Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Budgetaftale for 2018-2021

Denne nyhed er publiceret den 11. September 2017


Læs forligsteksten for den nye budgetaftale.

Der er den 8. september indgået budgetforlig mellem Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om Varde Kommunes budget for perioden 2018-2021.

Rammen for forliget har været Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning den 8. august 2017 om følgende tre målsætninger for budgetarbejdet:

  1. Uændret skat og grundskyld.
  2. Et anlægsniveau på mindst 80 mio. kr. pr. år excl energiinvesteringer.
  3. En kassebeholdning på 125 mio. kr., idet den dog kan udgøre mellem 100 og 125 mio. kr. i den periode, hvor skolebyggeriet pågår.

Budgetarbejdet har været kompliceret af, at kommunen mister et tilskud hvert eneste år på 30 mio. kr., fordi indbyggertallet er stigende. Dette har medført, at forligspartierne ikke har haft det råderum, som man kunne ønske sig for at tilgodese de ønsker, der har været for en fortsat udvikling af kommunens service.

 

Skolestruktur

Forligspartierne havde forskellige opfattelser af, hvad der var den bedste beslutning i forårets debat om fremtidig skole- og dagtilbudsstruktur. Uanset dette er forligspartierne dog enige om at arbejde for at få det bedste udbytte af Byrådets beslutning herom, og forligspartierne har med dette budget forventningen om, at der er skabt de bedste rammer for ikke mindst byggeri af en ny skole i Varde, som skal stå klar i 2021.

 

Anlægsbudgettet

Forligspartierne ønsker ikke at ændre i det eksisterende anlægsbudget. Som følge heraf er forligspartierne enige om, at alle budgetlagte projekter kan videreføres, hvorfor det anlægsstop, som er besluttet af Byrådet, dermed kan bortfalde.

 

Økonomi for de kommende år

Forligspartierne konstaterer, vi nu i en årrække har fået et midlertidigt finansieringstilskud for et år ad gangen. Forligspartierne har derfor valgt at budgetlægge med en mindre del heraf for hvert af de tre overslagsår. Såfremt finansieringstilskuddet bortfalder, vil forligspartierne finansiere disse via de ubrugte midler i anlægsbudgettet.

 

Visionen

Forligspartierne noterer med tilfredshed, at der siden vedtagelsen af visionen ”Vi i Naturen” er arbejdet med visionen. Forligspartierne glæder sig således over arbejdet med Vi i Natur-skolen, de fire markante markeringer og meget mere. For forligspartierne er det afgørende, at man også i de kommende år vil arbejde med visionen ”Vi i Naturen.” Forligspartierne håber ikke mindst, at det lykkes også at gøre visionen mere kendt rundt i landet.

 

Social- og sundhedsområdet

Forligspartierne noterer med tilfredshed, at der i 2017 synes at være blevet en bedre balance i ældreområdets økonomi, men man er også opmærksom på, at der er et demografisk pres på området, ligesom der er opmærksomhed på, at der er brug for øget faglighed i opgaveløsningen. Forligspartierne noterer dog, at der i budgettet er en demografi- og udviklingspulje på 4 mio. kr., der ikke er disponeret, ligesom det forventes, at der i forbindelse med Finansloven afsættes yderligere midler til området. Forligspartierne ser gerne, at dele af disse midler vil indgå i finansieringen af arbejdet med styrkelse af fagligheden herunder afhjælpning af generelle bemandingsproblemer indenfor ældre- og sundhedsområdet samt ved personalets deltagelse i efteruddannelsesaktiviteter og lignende. Forligspartierne anmoder Udvalget for Social og Sundhed om at arbejde med et projekt om ”Rum til faglighed,” som kan præsentere sine resultater i maj 2018. Formålet med projektet skal være at tilvejebringe bedre møde- og arbejdspladsfaciliteter for kommunens personale på plejecentrene.

Forligspartierne noterer til gengæld, at der efter en periode med ro omkring budgetudviklingen på handicap- og psykiatriområdet synes at være stigende udgifter i 2017. Budgetpartierne har derfor besluttet at tilføre de midler, der skal til for at få balance i økonomien. Budgetpartierne noterer med tilfredshed, at man på området iværksætter initiativer, der kan give bedre styring af økonomien, blandt andet gennem en justering af afregningsmodellen, ligesom man vil anvende særligt bostøtte i et bredere og mere forebyggende sigte. Forligspartierne ønsker en tilbundsgående analyse af årsager og handlemuligheder på området, men forligspartierne ønsker dog også allerede nu at tilkendegive, at man også fremadrettet ønsker at holde ro på dette sårbare område.

 

Administrationsområdet og afbureaukratisering

Forligspartierne noterer med tilfredshed, at det er lykkedes at nedbringe bygningsmæssige udgifter til rådhuse markant.

Forligspartierne er endvidere tilfredse med, at de administrative udgifter er begyndt at falde, da partierne finder, at udgifterne på området i en periode har været for høje i forhold til sammenlignelige kommuner. Forligspartierne er af den opfattelse, at der fortsat er grundlag for at reducere de administrative udgifter.

Forligspartierne anmoder Direktionen om at igangsætte et arbejde, der skal sætte fokus på afbureaukratisering og forenkling i kommunens sagsgange i hele organisationen. Formålet hermed skal være at reducere de konsekvenser, der vil være ved en reduktion af de administrative omkostninger.

Inden for Plan, Kultur og Tekniks budget skal der finansieres en videreførelse af administrativ bistand til Naturpark Vesterhavet.

