklingsstrategien udstikker retningen for Varde Kommunes kurs frem mod 2021. Det betyder, at strategien er udgangspunktet for udviklingsinitiativer i Varde Kommune i perioden. Udviklingsstrategiens strategiske målsætninger udfolder byrådsgrundlagets tre pejlemærker.

Politikker

Politikkerne sætter den overordnede ramme for et område/sektor. Politikkerne angiver målsætningerne inden for det konkrete område og danner grundlag for en fælles forståelse og indsats på området. På den måde er politikkerne med til at skabe sammenhæng på tværs af kommunen.

Læs mere her

Fokusområderne

Hvert år udarbejder de stående udvalg 3-5 politiske fokusområder. Fokusområderne erstatter aftalernes udviklingsmål. Fokusområderne er afgrænsede områder, som udvalgene vil prioritere for at omsætte målsætningerne i udviklingsstrategien og de gældende politikker til konkrete politiske initiativer.

Fokusområderne:

  • skal angive en mere konkret og handlingsorienteret retning i en 1-2 årig periode.
  • skal være i overensstemmelse med Byrådsgrundlaget, Udviklingsstrategien og gældende politikker.
  • skal ikke nødvendigvis adressere alle 9 målsætninger i udviklingsstrategien, men netop udgøre en prioritering.
  • kan udarbejdes af ét udvalg eller på tværs af flere udvalg
  • udarbejdes i dialog mellem fagchefer, ledere og udvalg.

Det aftales inden for det enkelte direktør område hvordan dialogen skal forløbe, samt hvordan der følges op på fokusområderne.

Handlinger/drift

Fokusområderne skal omsætte til konkret handling og initiativer i driften.