Vores Varde Medarbejderportal
u
Telefonbog
s
Søg

Følg denne side

Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side.

Budgetaftale for Varde Kommunes budget for perioden 2017-2020

Denne nyhed er publiceret den 12. September 2016


Der er indgået budgetforlig mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Enhedslisten om Varde Kommunes budget for perioden 2017-2020.

Forligspartierne er enige om, at budgettet er et stramt budget, og man vil opmærksomt følge regnskabsudviklingen hen over det kommende år.

Forligspartierne har været enige om den ramme for arbejdet, at skatten for 2017 skulle være uændret, kassebeholdningen skulle være på mindst 125 mio. kr. ved budgetperiodens udløb og anlægsbudgettet skulle årligt udgøre mindst 80 mio. kr., hvortil kommer energiinvesteringer. Disse rammer har været overholdt, idet dog anlægsbudgettet fremover vil udgøre mindst 90 mio. kr.

Visionen

Forligspartierne noterer med tilfredshed, at der siden vedtagelsen af visionen ”Vi i Naturen” er arbejdet med visionen. For forligspartierne er det afgørende, at man også i de kommende år vil arbejde med visionen ”Vi i Naturen.” Forligspartierne har derfor ikke ændret i de økonomiske rammer, der er for at realisere visionen.

Erhverv og turisme

Forligspartierne glæder sig over, at Byrådets forstærkede indsats for at skabe et stærkt erhvervsklima lønner sig i form af forbedrede placeringer på DIs måling af tilfredshed med kommunernes erhvervsindsats, hvor Varde Kommune i 2016 har været årets højdespringer blandt de højt placerede kommuner med en stigning fra nummer 27 til nummer 9.

Forligspartierne vurderer, at hurtig byggesagsbehandling er af afgørende betydning for en fortsat høj tilfredshed hos erhvervslivet, hvorfor der afsættes 0,5 mio. kr. til videreførelse af en hidtidig midlertidig stilling.

Forligspartierne har besluttet allerede nu at videreføre erhvervs-playmakeren, som skal bidrage til at styrke skolernes samarbejde med erhvervslivet, ligesom der afsættes midler til erhvervsguider på kommunens skoler.

Forligspartierne anmoder dog Direktionen om i samarbejde med Direktionen for ProVarde at vurdere rammerne for ProVardes økonomi med henblik på, om der herved kan ske reduktioner i det kommunale tilskud.

Forligspartierne er enige om at afsætte midler til realisering af Blåvand Kyst-projektet, men man forudsætter også, at der fra privat side vil være vilje til at arbejde med projektet, ligesom de infrastrukturelle udfordringer i området skal løses.

Kultur-området

Forligspartierne er enige om at afsætte 40.000 kr. til at afhjælpe 7-kantens pladsbehov gennem pulje i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Forligspartierne anmoder Kultur- og Fritidsudvalget og Varde Bibliotek om at finde alternative løsninger til afløsning af den nuværende Lydavis, som man som følge af den økonomiske situation er enige om at nedlægge.

Forligspartierne er enige om at anvende 200.000 kr. af puljen for udviklingsplaner under Plan- og Teknikudvalget til udarbejdelse af en beskrivelse af fremtidige anvendelsesmuligheder af Kulturhuset i Ølgod, blandt andet på baggrund af Konserveringscentrets sandsynlige udflytning.

Forligspartierne er enige om at arbejde for etablering af nyttehaver mv på de kommunale grunde, som ikke er bebyggede, og som er egnede hertil. Der udarbejdes en nærmere sagsfremstilling herom.

Plan- teknik- og miljøområdet

Forligspartierne er enige om, at der fortsat skal arbejdes på at tilvejebringe det fornødne antal offentlige byggegrunde i hele kommunen. Der tages højde herfor i forbindelse med det kommende kommuneplanarbejde.

Forligspartierne noterer med tilfredshed, at rigtig mange landsbyer har fået udarbejdet udviklingsplaner. Arbejdet hermed vidner om, at der i landdistrikterne er et stort engagement og vilje til udvikling af byerne. Forligspartierne er derfor også enige om at udvide puljen til realisering af udviklingsplaner med 1 mio. kr. hvert år.

Forligspartierne har endvidere aftalt, at man som et forsøg over to år vil tilbyde borgerservice en dag om ugen i hhv. Agerbæk, Oksbøl, Nørre Nebel og Ølgod.

