Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Effektiviserings- og prioriteringskatalog til budget 2018

Denne nyhed er publiceret den 23. May 2017


Direktionen er af Byrådet blevet anmodet om at udarbejde et effektiviserings- og prioriteringskatalog. Kataloget fremgår nederst på siden, og det er nu op til politikerne i Byrådet at finde ud af, hvilke elementer i kataloget de ønsker at gennemføre.

Direktionen er af byrådet blevet anmodet om at udarbejde et effektiviserings- og prioriteringskatalog på 45 mio. kroner, hvortil kommer yderligere effektiviseringer på 2 mio. kroner som følge af en ikke udmøntet besparelse i overslagsårene i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2017. Af de 45 mio. kroner skal 5 mio. kroner komme fra overførselsområdet.

Kataloget er på 64 mio. kroner, og er således noget ud over ovennævnte tal. Direktionen er dog klar over, at nogle af forslagene er af en karakter, hvor de måske ikke af alle vurderes som hensigtsmæssige set i lyset af aktuelle politiske drøftelser.

 

Baggrunden for kataloget

Tre forhold udgør baggrunden for udarbejdelsen af kataloget.

For det første har KL og regeringen aftalt et moderniserings- og effektiviseringsprogram, der skal udløse cirka 45 mio. kroner over fire år.

For det andet fremgik det i forbindelse med det materiale, der blev sendt i høring i forbindelse med skole- og dagtilbudsstrukturen, at disse drøftelser kunne ende med beslutning om skolebyggeri i Varde.

Endelig blev byrådet bekendt med, at kommunen vil modtage 120 mio. kroner mindre i udligningstilskud over fire år (fra 2018), fordi indbyggertallet ikke længere er faldende. Hertil kommer en række andre ubekendte i forbindelse med de kommende års budgetlægning, herunder ikke mindst regeringens bebudede ændringer af udligningsordningerne mellem kommunerne.

Direktionen er af den opfattelse, at målsætningen i forbindelse med vedtagelsen af budgetproceduren om at effektivisere for 30 mio. kroner næppe vil løse alle ovennævnte problemstillinger, men netop derfor er det også direktionens forhåbning, at der vil blive gjort brug af flest mulige forslag, så de økonomiske udfordringer for den kommende valgperiode kan holdes på et rimeligt niveau.

Direktionen har i fællesskab udarbejdet kataloget, men de enkelte direktører har selvsagt haft drøftelser i egne direktørområder i forbindelse med udarbejdelsen og kvalificeringen af materialet.

Direktionen har haft som målsætning, at en forholdsvis stor del af forslagene skulle komme fra det administrative område, da det er direktionens vurdering, at der på dette område er lidt bedre mulighed for at hente effektiviseringer.

 

Direktionens tilgange til udarbejdelsen af oplægget

Direktionen har i sit arbejde hentet inspiration fra en række forskellige materialer. Særligt skal fremhæves indhentet viden fra nabokommuner og kommuner, der har haft særligt vellykkede indsatser på udvalgte områder, samt KL’s effektiviseringsnetværk, hvor cirka 15 kommuner har givet hinanden såvel gode erfaringer samt drøftet de fælles udfordringer, der kan være med at få håndteret særligt budgetfølsomme områder.

Det har endvidere lagt direktionen på sinde at udarbejde et oplæg, der falder i tråd med kommunens værdigrundlag. Varde Kommune skal undgå at ramme de områder, som er værdiskabende for kommunens økonomi.

Direktionen er klar over, at et katalog af denne størrelse ikke kan undgå at ramme opgaver, der opleves som værdifulde for mange borgere, men det er direktionens opfattelse, at selvom alle forslag i kataloget gennemføres, så er Varde Kommune fortsat en stærk kommune. Der vil fortsat være en stærk organisation, der kan levere en service på et godt niveau. Endelig har det været direktionens bestræbelse at udvise ordentlighed ved udformningen af forslagene – en ordentlighed, som selvfølgelig også skal leveres ved en effektuering af beslutningerne.

 

Tværgående indsatser

Det er direktionens vurdering, at der gennem en forstærket tværgående indsats kan ske yderligere effektiviseringer, hvilket i øvrigt også er i tråd med de synspunkter, som fremgår af regeringens oplæg til modernisering af den offentlige sektor – Sammenhængsreformen.

Der er de senere år allerede lavet en række indsatser, som skal styrke de tværgående sammenhænge. Sundhedsindsatserne skal dæmpe udgiftsbehovet på eksempelvis arbejdsmarkeds- og ældreområdet, og en stærkere ungeindsats skal styrke indsatsen for mere arbejdskraft og samtidig dæmpe udgifterne på såvel ungeområdet som arbejdsmarkedsområdet.

Men der skal mere til, og derfor er en række forslag i kataloget af en tværgående karakter. Set i lyset af kommunens betydelige ejendomsportefølje er der således behov for en professionaliseret tilgang til ejendomsdriften, sådan som private virksomheder af samme størrelse som Varde Kommune har det.

Udover de forslag, der omtales i kataloget, vil direktionen igangsætte en proces, der kan danne grundlag for en effektivisering af såvel økonomi- som personalefunktioner. I dag ligger en række af disse opgaver således decentralt, men med en forstærket tværsektoriel indsats kan der formentlig ske effektiviseringer på dette område. Det vil direktionen få nærmere analyseret hen over den kommende vinter.

Herudover vil direktionen igangsætte en nærmere analyse af mulighederne for at optimere kommunens brug af egne biler, særligt i hjemmeplejen og på det administrative område. Eksempler fra andre kommuner kan indikere, at der er grundlag for forbedringer.

Desuden vil direktionen på tværs af primært den administrative organisation igangsætte et målrettet effektiviseringsarbejde for at få belyst, om flere opgaver kan løses mere effektivt, end vi gør det i dag. Dette effektiviseringsarbejde vil også indbefatte brug af talegenkendelse, robottics osv.

Endelig vil direktionen arbejde for en større gennemsigtighed i ressourceforbruget, særligt på det administrative område. Direktionen vil derfor udarbejde en redegørelse, der fortæller, hvilke ressourcer der anvendes på administrative funktioner ned på et ganske detaljeret niveau, i hvilke afdelinger ressourcerne anvendes og hvilken effekt der kommer ud af ressourceforbruget.

 

Hvad sker der nu?

I forlængelse af, at dette oplæg nu offentliggøres, vil de relevante dele af kataloget blive forelagt i de enkelte udvalg til orientering. I august og september 2017 er det direktionens forventning, at forslagene vil indgå i de politiske drøftelser, der er i forbindelse med budgetseminaret, så det til 2. behandlingen af budgettet for 2018 kan fremgå, hvilke forslag der kommer til at indgå i de kommunale budgetter.

Det er endvidere direktionens forventning, at materialet vil indgå i de formelle høringer af MED og diverse råd, så disse høringssvar kendes inden budgetseminaret. Herudover vil forslagene formentlig indgå i drøftelserne mellem MED og udvalg allerede inden sommerferien.

 

 

Link til effektiviserings- og prioriteringskataloget (epaper)

 

Link til effektiviserings- og prioriteringskataloget (pdf)