 

Fælles servicecentre

Forligspartierne er enige om, at der på baggrund af erfaringer fra andre kommuner synes at være gode potentialer i, at lave et fælles ejendomscenter. Det er dog afgørende for forligspartierne, at et sådant ejendomscenter har et decentralt afsæt, hvor servicemedarbejdere på skolerne fortsat skal møde ind lokalt på skolerne, ligesom man vil lægge vægt på en fortsat tæt sammenhæng til ledelser af skoler, plejehjem mv.

Forligspartierne er også enige om, at der kan arbejdes videre med at forenkle økonomi- og personaleadministrative funktioner, men også her gælder det, at der fortsat skal være en tæt sammenhæng til decentrale enheder.

Forligspartierne ønsker et beslutningsoplæg om hvert af ovenstående to emner i maj 2018.

 

Erhverv og turisme

Forligspartierne konstaterer, at Varde Kommune er rykket lidt tilbage i DI’s årlige måling af erhvervstilfredshed. Forligspartierne er optaget af, at Varde Kommune stabiliserer erhvervstilfredsheden på et højere niveau end i 2017-målingen.

Forligspartierne er enige om, at erhvervsplaymaker-ordningen har været en stor succes, der har styrket samspillet mellem folkeskole og erhverv.

Forligspartierne er indstillet på at fortsætte ordningen i 2020-2021 og yderligere at underbygge erhvervsplaymaker-ordningen i form af en stærkere sammenhæng mellem UU og erhvervsplaymaker-ordningen.

For at fremme en mere trafiksikker og hensigtsmæssig trafikafvikling på Blåvandsvejen ved Oksbøl etableres der i 2018 et trafiklys ved den østlige indfaldsvej til Oksbøl.

 

Arbejdsmarkedsområdet

Forligspartierne noterer sig, at der er en meget lav ledighed i kommunen. Forligspartierne konstaterer, at den største vækstbremse for områdets virksomheder derfor synes at være mangel på arbejdskraft.

Forligspartierne vil derfor arbejde målrettet for at få flere modtagere af overførselsydelser ud på arbejdsmarkedet, herunder ikke mindst de flygtninge, der er kommet til området i de senere år.

Forligspartierne beder Udvalget for Arbejdsmarked og Integration om nærmere at vurdere, om de forslag, der er beskrevet fra Udvalget, bedst og billigst kan løses af ansatte eller af anden aktør.

Forligspartierne ønsker at minde om intentionerne fra budgetaftalen for budget 2016 om, at flygtninge får fodfæste på arbejdsmarkedet. Forligspartierne forventer, at de kommunale aftaleenheder også påtager sig sin del af ansvaret herfor, men at disse indsatser også giver afledte besparelser.

 

Kultur- og Fritidsområdet

Forligspartierne glæder sig over den betydelige succes, som Tirpitz har haft siden åbningen i juni 2017. En succes, som også har givet afkast til handel og turisme i hele kommunen. Forligspartierne ønsker, at kommunen bidrager aktivt til at understøtte Vardemuseernes indsats for at få etableret et Flygtningemuseum og gør opmærksom på, at der i det allerede vedtagne budget er afsat midler hertil.

Forligspartierne er opmærksomme på, at der gennem Byrådets beslutning i februar 2016 er givet Varde Idræts- og Fritidscenter en forventning om, at kommunen indgår i en modernisering af centret. Forligspartierne var dengang ikke enige om vilkårene herfor, men man anerkender Byrådets beslutning, hvorfor der gøres opmærksom på dette i denne budgetaftale. Forligspartierne noterer herved, at siden denne beslutning er de afsatte midler til vedligehold af idrætshaller brugt på alle andre haller end Varde Idræts- og Fritidscenter.

Forligspartierne vil understøtte opførelse af Teaterhus i Varde og renovering af Kulturhuset i Ølgod, hvorfor der afsættes midler til det videre arbejde med de to projekter. Arbejdet i forbindelse med de to projekter skal koordineres.

 

Børn

Forligspartierne anmoder Udvalget for Børn og Undervisning om at lave en nærmere vurdering af tildelingsmodel for klubområdet, herunder eventuel opkrævning af deltagerbetaling.

Forligspartierne opfordrer Udvalget for Børn og Undervisning til at arbejde videre med mulighederne for en differentieret alder for, hvornår man begynder i et dagtilbud, da ikke alle børn udvikler sig ens og er på samme udviklingsniveau ved en bestemt alder.

Forligspartierne ønsker en gentænkning af plejefamilieområdet og anmoder Udvalget for Børn og Undervisning om at udarbejde en model, der gennem oprustning af resurser og kompetencer kan skabe basis for, at flere børn anbringes i plejefamilier fremfor botilbud og institution.

Forligspartierne anmoder om, at der igangsættes et udredningsprojekt omkring børn med diagnose inden for autismespektret. Projektet har til formål at sikre, at kommunen kan levere differentierede tilbud og forbedret specialundervisning. Forvaltningens oplæg præsenteres for udvalget i maj måned 2018. Oplægget beskriver Varde Kommunes nuværende tilbud til børn med særlige udfordringer.

 

Bilag

http://www.vardekommune.dk/sites/default/files/kommunen/byraad_og_dagsordener/byraadet/1.hovedoversigt_budget_2018-21.pdf

http://www.vardekommune.dk/sites/default/files/kommunen/byraad_og_dagsordener/byraadet/2.nye_oensker_til_driftsbudgettet_2018-21.pdf

http://www.vardekommune.dk/sites/default/files/kommunen/byraad_og_dagsordener/byraadet/3.oversigt_over_anlaegsbudget_2018-21.pdf

http://www.vardekommune.dk/sites/default/files/kommunen/byraad_og_dagsordener/byraadet/4.oversigt_over_effektiviseringer_og_besparelser_2018-21.pdf