Forligspartierne er enige om, at rundkørsel i Oksbøl og belysning af cykelstien fra Billum til Oksbøl indgår til forundersøgelse og prioritering sammen med øvrige projekter inden for puljen til trafiksikkerhed.

Forligspartierne er enige om, at cykelsti fra Nr. Nebel til Blåbjerg Klitplantage skal indgå til prioritering af cykelstimidler sammen med de øvrige cykelstiprojekter og ikke mindst, hvis der kommer nationale cykelstimidler rettet mod turismefremme og turistområderne.

Skoler og dagtilbud

Forligspartierne har med vedtagelsen af budgetforslaget søgt at fastholde en robust service på de store velfærdsområder, men forligspartierne anerkender også, at man med vedtagelsen af budgettet må foretage enkelte tilpasninger af servicen. Det har dog været et mål for forligspartierne, at hovedparten af ændringerne ikke skal påvirke serviceniveauet, og forligspartierne er af den opfattelse, at dette er lykkedes.

Forligspartierne er enige om, at der skal ske tilpasninger af Varde Kommunes struktur på skole- og dagtilbudsområde for at sikre, at der også fremover kan leveres tilbud af høj kvalitet. Forligspartierne vil på baggrund af den foreløbige høring i efteråret 2016 lægge sig fast på sit umiddelbare oplæg, som skal sendes i formel høring i februar 2017. Forligspartierne skønner, at der herved kan frigives 20 mio. kr. om året, hvoraf halvdelen kan anvendes til bedre kvalitet og den anden halvdel kan anvendes til bygningsmæssige forbedringer af skolerne. På baggrund af disse strukturdrøftelser har Forligspartierne besluttet ikke at foretage reduktioner i budgetterne for skoler og dagtilbud, ligesom man vil vente med at tage stilling til, om der skal ske tildeling af timer i folkeskolen efter socioøkonomi.

Forligspartierne har med budgettet afsat mere end 100 mio. kr. til ombygninger og renoveringer af skoler og daginstitutioner, men man har ændret lidt i planlægningen af, hvornår de enkelte ombygninger skal ske. Partierne er blandt andet enige om, at der skal ske opførsel af Multisal og Kombibibliotek på Agerbæk Skole i 2017-2019. Partierne er også enige om at der skal ske renovering af Blåbjergskolen i 2019, og i den forbindelse vil man etablere et kombibibliotek i tilknytning hertil, men forligspartierne forudsætter, at der er lokal opbakning hertil. Forligspartierne vurderer, at det allerede i 2017 er nødvendigt at igangsætte indledende renoveringer af Brorsonskolen de steder, hvor det er absolut nødvendigt, og så fortsætte med yderligere renovering i 2018.

På baggrund af det faldende antal børn er forligspartierne enige om at reducere budgettet inden for tandpleje med 600.000 kr. i 2017 og 2018. Forligspartierne forventer et yderligere fald i børnetallet i 2019 og 2020, hvorved tandplejens budget for disse år reduceres med hhv. 700.000 kr. og 800.000 kr. Forligspartierne agter dog at følge udviklingen i tandsundheden i kommunen nøje, idet man ønsker at niveauet for børn med caries reduceres.

Forligspartierne noterer sig, at der har været afholdt vellykkede drengecamps det seneste år, og man ønsker nu, at der også afsættes midler til i en forsøgsperiode over to år at afvikle pigecamps. Forligspartierne anmoder om, at der i 2018 sker en evaluering af begge disse camps, både i forhold til effekt af campene og i forhold til mulighederne for at reducere omkostningen pr. elev ved de enkelte camps.

Forligspartierne har ikke valgt at afsætte midler til Museumschool Tirpitz, men Forligspartierne er ikke afvisende over for at afsætte et beløb, når Tirpitz er indviet.

Ældreområdet

Forligspartierne konstaterer, at der de senere år har været betydelige tilpasninger på ældreområdet. Selvom antallet af ældre stiger markant, så er det lykkedes at få flere ældre til at klare sig selv, så udgifterne  ikke er steget i samme takt som antallet af ældre borgere. Forligspartierne vurderer, at det er nødvendigt at investere mere i indsatser, der kan få ældre til at forblive selvhjulpne, hvorfor der i budgettet afsættes 4-5 mio. kr. til en omstillings- og demografipulje.

