Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Fremtidig organsering af stabe

Denne nyhed er publiceret den 11. September 2017


IT og Digitalisering skal flyttes over til Politik og Analyse.

På baggrund af Egon Boutrups fratræden skal der inden opslag af stillingen træffes beslutning om, hvorvidt den nuværende organisering skal ændres.

I forbindelse med dette notat har jeg haft drøftelser med medarbejdere og ledere i Økonomi og Digitalisering (og Borgerservice), ligesom jeg har haft drøftelser med cheferne i Personale og Politik og Analyse. De synspunkter, som fremgår nedenfor er dog mine, og ingen andre kan derfor med rimelighed tages til indtægt for bestemte vinklinger eller argumenter.

Set fra mit perspektiv har den nuværende organisering været udmærket. Men det brede indhold har også været nødvendiggjort af, at der i de øvrige stabe har været en del ledelsesmæssige udskiftninger, ligesom der særligt for så vidt angår Politik og Analyse har været brug for en stærkere fokusering på andre opgaver, hvilket blandt andet har medvirket til, at IT og Digitalisering blev flyttet væk fra det daværende Ledelsessekretariat.

Jeg er dog nået frem, at IT og Digitalisering med fordel kan flyttes fra Økonomi og Borgerservice og over til Politik og Analyse.

De kommende år vil fordre et stærkt fokus på fastholdelse af kommunens grundlæggende sunde økonomi, ligesom Økonomi også vil være dybt involveret i analyser af den samlede organisering af kommunens økonomiske arbejde og organisering. Sideløbende hermed er der også behov for et stærkere ledelsesmæssigt fokus på Digitalisering, da mange digitaliseringsprojekter er drevet af behov fra forskellige dele af organisationen og i mindre grad ud fra en samlet overordnet strategisk tilgang.

Det er min vurdering, at det vil være klogest at dele disse opgaver, når vi nu ikke ved, hvem der på chefniveau vil få ansvaret for Økonomi og Digitalisering.

Som følge heraf vil Økonomi og Borgerservice fremover udgøre en stab. Det er mit indtryk, at der kan være behov for nærmere at vurdere organiseringen af en sådan ny stab, men denne opgave vil jeg overlade til en kommende chef.

Jeg foreslår, at Digitalisering overflyttes til Politik og Analyse. Det er min vurdering, at digitalisering vil passe godt ind i de effektiviseringsprojekter, som Politik og Analyse i øvrigt bør arbejde med, ikke mindst i lyset af de økonomiske udfordringer, som kommunen står overfor i de kommende år. Og herudover er det min vurdering, at der er de ledelsesmæssige forudsætninger i Politik og Analyse til at sætte et stærkere fokus på strategisk digitalisering.

Man kunne overveje, om Borgerservice burde flytte med over til Politik og Analyse, da der er sammenhænge mellem IT/digitalisering og Borgerservice. Det er imidlertid min vurdering, at dette vil flytte fokus for meget i Politik og Analyse, ligesom det vil forrykke balancen mellem de tre stabe.

Man kunne også overveje, om der kunne skabes en klarere snitflade om analysearbejdet mellem Økonomi og Politik og Analyse. Ansvaret for hard-core økonomi-analyseopgaver ligger hos Økonomi og ansvaret for øvrige analyseopgaver ligger i Politik og Analyse. Det skal anerkendes, at denne snitflade ikke altid er helt klar, men jeg tror også, at hvis man flytter den, så skaber man bare en ny snitflade. Det er dog ikke mit indtryk, at snitfladen i den praktiske virkelighed giver de store problemer, hvorfor jeg ikke foreslår at flytte på denne del af opgaveporteføljerne.

Ovenstående forsalg sendes i høring i de relevante MEDUdvalg frem til den 26. september, hvorefter der træffes beslutning. En eventuel ændring vil træde i kraft den 1. januar 2018.

Såfremt ovenstående forslag nyder fremme, så vil det skulle vurderes, hvad de berørte to afdelinger skal hedde. Dette søges klarlagt inden årets udgang.

 

Mogens Pedersen,
Kommunaldirektør