Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Budgetaftale: Forligspartier lægger op til besparelser i administration

Denne nyhed er publiceret den 17. September 2018


Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance har indgået aftale om, at der skal spares i alt 15 mio. kr. i Varde Kommunes administration.

Varde Kommune har grundlæggende en sund økonomi, og det er forligspartiernes klare hensigt at fastholde dette. Forligspartierne havde i forsommeren den forventning, at det ville blive en relativ overkommelig budgetlægning. Hen over sommeren mistede Varde Kommune dog en del indtægter blandt andet som følge af uhensigtsmæssige skævheder i tilskuds- og udligningssystemet.

Effektiviseringer

Forligspartierne konstaterer, at kommunens rammer reduceres med 0,5% hvert år, fordi der som følge af aftalen mellem Regeringen og KL skal pågå et arbejde med effektivisering og modernisering af kommunerne.

Forligspartierne har derfor besluttet, at der for alle serviceudgifter skal ske effektiviseringer i den kommunale organisation. Effektiviseringskravet vil være 0,5% i 2019 og 0,75% i 2020 og 2021 og til gengæld uden et effektiviseringskrav i 2022.

Endelig vil Forligspartierne anmode Direktionen om at tage initiativ til et analysearbejde, som skal munde ud i et idékatalog af emner, hvor der kan ske effektiviseringer og besparelser. Direktionen bedes nærmere vurdere, om man selv ønsker at forestå dette arbejde, eller om man vil hente ekstern bistand, fx fra KLK.

Borgernær velfærd

Forligspartierne vil gerne give ro på skole- og dagtilbudsområdet efter nogle år, hvor der har været mange drøftelser og truffet en del beslutninger med betydning for hverdagen på området.

Forligspartierne er opmærksomme på, at der særligt på handicap- og psykiatriområdet er brug for en nøje styring af indsatsen, og anmoder administrationen om at tilsikre dette og holde Social- og Sundhedsudvalget underrettet om den løbende udvikling.

Administration og ledelse

Forligspartierne konstaterer, at de administrative udgifter i Varde Kommune har været faldende de senere år, og at der med sidste års vedtagelse af budgettet for 2018 er udsigt til, at kommunens udgifter til administration kommer under landsgennemsnittet, ligesom de allerede er under gennemsnittet for Region Syddanmark. Det konstateres således, at der sidste år blev besluttet besparelser på cirka 7 mio. kr. i den kommunale administration.

Forligspartierne konstaterer endvidere, at der har været fokus på omfanget af decentral ledelse. Forligspartierne konstaterer dog samtidigt, at en kommune som Varde med sine store afstande vil have relativt mere decentral ledelse, ligesom Ledelseskommissionen i sin rapport også gør opmærksom på, at der er en øvre grænse for, hvor mange medarbejdere, som man kan være leder for.

Aftalen om kommunernes økonomi

Forligspartierne er enige om, at administrationen kan lave nødvendige tilpasninger på drift og anlæg for at realisere aftalen mellem regeringen og KL, så længe dette sker for at fremme kommunens mulighed for at undgå sanktioner, og så længe der ikke herved sker ændringer, der er i strid med, hvad der er aftalt, hvad der skal igangsættes. Sådanne ændringer vil skulle godkendes af Byrådet forud for den endelige vedtagelse af budgettet.

Læs budgetaftalen her >>

Se regnearket bag aftalen her >>