Forligspartierne er enige om, at Social- og Sundhedsudvalget snarest bør vurdere mulighederne for at justere visitationen med henblik på, at provenuet kan anvendes på de områder, hvor behovet er størst inden for ældreplejen. Herudover tilføres 850.000 kr. til videreførelse af to midlertidige sygeplejestillinger, som Social- og Sundhedsudvalget dog kan anvende til de dele af området, hvor behovet er størst.

Forligspartierne imødeser den kommende analyse af mulighederne for smidiggørelse af arbejdsgange mv. i ældreplejen. Med baggrund i blandt andet stigende arbejdspres inden for ældreplejeområdet er forligspartierne indstillet på, at provenuet, som fremkommer, som udgangspunkt skal anvendes inden for ældreplejeområdet.

Forligspartierne er enige om at opføre 8-12 demenspladser i tilknytning til Lyngparken og 24-30 demenspladser i Ølgod til afløsning for det nuværende Vinkelvejscenter. Det nærmere arbejde hermed drives af Social- og Sundhedsudvalget og skal realiseres efter en samlet plan herfor. Forligspartierne er endvidere enige om mere generelt at arbejde for, at alle plejecentre er demensegnede. Forligspartierne er opmærksomme på, at der med dette forlig kun er afsat anlægs-og driftsbudget til 32 pladser.

Forligspartierne agter at udvide antallet af pladser på Lunden. Dette nødvendiggør enkelte bygningsmæssige tilpasninger, som der afsættes de fornødne midler til. Forligspartierne forventer derfor, at Lunden kan fastholde sin rolle som et sydjysk fyrtårn som bo- og rehabiliteringscenter.

Unge-området

Forligspartierne bemærker, at der er brug for øget fokus på at styre budgetudviklingen i forhold til sårbare børn og unge, men man ønsker også at betone, at Varde Kommune skal yde en kvalitetsbevidst indsats på området. Som følge heraf afsætter forligspartierne midler til videreførelse af to stillinger på området.

Forligspartierne ser med tilfredshed, at Varde Kommune ligger i bunden for så vidt angår ledighed og udgifter til kontanthjælp. Forligspartierne ser dog med bekymring på, at Varde Kommune ikke ligger så lavt for så vidt angår kontanthjælp til unge mennesker. Forligspartierne ønsker derfor at forstærke indsatsen og styrke samarbejdet på tværs mellem unge-indsatsen og beskæftigelsesindsatsen, idet det herved forventes at være muligt at stoppe eller reducere tilgangen af unge mennesker til kontanthjælp.

Forligspartierne er enige om, at de lokale trepartsforhandlinger skal videreføres blandt andet med henblik på at etablere flere lokale uddannelses- og lærlingepladser.

Flygtninge

Forligspartierne er enige om at reducere budgettet for indsatser for flygtninge med 1. mio. kr. om året på baggrund af det faldende antal flygtninge, som forventes at komme i 2017. Forligspartierne er enige om at justere i disse midler gennem 2017, hvis der sker korrektioner i de nuværende udmeldinger.

Effektivisering og digitalisering

Forligspartierne noterer sig, at der i aftalen mellem regeringen og KL lægges op til et yderligere fokus på effektivisering og forenkling af kommunal service. Forligspartierne noterer med tilfredshed, at der allerede er hentet penge herved, blandt andet gennem nyvurderingen af Varde Kommunes ledelse og administration, som giver op imod 4. mio. kr. pr. år.  Forligspartierne ønsker at realisere yderligere effektiviseringer i administrationen på 2 mio. kr. fra 2019, og forventer dette opnået gennem fokus på de indsatser, der er beskrevet i årets kommuneaftale.

Herudover skal der arbejdes med indførelse af velfærdsteknologi i ældreplejen, som skal give en uændret eller bedre service for den ældre borger, og som alligevel kan frigive midler til anden kernevelfærd. Forligspartierne anmoder Direktionen om at fastholde et fokus på emnet, så der også til kommende budgetlægninger kan frigives penge ved effektivisering og digitalisering.

Andet

Forligspartierne anmoder Direktionen om at udarbejde en sagsfremstilling til Byrådet, der nærmere redegør for arbejdsmængde og arbejdspres på tværs i organisationen. Formålet hermed skal blandt andet være at arbejde på et fortsat fald i sygefraværet.

Forligspartierne anmoder Direktionen om at sørge for, at der udarbejdes en sagsfremstilling, der perspektiverer mulighederne for at etablere en lånebil-ordning i Varde Kommune.